Hírek Magyarországi hírek „A gyer­mek mikor raj­zol, újra­te­rem­ti a világot”

„A gyer­mek mikor raj­zol, újra­te­rem­ti a világot”

Idén is meg­hir­det­te ünne­pi rajz és esszé­pá­lyá­za­tát a Nem­zet­stra­té­gi­ai Kutatóintézet

Ünne­pi rajz-és esszé­pá­lyá­za­tot hir­de­tett a Nem­zet­stra­té­gi­ai Kuta­tó­in­té­zet (NSKI), amely­re az anya­or­szág­ban, a Kár­pát-meden­cé­ben, vala­mint a diasz­pó­rá­ban élő, magu­kat magyar­nak val­ló óvo­dá­sok, isko­lá­sok és egye­te­mis­ták alko­tá­sa­it várják.

A Nem­zet­stra­té­gi­ai Kuta­tó­in­té­zet kül­de­té­sé­hez – a gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi élet szá­mos terü­le­te mel­lett – egy­faj­ta kul­tu­rá­lis misszió is tar­to­zik, amely­nek része a Kár­pát-haza Galé­ria élet­re hívá­sa, ugyan­ak­kor ezt a célt szol­gál­ja az immár hete­dik alka­lom­mal meg­hir­de­tett rajz-és esszé­pá­lyá­zat is. Ahogy Szász Jenő, az NSKI elnö­ke fogal­ma­zott a leg­utób­bi díj­át­adó ünnep­sé­gen: – A gyer­mek mikor raj­zol, újra­te­rem­ti a vilá­got, mind­ezt úgy, hogy köz­ben nem­ze­ti jel­ké­pe­ink, a magyar címer és zász­ló, vagy tör­té­nel­mi nagy­ja­ink jár­nak a fejében.

Miu­tán az Ország­gyű­lés már­ci­us 16-át a magyar zász­ló és címer emlék­nap­já­nak jelöl­te ki, az NSKI 2014-ben írta ki elő­ször a pályá­za­tot, amely­re azóta is min­den évben több ezer alko­tás érke­zik. A pálya­mun­ká­kat neves zsű­ri bírál­ja el – a rajz­pá­lyá­zat ötta­gú zsű­ri­jé­nek elnö­ke Jan­ko­vics Mar­cell, Kos­suth-díjas gra­fi­kus­mű­vész, film­ren­de­ző; az esszé­pá­lyá­zat elnö­ke pedig Taka­ró Mihály, József Atti­la-díjas iro­da­lom­tör­té­nész –, majd min­den évben már­ci­us 16-án ünne­pé­lyes kere­tek között tör­té­nik meg a díj­át­adó, amely egy­ben a díja­zott alko­tá­sok­ból készült kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja is. A koro­na­ví­rus-jár­vány okoz­ta hely­zet miatt a tava­lyi évben a nyer­te­sek pos­tai úton kap­ták meg nyereményüket.

„A gyer­mek mikor raj­zol, újra­te­rem­ti a vilá­got” – a díja­zott alko­tá­sok­ból kiál­lí­tás is nyí­lik
Fotó: Sulyok Miklós

Idén a szo­ká­sos magyar zász­ló és címer téma­kör mel­lett a szer­ve­zők öt fon­tos évfor­du­ló­ra is fel kíván­ják hív­ni a figyel­met, ame­lyek Hunya­di János­hoz, Magyar­or­szág kor­mány­zó­já­hoz; Bátho­ry Ist­ván erdé­lyi feje­de­lem­hez; Már­ton Áron erdé­lyi kato­li­kus püs­pök­höz; Hajós Alf­réd­hoz, a magyar sport első arany­ér­mét szer­ző úszó­hoz és gróf Ester­há­zy János fel­vi­dé­ki már­tír­po­li­ti­kus­hoz kap­cso­lód­nak, s így szin­tén ihlet­for­rás­ként szol­gál­hat­nak az alko­tók számára.

A pályá­zat 2021-es véd­nö­kei között Szász Jenő, a Nem­zet­stra­té­gi­ai Kuta­tó­in­té­zet elnö­ke mel­lett, Witt­ner Mária, ’56-os sza­bad­ság­har­cos, Németh Szi­lárd, a Hon­vé­del­mi Minisz­té­ri­um par­la­men­ti állam­tit­ká­ra és dr. Maru­zsa Zol­tán, az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­má­nak köz­ne­ve­lé­sért fele­lős állam­tit­ká­ra is szerepel.

A koráb­bi évek­hez hason­ló­an a nyer­te­sek ezút­tal is nagy érté­kű – ese­ten­ként 150 ezer forin­tos – tárgy- és könyv­ju­ta­lom­ban része­sül­nek. A pályá­za­to­kat már­ci­us 5‑ig lehet bekül­de­ni, az ered­mény­hir­de­tés­re pedig már­ci­us 16-án kerül sor, egy­elő­re elekt­ro­ni­kus úton.

A rész­le­tes pályá­za­ti kiírás az Inté­zet hon­lap­ján érhe­tő el, de érde­mes figyel­ni a közös­sé­gi oldalt is.

For­rás: Magyar Nemzet