Hírek Amerikai hirek A Face­book a Hun­ter-szto­rit az FBI figyel­mez­te­té­se miatt cenzúrázta

A Face­book a Hun­ter-szto­rit az FBI figyel­mez­te­té­se miatt cenzúrázta

Mark Zuc­ker­berg csü­tör­tö­kön elis­mer­te, hogy a Face­book az FBI álta­lá­nos figyel­mez­te­té­se alap­ján dön­tött arról, hogy lete­ke­ri a hír­vo­na­la­kon a Hun­ter Biden lap­top­já­ról szó­ló tör­té­ne­tet a 2020-as válasz­tá­sok előtt – szá­molt be a Washing­ton Examiner.

A Face­book ala­pí­tó­ja és vezér­igaz­ga­tó­ja a „The Joe Rogan Expe­ri­en­ce” című műsor csü­tör­tö­ki epi­zód­já­ban elmond­ta, hogy a hívás nem sok­kal azelőtt érke­zett, hogy a New York Post beszá­molt a szá­mí­tó­gép­ről, amely fényt derí­tett Biden fiá­nak kétes kül­föl­di üzle­ti ügyleteire.

Zuc­ker­berg a követ­ke­ző­kép­pen jel­le­mez­te az FBI riasz­tá­sát: „A 2016-os válasz­tá­so­kon ren­ge­teg orosz pro­pa­gan­da zaj­lott. Figyel­mez­tet­tek min­ket, hogy alap­ve­tő­en vala­mi ehhez hason­ló döm­ping készül. Szó­val csak legye­tek éberek”.

Napo­kon a sztroi meg­je­le­né­se után szá­mos demok­ra­ta pár­ti hír­szer­zé­si tiszt­vi­se­lő és elem­ző nyil­vá­no­san kije­len­tet­te, hogy a lap­top hason­lít egy orosz dez­in­for­má­ci­ós kampányra.

A hét ele­jén Ron John­son wis­con­si­ni repub­li­ká­nus sze­ná­tor az igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­um főfel­ügye­lő­jé­nek, Micha­el Horo­witz­nak elmond­ta, hogy a beje­len­tők sze­rint az FBI tiszt­vi­se­lői azt mond­ták az ügy­nö­kök­nek, hogy ne vizs­gál­ják ki a fia­ta­labb Biden lap­top­ján talált információkat.

A közös­sé­gi oldal veze­tő­je elis­mer­te Rogan­nek, hogy a Face­book ezután elkezd­te hasz­nál­ni algo­rit­mu­sa­it, hogy kor­lá­toz­za a tör­té­net eléré­sét, lej­jebb helyez­ve azt az embe­rek hír­vo­na­lá­ban, bár meg­véd­te a gya­kor­la­tot azzal, hogy „más utat” válasz­tott, mint a Twit­ter, amely tel­je­sen cen­zú­ráz­ta a Post tudósítását.

„Keve­sebb ember lát­ta, mint amennyi­en egyéb­ként lát­ták vol­na” – mond­ta Zuc­ker­berg Rogannek.

A pod­cast házi­gaz­dá­ja gyor­san meg­kér­dez­te, hogy „hány százalékkal”?

„Nem tudom fej­ből, de jelen­tős” – vála­szol­ta Zuckerberg.

Zuc­ker­berg elmond­ta, hogy a Face­book úgy dön­tött, hogy meg­bí­zik az FBI-ban és hisz a szavának.

„Az FBI, ame­lyet tovább­ra is legi­tim intéz­mény­nek tekin­tek ebben az ország­ban, ez egy nagyon pro­fi bűn­ül­dö­ző szerv – jön­nek hoz­zánk, és azt mond­ják, hogy résen kell len­nünk vala­mi­vel kap­cso­lat­ban – akkor ezt komo­lyan aka­rom venni”

– mond­ta.

Ami­kor Rogan ezt köve­tő­en meg­kér­dez­te, hogy az FBI „konk­ré­tan” azt mondta‑e, hogy „legyünk résen ezzel a tör­té­net­tel kap­cso­lat­ban”, Zuc­ker­berg egy nem túl hang­sú­lyos taga­dás­sal válaszolt.

„Nem, nem emlék­szem, hogy ez konk­ré­tan így volt‑e, de alap­ve­tő­en bele­il­lik a mintába”

– mondta.

Forrás:neokohn.hu