Hírek Külföldi hirek A füg­get­len Hor­vát­or­szág tör­té­ne­té­ben nem volt pél­da ilyen támadásra

A füg­get­len Hor­vát­or­szág tör­té­ne­té­ben nem volt pél­da ilyen támadásra

A merény­let rész­le­te­it tekint­ve ter­ro­ris­ta táma­dás­nak minő­sít­he­tő a hét­fői zág­rá­bi gép­fegy­ve­res lövöl­dö­zés, Hor­vát­or­szág 30 éves tör­té­nel­mé­ben nem volt még ilyen­re pél­da – mond­ta And­rej Plen­ko­vić hor­vát kor­mány­fő saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján szer­dán Zágrábban.

A tár­sa­da­lom­nak, az intéz­mé­nyek­nek és a poli­ti­ká­nak választ kell talál­nia arra, hogyan radi­ka­li­zá­lód­ha­tott egy ilyen fia­tal sze­mély – hangsúlyozta.

„A merény­lő nem csak úgy »mel­les­leg« jött a Szent Márk tér­re hét­főn reg­gel nyolc óra­kor Kuti­ná­ról – amely nincs éppen közel Zág­ráb­hoz – egy auto­ma­ta fegy­ver­rel, amely­ből rálőtt három rend­őr­re, illet­ve egy pisz­tollyal, amellyel később vég­zet magá­val” – mondta.

Sza­vai sze­rint komoly a hely­zet, amely meg­kö­ve­te­li, hogy az intéz­mé­nyek és a tár­sa­da­lom kide­rít­se, milyen indí­ték állt emögött.

„Sze­ren­cse a sze­ren­csét­len­ség­ben, hogy ama­tőr ter­ro­ris­ta ele­me­ket tar­tal­ma­zó pró­bál­ko­zás­ról volt szó, és nem volt sok ember a kor­mány épü­le­te előtt” – húz­ta alá.
Meg­győ­ző­dé­sé­nek adott han­got, hogy az állam­ügyész­ség és a tit­kos­szol­gá­lat kide­rí­ti, az 1998-ban szü­le­tett fia­tal­em­ber hogyan kerül­he­tett abba a hely­zet­be, hogy elkö­ves­sen egy ilyen tet­tet. A tár­sa­da­lom­nak fel kell ten­nie a kér­dést: hogyan követ­kez­he­tett be egy ilyen radi­ka­li­zá­ló­dás. Meg kell talál­ni a fész­ket, ahon­nan ez a folya­mat elin­dult – vélekedett.

„Nem mon­dom azt, hogy az elkö­ve­tő szél­ső­sé­ges volt, de szél­ső­sé­ges eset­ről van szó, de ha vala­ki auto­ma­ta fegy­ver­rel jön ide, és rálő egy hor­vát rend­őr­re, az már egy új szint” – fogal­ma­zott a kor­mány­fő, hoz­zá­té­ve: a tár­sa­da­lom­nak tisz­tán kell lát­nia, kik azok a sze­rep­lők, akik gyű­lö­le­tet szí­ta­nak a hor­vát poli­ti­kai életben.

Hét­főn reg­gel a 22 éves Dani­jel Bezuk gép­fegy­ver­ből nyi­tott tüzet a kor­mány és a par­la­ment épü­le­té­re, és súlyo­san meg­se­be­sí­tett egy ott őrt álló 31 éves rend­őrt. Egy másik rend­őr több­ször is rálőtt az elkö­ve­tő­re, aki ezután elfu­tott a hely­szín­ről. A rend­őr­ség ezután nagy erők­kel indult a keresésére.

A fia­tal fér­fi a merény­let után bejegy­zést tett köz­zé közös­sé­gi olda­lán, ahol azt írta: „elég volt az átve­rés­ből és az embe­ri érté­kek követ­kez­mé­nyek nél­kü­li, könyör­te­len sár­ba tiprásából”.

Bezuk tet­té­hez egy enge­dély nél­kül szer­zett, román gyár­tá­sú gép­ka­ra­bélyt hasz­nált, ame­lyet mene­kü­lés köz­ben eldo­bott, majd néhány perc­cel később egy pisz­tollyal fej­be lőt­te magát.

A rend­őr­ség ház­ku­ta­tást tar­tott a fia­tal fér­fi­nál, aki szü­le­i­vel élt, és aki­nek édes­ap­ja a dél­szláv hábo­rú vete­rán­ja. A rend­őr­sé­gi jelen­tés sze­rint két, enge­dély nél­kü­li pus­kát talál­tak a ház­ban, hang­tom­pí­tó­val és cél­táv­cső­vel, vala­mint több mint ezer lőszert. Az 59 éves fér­fit őri­zet­be vet­te a rend­őr­ség, de később elen­ged­te. Az ügyész­ség bün­te­tő­el­já­rást indí­tott ellene.

A két orszá­gos napi­lap szer­dán arról cik­ke­zett, hogy a hor­vát pad­lá­so­kon, rak­tá­rak­ban és pin­cék­ben tovább­ra is nagy szám­ban rej­te­get­nek ille­gá­lis fegy­ve­re­ket és rob­ba­nó­sze­re­ket az állampolgárok.

For­rás: Demokrata