Hírek Magyarországi hírek A doni kataszt­ró­fá­ra emlé­ke­zett a Fidelitas

A doni kataszt­ró­fá­ra emlé­ke­zett a Fidelitas

 A doni kataszt­ró­fá­ra emlé­ke­zett a janu­ár 12‑i emlék­na­pon a Fide­li­tas elnö­ke és orszá­gos választ­má­nyá­nak veze­tő­je ked­den a szer­ve­zet Face­book-olda­lá­ra fel­tett videóban.

Illés Bog­lár­ka a magya­rok kitar­tá­sa és küz­de­ni tudá­sa egyik leg­tra­gi­ku­sabb szim­bó­lu­má­nak nevez­te a doni katasztrófát.

A Vörös Had­se­reg fel­sze­re­lé­se sok­kal jobb volt a magya­ré­nál, túl­erő­ben volt, és a mínusz 40 fokos hideg­re is job­ban fel­ké­szült. A magyar kato­nák­nak, aki­ket Magyar­or­szág szö­vet­sé­ge­sei küld­tek a biz­tos halál­ba, esé­lyük sem volt – mondta.

Ma nem kell szem­be­néz­ni a Vörös Hadsereggel,de szem­be kell néz­nünk a libe­rá­lis véle­mény­dik­ta­tú­rá­val, (…) leg­fon­to­sabb érté­ke­ink rela­ti­vi­zá­lá­sá­val és folya­ma­tos tip­rá­sá­val, azzal, hogy az érté­ke­ink mel­let­ti kiál­lást tel­jes til­tás­sal és elhall­gat­ta­tás­sal, meg­hur­co­lás­sal és elle­he­tet­le­ní­tés­sel fenyegetik

- jelen­tet­te ki Illés Bog­lár­ka. Hozzátette:a leg­főbb fel­adat ma is meg­őriz­ni „múl­tunk emlé­ke­it, hazánk sza­bad­sá­gát, ott­ho­na­ink biztonságát”.

„Hálá­val tar­to­zunk azok­nak, akik­nek köszön­he­tő­en hazánk szu­ve­re­ni­tá­sát meg tud­tuk őriz­ni, és a folya­ma­tos kül­ső nyo­más elle­né­re is meg tud­tuk véde­ni a magyar hazát és a magyar sza­bad­sá­got. Hálá­val tar­to­zunk, hogy Magyar­or­szá­gon, ami a szo­ci­á­lis médi­á­ban eláraszt min­ket, nem a több­ség, hanem a han­gos és erő­sza­kos kisebb­ség ural­ko­dá­si vágya” – fogal­ma­zott Feke­te Dávid.

A Fide­li­tas orszá­gos választ­má­nyá­nak elnö­ke hoz­zá­tet­te: „van kik­re tekin­te­nünk, azok­ra a hősök­re, akik 78 évvel ezelőtt har­col­tak a hazán­kért, és azért, hogy még lát­has­sák az itt­hon maradottakat”.

„Ez a kitar­tás, a lehe­tet­len­nel való bátor szem­be­né­zés, küz­de­ni tudás és aka­rás talán az az erő, ami lehe­tő­vé tet­te ezer­éves tör­té­nel­münk és nem­ze­tünk megmaradását”.

For­rás: Magyar Nemzet