Hírek Sport hirek A Fra­di a Bar­cá­ra összpontosít

A Fra­di a Bar­cá­ra összpontosít

Dibusz Dénes, a Ferenc­vá­ros kapu­sa a ked­di Baj­no­kok Ligá­ja-cso­port­mér­kő­zés előtt úgy véle­ke­dett, az FC Bar­ce­lo­na fut­ball­sztár­ja­i­nak leg­na­gyobb eré­nye, hogy kiismerhetetlenek.

„Meg­ter­he­lő idő­szak van mögöt­tünk. Nem mon­dom, hogy fris­sen és pihen­ten, de most már csak a Bar­ce­lo­ná­ra össz­pon­to­sí­tunk” – nyi­lat­koz­ta vasár­nap az M1 aktu­á­lis csa­tor­nán Dibusz.

Az FTC pén­te­ken 2 – 0‑ra győ­zött Kis­vár­dán baj­no­ki mér­kő­zé­sen, az utol­só ott­ho­ni edzé­se vasár­nap volt, s hét­főn uta­zik a kata­lán város­ba, ahol lesz még egy tréning.

„Nincs sok időnk fel­ké­szül­ni rájuk, de talán nem is nagyon lehet­ne. Igyek­szünk ebben a rövid idő­ben is min­dent meg­ten­ni annak érde­ké­ben, hogy olyan álla­pot­ba és olyan szin­te kerül­jünk, hogy meg tud­juk nehe­zí­te­ni a dol­gu­kat, és sike­rül­jön szép ered­ményt elér­ni” – mond­ta a válo­ga­tott kapus.

Mint elmond­ta, remél­he­tő­leg száz­szá­za­lé­kos men­tá­lis és száz­szá­za­lé­kos­hoz köze­li fizi­ká­lis álla­pot­ban lesz­nek a ked­den 21 óra­kor kez­dő­dő BL-mérkőzésre.

„Meg­mu­tat­tuk, hogy erő­sebb, maga­sab­ban jegy­zett csa­pa­tok­kal is képe­sek vagyunk fel­ven­ni a har­cot. Még akkor is, ha nem mi irá­nyí­tunk, tudunk annyi­ra szer­ve­zet­tek len­ni és küz­de­ni egy­má­sért, hogy az átse­gít min­ket a holt­pon­to­kon” – szö­gez­te le Dibusz.

A kapus úgy fogal­ma­zott, a Bar­ce­lo­na sztár­ja­i­nak leg­na­gyobb eré­nye, hogy kiis­mer­he­tet­le­nek. A Ferenc­vá­ros szak­mai stáb­já­nak és játé­ko­sa­i­nak ennek elle­né­re könnyebb dol­guk van, mint pél­dá­ul a selej­te­ző­ben búcsúz­ta­tott nor­vég Mol­de csa­tá­ra­i­val szem­ben, hiszen őket három-négy mér­kő­zés alap­ján kel­lett ele­mez­ni és fel­ké­szül­ni belő­lük, a kata­lá­nok csa­tá­ra­it viszont évek óta lát­ják a televízióban.

„Picit még min­dig nehéz fel­fog­ni, hogy teg­nap még néz­te őket az ember a tévé­ben spa­nyol baj­no­kit ját­sza­ni, három nap múl­va pedig szem­be­néz velük. Ez min­den­kép­pen fura érzés, de volt rá már néhány hetünk, hogy ezzel meg­ba­rát­koz­zunk. Azt hiszem, ez egyi­künk­ben sem fog elfo­gó­dott­sá­got elő­idéz­ni a mér­kő­zé­sen” – magya­ráz­ta Dibusz.

For­rás: Demokrata