Hírek Magyarországi hírek A gyer­me­kek védel­me nem­ze­ti ügy

A gyer­me­kek védel­me nem­ze­ti ügy

Az Alap­jo­go­kért Köz­pont leg­fris­sebb köz­vé­le­mény-kuta­tá­sa alap­ján a nem­ré­gi­ben elfo­ga­dott gyer­mek­vé­del­mi tör­vényt szé­les­kö­rű támo­ga­tott­ság öve­zi. A magya­rok állás­pont­ja vilá­gos: a gyer­me­kek meg­óvá­sa min­den­nél fon­to­sabb, nem­ze­ti mini­mum­ként tekin­te­nek a kis­ko­rú­ak védelmére. 

Több­sé­gük, 92 szá­za­lék egyet­ért azzal, hogy szi­go­rúb­ban bün­tes­sék a pedo­fi­lo­kat, és 60 szá­za­lé­kuk sze­rint a kis­ko­rú­a­kat meg kell óvni a médi­á­ban meg­je­le­nő LMBTQ tar­tal­mak­tól, a nem­vál­tást és a homo­sze­xu­a­li­tást nép­sze­rű­sí­tő fil­mek­től, soro­za­tok­tól és rek­lá­mok­tól – ismer­tet­te leg­újabb fel­mé­ré­sét az Alap­jo­go­kért Központ.

Tíz­ből kilenc büntetné

A fel­nőtt magyar tár­sa­da­lom véle­mé­nyét bemu­ta­tó, orszá­go­san rep­re­zen­ta­tív min­tán vég­zett kuta­tás alap­ján kije­lent­he­tő, hogy csak­nem min­den meg­kér­de­zett egyet­ért a pedo­fi­lok szi­go­rúbb bün­te­té­sé­vel. Tíz­ből kilenc válasz­adó sze­rint (92 szá­za­lék) szi­go­rúb­ban kell bün­tet­ni a kis­ko­rú­ak elle­ni sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő­ket, és mind­össze­sen száz­ból négyen (4 szá­za­lék) mond­ták azt, hogy a magyar tör­vé­nyek eddig is kel­lő szi­gor­ral lép­tek fel e téren.

A pedo­fí­lia bűncselekmény

A magya­rok állás­pont­ja vilá­gos: a gyer­me­kek meg­óvá­sa min­den­nél fon­to­sabb, nem­ze­ti mini­mum­ként tekin­te­nek a kis­ko­rú­ak védel­mé­re. A fel­mé­rés alap­ján az is egy­ér­tel­mű, hogy a pedo­fi­lok­ra a magya­rok több­sé­ge bűnö­zők­ként tekint. A válasz­adók 91 szá­za­lé­ka sze­rint ugyan­is a pedo­fí­lia: bűn­cse­lek­mény, és pusz­tán 2 szá­za­lé­kuk gon­dol­ja úgy – köszön­he­tő­en a bal­ol­da­li saj­tó érzé­ke­nyí­tő mun­ká­já­nak –, hogy csak „beteg­ség”.

Tíz­ből hat magyar elutasítja

Az elfo­ga­dás­ra került gyer­mek­vé­del­mi tör­vény­cso­mag – az Alap­tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­nek ele­get téve – biz­to­sít­ja a gyer­me­kek tes­ti, szel­le­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sé­hez szük­sé­ges védel­met. A válasz­tó­ko­rú magyar lakos­ság 59 szá­za­lé­ka sze­rint nem elfo­gad­ha­tó az, hogy a kis­ko­rú­ak a homo­sze­xu­a­li­tás­sal, mint jelen­ség­gel talál­koz­za­nak. Tíz­ből hat magyar uta­sít­ja el ennek a sze­xu­á­lis irá­nyult­ság­nak a „rek­lá­mo­zá­sát” a gyer­me­kek köré­ben. Ennél jóval keve­seb­ben van­nak azok (31 szá­za­lék), akik támo­gat­ják ezt.

A fel­vi­lá­go­sí­tás kizá­ró­lag a szü­lők dolga

A tör­vény egyik lénye­gi és vita­tott ele­me, hogy a gyer­me­kek sze­xu­a­li­tás­sal kap­cso­la­tos neve­lé­se, fel­vi­lá­go­sí­tá­sa kizá­ró­la­go­san a szü­lő joga és fele­lős­sé­ge. Ezen tételt, a gen­der­ér­zé­ke­nyí­tést a gyer­me­kek joga­i­nál is fon­to­sabb­nak tar­tó, nem­zet­kö­zi poli­ti­kai főso­dor és a bal­ol­da­li saj­tó erő­sen támad­ja és meg­kér­dő­je­le­zi. A jog­sza­bály alap­ve­té­sé­vel ugyan­ak­kor a magya­rok 60 szá­za­lé­ka egyet­ért. Ennyi­en támo­gat­ják ugyan­is, hogy a homo­sze­xu­a­li­tás és a transz­ne­mű­ség meg­je­le­ní­té­sét tilt­sák a kis­ko­rú­ak szá­má­ra is elér­he­tő média­fe­lü­le­te­ken. A fen­ti cél­ki­tű­zés­sel a meg­kér­de­zet­tek mind­össze 33 szá­za­lé­ka nem ért csak egyet.

A kuta­tás 1000 fő tele­fo­nos meg­kér­de­zé­sé­vel zaj­lott, 2021. júni­us 21 – 23. között. A mint rep­re­zen­ta­tív a 18 év fölöt­ti lakos­ság­ra, nem, kor, régió, tele­pü­lés­tí­pus és isko­lai vég­zett­ség szerint.

Bár­mek­ko­ra is a bal­ol­dal fel­há­bo­ro­dá­sa, lázon­gá­sa a gyer­mek­vé­del­mi tör­vény­cso­mag ellen, a fel­mé­rés­ből jól lát­ha­tó, hogy tár­sa­da­lom több­sé­ge egyet­ért azzal, hogy a kis­ko­rú­a­kat meg kell óvni a médi­á­ban meg­je­le­nő gen­der- és homo­sze­xu­á­lis-pro­pa­gan­dá­tól. Nem kér­dés, hogy a gyer­me­kek fel­vi­lá­go­sí­tá­sa a szü­lők, a kis­ko­rú­ak védel­me pedig az állam feladata.

For­rás: Alap­jo­go­kért Köz­pont / vasar​nap​.hu