Hírek Magyarországi hírek A forint ellen spe­ku­lá­ció zajlik

A forint ellen spe­ku­lá­ció zajlik

A magyar forint a brüssze­li szank­ci­ók áldo­za­ta, ezek a kor­lá­to­zá­sok már most komoly vesz­te­sé­get okoz­nak a magyar gaz­da­ság­nak – mond­ta Nagy Már­ton egy hét­fői hát­tér­be­szél­ge­té­sen. A minisz­ter­el­nök gaz­da­sá­gi főta­nács­adó­ja kije­len­tet­te, hogy a forint­ra és a magyar embe­rek­re a leg­na­gyobb veszélyt az jelen­ti, hogy lebeg­te­tik a szank­ci­ók kiter­jesz­té­sét az energiaszektorra. 

Mind­eb­ből az követ­ke­zik Nagy Már­ton sze­rint, hogy aki a szank­ci­ók kiter­jesz­té­sét kéri, az a magyar embe­rek­kel akar­ja meg­fi­zet­tet­ni a hábo­rú árát. Ilyen lépést a magyar kor­mány sem­mi­lyen nem­zet­kö­zi fóru­mon nem fog támo­gat­ni. Nagy Már­ton leszö­gez­te azt is, hogy a kül­föl­di kéz­ben lévő köt­vény­ál­lo­mány nem csök­kent, ez is mutat­ja azt, hogy a forint ellen spe­ku­lá­ció zaj­lik, hiszen a befek­te­tők bizal­ma nem bicsak­lott meg.

A forint ellen spekuláció zajlik

Fotó: Nagy Már­ton (Fotó: Hav­ran Zoltán/Magyar Nemzet)

Az orosz – ukrán hábo­rú miatt hozott és hozan­dó szank­ci­ók kap­csán hatá­ro­zot­tan lát­ni, hogy az ezek okoz­ta bizony­ta­lan­ság miatt lét­re­jött töré­keny pénz­pi­a­ci hely­zet­ben a kor­mány a Magyar Nem­ze­ti Bank­kal szo­ro­san együtt­mű­köd­ve, koor­di­nál­va figye­li az ese­mé­nye­ket, és min­den ren­del­ke­zés­re álló esz­közt akti­vál. A múlt heti kamat­eme­lés már ennek a folya­mat­nak a része volt, és sejt­he­tő, hogy a kor­mány és az MNB olyan akció­terv meg­al­ko­tá­sá­ban gon­dol­ko­dik, amellyel adott eset­ben ki lehet véde­ni a továb­bi nega­tív hatásokat.

A forint árfo­lya­ma nem tük­rö­zi a gaz­da­sá­gi fun­da­men­tu­mo­kat. A Nyu­ga­ton Orosz­or­szág ellen hozott szank­ci­ók azon­ban vissza­üt­nek, és jelen­leg éppen ennek elszen­ve­dői vagyunk.

Ilyen az orosz ban­kok SWIFT-rend­szer­ről való letil­tá­sa, az orosz jegy­bank devi­za­tar­ta­lé­ká­nak záro­lá­sa, az orosz magán­em­be­rek kül­föl­di vagyo­ná­nak záro­lá­sa, illet­ve több orosz ter­me­lő­cég szank­ci­ós lis­tá­ra helye­zé­se. Emel­lett ren­ge­teg cég vonul ki Orosz­or­szág­ból, mind­egy presz­tízs­kér­dés gya­nánt, ami jelen­tő­sen meg­vál­toz­tat­ja a nem­zet­kö­zi keres­ke­del­mi és gaz­da­sá­gi hely­ze­tet. Mind­ez pedig az egész régi­ónk pénz­pi­a­ca­it befo­lyá­sol­ja, lát­ha­tó, hogy a len­gyel zloty, a cseh koro­na is a forint­tal azo­nos mér­ték­ben gyengül.

A pénz­ügy­mi­nisz­ter jelez­te: a szank­ci­ók már most komoly vesz­te­sé­get jelen­te­nek a magyar gazdaságnak.

A Nagy Már­ton által hang­sú­lyo­zott ener­gia­biz­ton­sá­gi kér­dés­ről is tud­ni lehet, hogy Magyar­or­szá­gon ennek garan­tá­lá­sa gaz­da­sá­gi szem­pont­ból is elsőd­le­ges. Több alka­lom­mal elhang­zott, hogy a magyar kor­mány a vég­ső­kig kitart amel­lett, hogy nem lehet­nek ezt veszé­lyez­te­tő szank­ci­ók, ame­lyek tovább hat­nak a gaz­da­ság­ra és a forint árfo­lya­má­ra is. A kor­mány tehát úgy har­col, hogy nem enge­di az ener­gia­krí­zis kiala­ku­lá­sát. Egy olyan javas­la­tot, ame­lyet az Egye­sült Álla­mok vagy az Egye­sült Király­ság tett – az előb­bi az orosz olaj­tól, az utób­bi a gáz­tól füg­get­le­ned­ne – nem­csak a magyar kor­mány, hanem más euró­pai álla­mok sem enged­het­nek meg maguk­nak. Nem vélet­len, hogy a fen­ti beje­len­té­se­ket nem követ­ték nem­zet­kö­zi támo­ga­tó nyi­lat­ko­za­tok, hiszen Euró­pa gáz­el­lá­tá­sá­nak negy­ven szá­za­lé­ka, fele orosz for­rás­ból szár­ma­zik. Hason­ló a hely­zet az olajjal.

Egy­ér­tel­mű, hogy minél tovább tart a hábo­rú, annál tovább marad az ener­ge­ti­kai szank­ci­ók kér­dé­se az asztalon.

A hábo­rú végez­té­vel a már meg­ho­zott kor­lá­to­zá­sok ugyan jó eséllyel fenn­ma­rad­nak, de abból a szem­pont­ból is meg­könnyeb­bü­lést jelen­te­ne a har­cok befe­je­zé­se, hogy az ener­gia­kér­dé­sek kike­rül­né­nek a veszélyzónából.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu