Hírek Amerikai hirek A fél­idős válasz­tá­sok kör­nyé­kén jöhet Trump bejelentése

A fél­idős válasz­tá­sok kör­nyé­kén jöhet Trump bejelentése

Donald Trump koráb­bi ame­ri­kai elnök azt mér­le­ge­li, mikor jelent­se be, hogy meg­in­dít­ja elnök­vá­lasz­tá­si kampányát.

In an inter­view with @Olivianuzzi, Donald Trump says he’s alre­ady made a deci­si­on abo­ut 2024.

The only quest­ion left in his mind is when he’ll anno­un­ce his run https://t.co/h6mGKl6BPg— New York Maga­zi­ne (@NYMag) July 14, 2022

A New York Maga­zi­ne-nek nyi­lat­koz­va Donald Trump kije­len­tet­te, hogy már meg­hoz­ta a dön­tést a 2024-es elnök­vá­lasz­tás­ra szó­ló kam­pány meg­in­dí­tá­sá­ról, de azt még nem hatá­roz­ta el, mikor teszi meg az ezzel kap­cso­la­tos, hiva­ta­los beje­len­tést; ám jelez­te, hogy min­den bizonnyal a novem­be­ri fél­idős válasz­tá­sok kör­nyé­kén lehet arra számítani.

„Már meg­hoz­tam a döntést” 

– mond­ta Trump a 2024-es elnök­vá­lasz­tá­son való eset­le­ges indulásáról.

Azzal kap­cso­lat­ban, a fél­idős válasz­tá­sok előtt vagy után kerít­het sort a beje­len­tés­re, azt mondta:

„Van­nak elő­nyei, ha előt­te [jelen­tem be]. Hadd tud­ják meg az embe­rek. (.) [Ők] azt akar­ják, hogy induljak.”

For­rás: demok​ra​ta​.hu