Hírek Magyarországi hírek A fia­ta­lok már egy­sé­ges magyar nem­zet­ben gondolkodnak

A fia­ta­lok már egy­sé­ges magyar nem­zet­ben gondolkodnak

Több mint száz­ezer anya­or­szá­gi és kül­ho­ni közép­is­ko­lás vett részt a Határ­ta­la­nul prog­ram online közép­is­ko­lai vetél­ke­dő­jé­nek első for­du­ló­já­ban, az ered­mé­nyek azt jel­zik, hogy a fia­ta­lok már egy­sé­ges magyar nem­zet­ben gon­dol­kod­nak – közöl­te a Minisz­ter­el­nök­ség, Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kárt idéz­ve az MTI-vel.

Az eddi­gi ered­mé­nyek alap­ján 292 osz­tály, mint­egy 8800 fia­tal jutott be a vetél­ke­dő közép­dön­tő­i­be. Buda­pest­ről 48, Magyar­or­szág más terü­le­te­i­ről 155, Erdély­ből 30, Fel­vi­dék­ről 23, a Vaj­da­ság­ból 16, Kár­pát­al­já­ról 18, Hor­vát­or­szág­ból és a diasz­pó­rá­ból pedig 1 – 1 csa­pat került a leg­job­bak közé – írták. A ver­se­nyen kül­ho­ni és anya­or­szá­gi közép­is­ko­lai osz­tá­lyok mérik össze tudá­su­kat tör­té­nel­mi, iro­dal­mi, föld­raj­zi, nép­raj­zi kér­dé­sek­ből, ame­lyek­ből a Kár­pát-meden­ce magyar­lak­ta terü­le­te­it is köze­lebb­ről megismerhetik.

A leg­jobb osz­tály egy­mil­lió forint pénz­ju­tal­mat kap, de a fődí­jon kívül is több mint ezer díjat és aján­dé­kot oszt ki a nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­ság a leg­ügye­sebb ver­seny­zők között.

A köz­le­mény sze­rint Potá­pi Árpád János emlé­kez­te­tett: a 2010-ben indí­tott Határ­ta­la­nul prog­ram cél­ja, hogy vala­mennyi köz­ok­ta­tás­ban tanu­ló magyar fia­tal leg­alább egy­szer, az állam támo­ga­tá­sá­val eljus­son a szom­szé­dos orszá­gok magyar­lak­ta terü­le­te­i­re. Mivel a jár­vány­hely­zet miatt az osz­tály­ki­rán­du­lá­sok most szü­ne­tel­nek, az online tér­ben sze­ret­nék össze­köt­ni a magyar­or­szá­gi és kül­ho­ni fia­ta­lo­kat, akik a játé­kon keresz­tül nem­csak a tudá­su­kat bőví­tik, hanem lehe­tő­sé­gük van az ismer­ke­dés­re, a kap­cso­la­tok épí­té­sé­re is – hang­sú­lyoz­ta. 2021-ben, a nem­ze­ti újra­kez­dés évé­ben már­ci­us a közös­sé­gek hónap­ja, a Határ­ta­la­nul vetél­ke­dő pedig az állam­tit­kár sze­rint a közös­ség­épí­tés­nek és a nem­ze­ti össze­tar­to­zás erő­sí­té­sé­nek is kivá­ló esz­kö­ze a fia­ta­lok­nál.hir­de­tés

For­rás: vasar​nap​.hu / MTI

Kiemelt képün­kön Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra beszé­det mond a Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­ság és a Nem­zet­po­li­ti­kai Kuta­tó­in­té­zet Önkor­mány­za­ti válasz­tá­sok Ukraj­ná­ban – magyar vonat­ko­zá­sok az új admi­niszt­ra­tív-terü­le­ti rend­szer­ben cím­mel ren­de­zett saj­tó­nyil­vá­nos kon­fe­ren­ci­án Buda­pes­ten, a Beth­len Gábor Alap­ke­zelõ Zrt. szék­há­zá­ban 2020. októ­ber 27-én. MTI/Soós Lajos