Hírek Amerikai hirek A foga­dó­iro­dák jel­zé­se sze­rint egy­re nagyobb az esé­lye, hogy Trump marad a Fehér Házban

A foga­dó­iro­dák jel­zé­se sze­rint egy­re nagyobb az esé­lye, hogy Trump marad a Fehér Házban

Joe Biden már láza­san dol­go­zik admi­niszt­rá­ci­ó­ja össze­ál­lí­tá­sán, saj­tó­in­for­má­ci­ók sze­rint pél­dá­ul azt fon­tol­gat­ják, hogy Hil­lary Clin­ton egy­ko­ri kül­ügy­mi­nisz­ter lesz a Biden-admi­niszt­rá­ció ENSZ-nagy­kö­ve­te. Csak­hogy az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nye még koránt­sem hiva­ta­los, és nem csak a még min­dig tar­tó sza­va­zat­szám­lá­lás és a jogi pro­ce­dú­rák miatt. A foga­dó­iro­dák sze­rint ráadá­sul egy­re nagyobb az esély arra, hogy Donald Trump marad a Fehér Házban.

Ma hiva­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött a sza­va­za­tok kézi újra­szám­lá­lá­sa a 16 elek­to­ri sza­va­zat­tal ren­del­ke­ző Geor­gia állam­ban, miköz­ben az ame­ri­kai médi­u­mok egy újabb állam­ban, a hagyo­má­nyo­san repub­li­ká­nus Ari­zo­ná­ban is Joe Bident kiál­tot­ták ki a válasz­tá­sok győz­te­sé­nek. A dél­nyu­ga­ti állam­ban csak egy hét­tel az elnök­vá­lasz­tás nap­ja után ért véget a sza­va­zat­szám­lá­lás, és bár a különb­ség ez idő alatt folya­ma­to­san csök­kent a két jelölt között, végül egy haj­szál­lal – 11 ezer sza­va­zat­tal – a demok­ra­ta elnök­je­lölt győ­zött Donald Trump hiva­tal­ban lévő elnök­kel szemben.

Demok­ra­ta győ­ze­lem­re 24 éve nem volt pél­da az államban.

A helyi sza­bá­lyo­zás egyéb­ként nem teszi lehe­tő­vé a sza­va­za­tok újra­szám­lá­lá­sá­nak kéré­sét, csak abban az eset­ben, ha a két jelölt közöt­ti sza­va­zat­kü­lönb­ség keve­sebb mint 200 voks – Trump kam­pány­stáb­ja azon­ban a Mari­co­pa megyé­ben ész­lelt fur­csa­sá­gok miatt indí­tott jogi eljá­rást, érve­lé­sük sze­rint ugyan­is az állam leg­né­pe­sebb megyé­jé­ben sza­bály­ta­la­nul uta­sí­tot­ták el meg nem hatá­ro­zott szá­mú állam­pol­gár leadott voksát.

Köz­ben egyéb­ként – a világ töb­bi veze­tő­jé­hez képest meg­kés­ve, de – Kína is gra­tu­lált Joe Biden­nek és alel­nö­ké­nek, Kama­la Har­ris­nek az elnök­vá­lasz­tá­si győ­ze­lem­hez, ami elem­zők sze­rint egy­ér­tel­mű­en azt jel­zi, hogy Peking is fel­is­mer­te: a folya­mat­ban lévő jogi vizs­gá­la­tok elle­né­re is meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len a demok­ra­ta poli­ti­kus győzelme.

Más­képp lát­ják azon­ban ezt a foga­dó­iro­dák, ame­lyek még most sem haj­lan­dók kifi­zet­ni az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás kime­ne­te­lé­re tett fogadásokat.

Még­hoz­zá arra hivat­koz­va, hogy Donald Trump egy­elő­re nem ismer­te el válasz­tá­si vere­sé­gét, és a sza­va­zat­szám­lá­lá­sok sem értek még véget. Ezzel pár­hu­za­mo­san a foga­dó­iro­dák­ban már arra lehet meg­ten­ni a téte­ket, hogy Trump jogi lépé­sei végül cél­ba érnek‑e, azaz sikerül‑e a repub­li­ká­nus elnök­nek tovább­ra is a Fehér Ház­ban marad­nia. A lon­do­ni szék­he­lyű Finan­cial News ezzel kap­cso­lat­ban azt írta:

annak elle­né­re, hogy a veze­tő ame­ri­kai médi­u­mok és nyo­muk­ban a világ veze­tői Joe Bident kiál­tot­ták ki a válasz­tá­sok győz­te­sé­nek, a foga­dó­ol­da­la­kon egy­re nagyobb annak az esé­lye, hogy Trump zse­bé­ben marad a Fehér Ház kulcsa.

A foga­dó­iro­dák­nak kifi­ze­té­sek­re vonat­ko­zó kivá­rá­sa egyéb­ként koránt­sem meg­le­pő, tekint­ve, hogy 2016-ban volt olyan cég, ame­lyik nagyon pórul járt, ami­ért hall­ga­tott a média elő­re­jel­zé­se­i­re. Az íror­szá­gi Paddy Power szá­má­ra pél­dá­ul elég költ­sé­ges­nek bizo­nyult az a dön­tés, hogy egy nap­pal az elnök­vá­lasz­tás nap­ja előtt kifi­zet­ték azo­kat az ügy­fe­le­ket, akik Hil­lary Clin­ton akko­ri demok­ra­ta elnök­je­lölt győ­zel­mé­re fogad­tak. A foga­dó­iro­dá­nak közel egy­mil­lió dol­lár­já­ba került a túl­sá­go­san is gyors teljesítés.

Már­pe­dig annak elle­né­re, hogy az ame­ri­kai médi­u­mok tény­ként keze­lik Biden győ­zel­mét, az ered­mény még koránt­sem hiva­ta­los, és nem csak a még min­dig tar­tó sza­va­zat­szám­lá­lás és a jogi pro­ce­dú­ra miatt.

Ehhez ugyan­is az alkot­mány sze­rint az szük­sé­ges, hogy min­den állam hiva­ta­lo­san is iga­zol­ja, mely jelölt győ­zött, ezt pedig leg­ké­sőbb decem­ber 8‑ig jut­tas­sák el az elek­to­ri kol­lé­gi­um­hoz, amely­nek tag­jai decem­ber 14-én ülnek össze, hogy a beér­ke­zett ered­mé­nyek alap­ján sza­vaz­za­nak az Egye­sült Álla­mok követ­ke­ző elnö­ké­nek személyére.

Ennek elle­né­re Biden és csa­pa­ta már láza­san dol­go­zik a demok­ra­ta poli­ti­kus admi­niszt­rá­ci­ó­já­nak össze­ál­lí­tá­sán, saj­tó­ér­te­sü­lé­sek sze­rint pél­dá­ul azt fon­tol­gat­ják, hogy Hil­lary Clin­ton egy­ko­ri kül­ügy­mi­nisz­ter lesz a Biden-admi­niszt­rá­ció ENSZ-nagykövete.

Fotó:AP

For­rás: Magyar Nemzet