Hírek Külföldi hirek A fran­cia vezér­ka­ri főnök a had­se­reg elha­gyá­sá­ra kér­te az aggo­dal­ma­i­kat nyílt levél­ben meg­fo­gal­ma­zó katonákat

A fran­cia vezér­ka­ri főnök a had­se­reg elha­gyá­sá­ra kér­te az aggo­dal­ma­i­kat nyílt levél­ben meg­fo­gal­ma­zó katonákat

Fran­co­is Leco­int­re fran­cia vezér­ka­ri főnök a had­se­reg elha­gyá­sá­ra kér­te azo­kat a kato­ná­kat, akik – név­te­le­nül – újabb nyílt levél­ben fogal­maz­ták meg aggo­dal­ma­i­kat a haza „túl­élé­se” miatt, s véle­mé­nyü­ket ismét a Vale­urs Actu­el­les című fran­cia kon­zer­va­tív heti­lap­ban tet­ték közzé.

Az Emma­nu­el Mac­ron köz­tár­sa­sá­gi elnök­höz, a minisz­te­rek­hez, a  kép­vi­se­lők­höz és a főtisz­tek­hez inté­zett nyílt leve­let név­te­le­nül meg­fo­gal­ma­zó kato­nák sze­rint a követ­ke­ző válasz­tá­so­kon nem „a man­dá­tu­mok meg­hosszab­bí­tá­sá­ról vagy mások man­dá­tu­má­nak meg­szer­zé­sé­ről lesz szó. Hanem a haza túl­élé­se a tét”. A szer­zők jelez­ték, hogy „nem­ré­gi­ben lép­tek a pályá­ra”, ezért a sza­bály­zat­nak meg­fe­le­lő­en nyil­vá­no­san nem nyil­vá­nít­hat­nak véleményt.


A bár­ki szá­má­ra nyílt, vasár­nap este köz­zé­tett petí­ci­ót kedd estig csak­nem 250 ezren írták alá.
A vezér­ka­ri főnök ked­den arra kér­te a fel­hí­vást meg­fo­gal­ma­zó­kat: vegyék le az egyen­ru­hát annak érde­ké­ben, hogy sza­ba­don kife­jez­hes­sék a véle­mé­nyü­ket, tisz­te­let­ben tart­va a had­se­reg poli­ti­kai semlegességét.


„A leg­ész­sze­rűbb nyil­ván­va­ló­an elhagy­ni az intéz­ményt (ezek­nek a kato­nák­nak) annak érde­ké­ben, hogy a leg­na­gyobb sza­bad­ság­ban kife­jez­hes­sék a véle­mé­nyü­ket és a meg­győ­ző­dé­sü­ket” – írta az AFP hír­ügy­nök­ség által idé­zett leve­lé­ben Fran­co­is Leco­int­re, aki­nek sora­it mind a 270 ezer kato­na meg­kap­ta. A vezér­ka­ri főnök nem helye­zett szank­ci­ó­kat kilá­tás­ba az alá­írók­kal szemben.


A nyílt levél szer­zői magu­kat „olyan aktív kato­ná­nak” neve­zik, akik „sze­re­tik a hazá­ju­kat”. „Ez az egyet­len dicső­sé­günk. És ha a sza­bály­zat­nak meg­fe­le­lő­en nem is fejez­het­jük ki a véle­mé­nyün­ket nyil­vá­no­san, ugyan­annyi­ra lehe­tet­len szá­munk­ra hall­gat­ni” – hangsúlyozták.


„Afga­nisz­tán­ban, Mali­ban, a Közép-afri­kai Köz­tár­sa­ság­ban vagy más­hol, töb­ben közü­lünk szem­be­néz­tek az ellen­sé­ges tűz­zel. Van­nak, akik ott is hagy­ták a baj­tár­sa­i­kat. A bőrü­ket adták az isz­la­miz­mus elpusz­tí­tá­sá­ért, amellyel köz­ben komp­ro­misszu­mo­kat köt­nek a hazánkban” 

- fogal­maz­tak az aláírók.


„Szin­te mind­annyi­an részt vet­tünk az Őrszem (Sen­tin­el­le) ter­ror­el­le­nes jár­őrö­zés­ben”, amely a 2015 janu­á­ri pári­zsi merény­le­te­ket köve­tő­en kez­dő­dött a bel­föl­di ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség miatt. „Saját sze­münk­kel lát­tuk a maguk­ra hagyott kül­vá­ro­so­kat, a kiegye­zést a bűnö­zés­sel. Több val­lá­si közös­ség is kísér­let tett arra, hogy poli­ti­ka­i­lag fel­hasz­nál­jon min­ket. Olya­nok, akik szá­má­ra Fran­cia­or­szág sem­mit nem jelent, sem­mi töb­bet, mint a szar­kaz­mus, a meg­ve­tés, sőt a gyű­lö­let tárgyát”. 


A fel­hí­vást meg­fo­gal­ma­zók­nak sem a szá­ma, sem a sze­mély­azo­nos­sá­ga nem ismert.


Leve­lé­ben a vezér­ka­ri főnök első­sor­ban azt kifo­gá­sol­ta, hogy a kato­nák a sze­mé­lyes meg­győ­ző­dé­sük nevé­ben olyan poli­ti­kai viták­ba sodor­ták a had­se­re­get, ame­lyek­be az nem szól­hat bele. Ezért azt kér­te a kato­nák­tól, hogy „tegye­nek bizony­sá­got a józan ész­ről és főleg az éleslátásról”.


„Min­den kato­na sza­ba­don gon­dol azt, amit akar, de egy­ér­tel­mű­en különb­sé­get kell ten­nie akö­zött, ami az állam­pol­gá­ri fele­lős­sé­gé­hez tar­to­zik és akö­zött, ami a kato­nai fele­lős­sé­ge része”

– írta a vezér­ka­ri főnök.


Leco­int­re tábor­nok leve­lét a le Figa­ro című kon­zer­va­tív lap úgy érté­kel­te: a vezér­ka­ri főnök „meg­nyug­vást keres”, és koráb­bi nyil­vá­nos meg­szó­la­lá­sá­hoz képest ezút­tal „kevés­bé konf­ront­atív”. A levél­ben ugyan­is úgy fogal­ma­zott: egyes kato­nák „talán nai­vi­tás­ból” írták alá a nyílt levelet. 


A Vale­urs Actu­el­les elő­ször ápri­lis 21-én közölt mint­egy húsz nyu­gal­ma­zott tábor­nok, vala­mint száz, szin­tén több­sé­gé­ben nyu­gal­ma­zott magas ran­gú tiszt és több mint ezer kato­na által alá­írt fel­hí­vást, amely­ben Emma­nu­el Mac­ron állam­főt a pat­ri­o­tiz­mus kép­vi­se­le­té­re kér­ték. A szö­veg elő­ször egy blog­ban, majd ápri­lis 21-én, a Charles de Gaulle néhai köz­tár­sa­sá­gi elnök elle­ni puccs­kí­sér­let 60. évfor­du­ló­ján a heti­lap­ban is megjelent.


Az alá­írók elítél­ték „a szét­esést, amely a hazát sújt­ja”, „a közös­sé­gek közöt­ti gyű­löl­kö­dést, ame­lyet egy­faj­ta anti­rassziz­mus táp­lál”, „az isz­la­miz­must és a kül­vá­ro­si hor­dá­kat”, ame­lyek sze­rin­tük „az alkot­má­nyunk­kal ellen­té­tes dog­mák alá” kény­sze­rí­tet­ték az ország egy részét. A nyu­gal­ma­zott tisz­tek az írá­suk­ban jelez­ték, hogy „készen áll­nak olyan poli­ti­ku­so­kat támo­gat­ni, akik a nem­zet meg­óvá­sá­ra tekin­tet­tel van­nak”. Arra is fel­hív­ták a figyel­met, hogy amennyi­ben a jelen­le­gi poli­ti­ka foly­ta­tó­dik, „az aktív baj­tár­sak beavat­ko­zá­sá­ra lesz szükség”


Fran­cia­or­szág­ban a had­se­reg hagyo­má­nyo­san távol tart­ja magát a poli­ti­kai viták­tól. A köz­tiszt­vi­se­lők­re vonat­ko­zik a „vissza­fo­gott­ság köte­le­zett­sé­ge”, amely a nyil­vá­nos állás­fog­la­lá­sok­ban poli­ti­kai sem­le­ges­sé­get jelent.


A szö­veg heves köz­éle­ti vitát vál­tott ki, egyes poli­ti­kus első­sor­ban azt vélel­mez­ték, hogy a kato­nák láza­dás­ra szó­lí­ta­nak fel, míg a Mari­ne Le Pen vezet­te Nem­ze­ti Tömö­rü­lés üdvö­zöl­te a tábor­no­kok helyzetértékelését. 

Jean Cas­tex kor­mány­fő akkor azt han­goz­tat­ta, hogy a kez­de­mé­nye­zés „ellen­té­tes min­den köz­tár­sa­sá­gi elvünkkel”.

For­rás: MTI