Hírek Sport hirek A Fra­di ala­pí­tó­já­ra emlékeztek

A Fra­di ala­pí­tó­já­ra emlékeztek

A száz éve elhunyt Sprin­ger Ferenc­re, a Ferenc­vá­ro­si Tor­na Club első elnö­ké­re, a klub ala­pí­tó­já­ra emlé­kez­tek sír­já­nál, a Fiu­mei úti sír­kert­ben csütörtökön. 

Rad­na­i­né Foga­ra­si Kata­lin, a Nem­ze­ti Örök­ség Inté­ze­té­nek (NÖRI) főigaz­ga­tó­ja beszé­dé­ben arra hív­ta fel a figyel­met, hogy a sport sok­kal több mint játék, már a 19. szá­zad­tól a nem­ze­ti iden­ti­tás szer­ves része, a magyar sport­si­ke­rek pedig min­dig is fon­tos sze­re­pet töl­töt­tek be a nem­zet­épí­tés­ben. Hoz­zá­tet­te: a Fra­di több mint egy klub, ezért fra­dis­tá­nak len­ni élet­ér­zést, csa­lád­hoz tar­to­zást jelent.

„Éppen a sport álta­li össze­tar­to­zás érzé­sét köszön­het­jük a ma száz éve elhunyt Sprin­ger Ferenc­nek, aki állí­tó­lag az ava­tó beszé­dét azzal fejez­te be, hogy nagy lesz az FTC – és milyen iga­za lett” – hang­sú­lyoz­ta Rad­na­i­né Foga­ra­si Katalin.

SAMSUNG CSC

A főigaz­ga­tó kiemel­te: a görög kul­tú­rá­ban a köl­té­szet és a sport, a szel­lem és a test tisz­te­le­te a leg­na­gyobb har­mó­ni­á­ban van egy­más­sal, a Nem­ze­ti Örök­ség Inté­ze­te ezért fek­tet nagy hang­súlyt a szel­le­mi örök­ség ápo­lá­sá­ra is, és fel­ada­ta olyan pél­da­ké­pe­ket állí­ta­ni a jövő gene­rá­ci­ói szá­má­ra, mint Pus­kás Ferenc vagy éppen Sprin­ger Ferenc.

Kuba­tov Gábor, az FTC elnö­ke a klub­ala­pí­tó Sprin­ger Feren­cet az elnö­kök elnö­ké­nek nevez­te, aki pél­da­mu­ta­tó sport­ve­ze­tői tevé­keny­sé­gé­vel olyan egye­sü­let­té tet­te a Ferenc­vá­rost, amely­ben rang volt spor­tol­ni, amely­nek kivált­ság volt szurkolni.

Fel­idéz­te a sport­ve­ze­tő élet­út­ját, hang­sú­lyoz­va, hogy min­den csa­lá­di segít­ség nél­kül tudott önál­ló ügy­vé­di iro­dát nyit­ni, és tehet­sé­gé­vel, szor­gal­má­val vált a zárt „úri világ” illuszt­ris tag­já­vá, elsöp­rő több­ség­gel válasz­tot­ták ország­gyű­lé­si képviselőnek.

Kiemel­te, hogy Sprin­ger apró­lé­kos mun­ká­ja nem volt hiá­ba­va­ló – ezt az a párat­lan fej­lő­dés is bizo­nyít­ja, ami elnök­sé­ge alatt a Ferenc­vá­rost jel­le­mez­te. Az ő szer­ve­ző­mun­ká­já­nak ered­mé­nye­ként állt össze az a mecé­ná­si kör, amely­nek finan­szí­ro­zá­sá­val meg­épült a Ferenc­vá­ros első, Sorok­sá­ri úti stadionja.

„Sprin­ger Ferenc olyan alap­el­ve­ket fek­te­tett le, ame­lyek száz­húsz év múl­tán is meg­kér­dő­je­lez­he­tet­le­nek. Nekünk egyet­len dol­gunk van, foly­tat­ni a klub spr­in­ge­ri hagyo­má­nya­it” – zár­ta sza­va­it Kuba­tov Gábor.

Az évfor­du­ló alkal­má­ból Sprin­ger Ferenc sír­já­nál koszo­rút helye­zett el töb­bek között Rad­na­i­né Foga­ra­si Kata­lin, Kuba­tov Gábor, Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök kép­vi­se­le­té­ben Jakab János, a Pus­kás Aka­dé­mia fel­ügye­lő bizott­sá­gá­nak elnö­ke, vala­mint Men­c­zer Tamás, a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um államtitkára.

For­rás: Demokrata