Hírek Morzsák A dobos­tor­ta rövid története

A dobos­tor­ta rövid története

🍰 DOBOSTORTA 🍰


A dobos­tor­tát meg­al­ko­tó cuk­rász­mes­ter, Dobos C. József több tekin­tet­ben is fel­ta­lá­ló volt a cuk­rá­sza­ti műre­mek meg­al­ko­tá­sa során. Ő talál­ta fel pél­dá­ul a tor­ta bel­se­jé­ben meg­bú­vó cso­kis-vajas kré­met, amely a süte­mény egyik jellegzetessége.


A fel­fe­de­zés a legen­da sze­rint egy vélet­len­nek köszön­he­tő, ami­kor is az tör­tént, hogy a kis­kuk­ta a tar­tó­sí­tás­hoz hasz­nált só helyett cuk­rot kevert a vaj­ba, és úgy habo­sí­tot­ta fel. A mes­ter­nek ízlett a cuk­ros vajas krém, így ezt fej­lesz­tet­te tovább kakaó hoz­zá­adá­sá­val. Könnyed és ízvi­lá­gá­ban is újat ígé­rő alter­na­tí­va volt ez a kizá­ró­lag főzött kré­mek­kel dol­go­zó kora­be­li cuk­rá­szat terén.

A másik nagy talál­mány az ége­tett­cu­kor-bevo­nat volt, amely szán­dé­ko­san új, for­ma­bon­tó­an puri­tán irány­za­tot kép­vi­selt a kor divat­ja sze­rin­ti habos-babos, mázas, díszes tor­ták között. Dobos úr cél­ja az volt a tor­ta meg­al­ko­tá­sa során, hogy könnyen és biz­ton­sá­go­san szál­lít­ha­tó süte­ményt alkos­son, amely nem esik össze és nem folyik szét, a kez­det­le­ges hűté­si meg­ol­dá­sok hiá­nyos­sá­ga­i­nak követ­kez­té­ben sem.

Pró­bál­ko­zá­sa olyan jól sike­rült, és műve akko­ra sikert ara­tott, hogy nem­so­ká­ra Euró­pa-szer­te vit­ték a futá­rok, sós jég közé cso­ma­gol­va, a meg­ren­de­lés­re készült tor­tá­kat. Szin­te nem volt olyan vala­mit is magá­ra adó bál, ahol ne lehe­tett vol­na meg­kós­tol­ni Dobos úr újdon­sá­gát. Gya­kor­ta szál­lí­tott pl. Ber­lin­be, így szü­le­tett meg még egy talál­mány, a spe­ci­á­lis fado­boz, amely meg­véd­te a süte­ményt a hosszú úton.

Az új fej­lesz­té­sű tor­tát elő­ször az Első Buda­pes­ti Orszá­gos Álta­lá­nos Kiál­lí­tá­son mutat­ták be, ahol maga Sis­si és I. Ferenc József is meg­kós­tol­ta, meg­lá­to­gat­va Dobos József saját pavilonját.

A recep­tet éle­te végé­ig őriz­te, ahogy gon­do­san tar­tot­ták az elké­szí­tés tit­ka­it mun­ka­tár­sai is, bár­mennyi­re is pró­bál­ták elcsá­bí­ta­ni őket, nem fed­ték fel az eljá­rá­so­kat sen­ki szá­má­ra. Ren­ge­te­gen pró­bál­ták a ter­mék­ből vissza­fej­te­ni a készí­tés mód­ját, de saj­nos csak eset­len után­za­tok készül­tek, ame­lyek magát a mes­tert is nagyon bosszantották.

Éle­te vége felé a Buda­pes­ti Cuk­rá­szok és Mézes­ka­lá­cso­sok Ipar­tes­tü­le­té­nek aján­dé­koz­ta a recep­tet, azzal a kikö­tés­sel, hogy hoz­zá­fér­he­tő­vé kell ten­ni min­den­ki szá­má­ra, akit érde­kel. Ő maga befe­jez­te pálya­fu­tá­sát, elad­ta üzle­tét és az elis­me­rés­nek élt ezután, ame­lyet műve hozott meg számára.


For­rás: recept​ne​ked​.hu