Hírek Amerikai hirek A demok­ra­ták és az Antifa

A demok­ra­ták és az Antifa

FOSZTOGATÁS, GYÚJTOGATÁS ÉS RENDŐRÖK ELLENI ERŐSZAK AMERIKÁBAN

„Egy szög miatt a pat­kó elve­szett.
A pat­kó miatt a lovas elve­szett.
A lovas miatt a csa­ta elve­szett.
A csa­ta miatt az ország elve­szett.
Más­kor verd be jól a pat­kó­sze­get.”
(Angol nép­köl­tés)

Ezek a vers­so­rok jutot­tak eszem­be, ami­kor a Geor­ge Floyd halá­la után kirob­bant tün­te­té­sek kép­so­ra­it figyel­tem. Néz­zük a ténye­ket! Május 25-én Geor­ge Floyd egy hamis húsz­dol­lá­ros­sal akart fizet­ni Min­nea­po­lis­ban. Az afro­a­me­ri­kai fér­fit elfo­gó négy rend­őr egyi­ke rátér­delt a meg­bi­lin­cselt fér­fi nya­ká­ra, aki az erő­sza­kos intéz­ke­dés követ­kez­té­ben éle­tét vesz­tet­te. Min­ne­so­ta állam főügyé­sze vádat emelt a négy rend­őr ellen, aki­ket köz­ben már eltá­vo­lí­tot­tak a tes­tü­let­ből. Az ilyen bru­tá­lis rend­őri intéz­ke­dés­re nincs ment­ség, nincs magya­rá­zat. A bűnö­sök­nek felel­ni­ük kell a tet­tü­kért. (Milyen jó lett vol­na, ha a magyar igaz­ság­szol­gál­ta­tás is így gon­dol­ta vol­na a 2006. őszi buda­pes­ti atro­ci­tá­sok esetében!)

Ami azon­ban ezután tör­tént, az már szá­mos tanul­ság­gal szol­gál. Elő­ször békés tün­te­té­sek kez­dőd­tek a rend­őri bru­ta­li­tás, a faji meg­kü­lön­böz­te­tés ellen. Ám a követ­ke­ző pil­la­nat­ban a békés tün­te­té­sek radi­ka­li­zá­lód­tak. A tömeg­ren­dez­vé­nye­ken olyan szél­ső­sé­ges cso­por­tok jelen­tek meg, ame­lyek fosz­to­gat­ni, gyúj­to­gat­ni kezd­tek, a rend­őrök elle­ni táma­dás­ra her­gel­ték a részt­ve­vő­ket. Ezzel pár­hu­za­mo­san egy­re több város­ban jelent meg a til­ta­ko­zás. Az ese­mé­nye­ket figyel­ve kiraj­zo­ló­dik egy jól szer­ve­zett, köz­pon­ti­lag irá­nyí­tott, össze­han­golt moz­ga­lom, ami láng­ra lob­ban­tot­ta az Egye­sült Álla­mok nagy­vá­ro­sa­it. A ran­da­lí­ro­zó, szél­ső­bal­ol­da­li, radi­ká­lis cso­por­tok Nyu­gat-Euró­pá­ban sem isme­ret­le­nek. Emlé­kez­zünk csak a sár­ga mel­lé­nye­sek fran­cia­or­szá­gi tün­te­té­sé­re! A nyug­díj­rend­szer reform­ja ellen béké­sen tün­te­tők között meg­je­le­nő, feke­té­be öltö­zött fia­ta­lok cso­port­jai tuda­to­san, sőt szisz­te­ma­ti­ku­san gyúj­to­gat­tak, fosz­to­gat­tak, meg­tá­mad­ták az intéz­ke­dő rend­őrö­ket. De hason­ló atta­ko­kat lát­hat­tunk Német­or­szág­ban is.

Az ille­gá­lis mig­rá­ci­ót támo­ga­tó, nem kor­mány­za­ti szer­ve­ze­tek (NGO‑k) kap­csán már több­ször szó esett a külön­bö­ző, úgy­ne­ve­zett jog­vé­dő szer­ve­ze­tek, ala­pít­vá­nyok tevé­keny­sé­gé­ről. A Soros György nevé­vel fém­jel­zett háló­zat tuda­to­san avat­ko­zik be füg­get­len álla­mok ügye­i­be, sőt az Euró­pai Uni­ó­ban is aktív befo­lyá­so­lá­si manő­ve­re­ket képes vég­re­haj­ta­ni kiépí­tett kli­en­tú­rá­ján, háló­za­tán keresztül.

Az önma­gát meg­té­vesz­tő módon anti­fa­sisz­tá­nak neve­ző Anti­fa moz­ga­lom is világ­mé­re­tű háló­zat­tá tere­bé­lye­se­dett az elmúlt évti­zed során. Ez a radi­ká­lis szél­ső­bal­ol­da­li szer­ve­zet szin­te min­den­hol meg­je­lent a nyu­ga­ti világ orszá­ga­i­ban. Az Egye­sült Álla­mok­ban vég­re­haj­tott akci­ók vil­lám­gyors elter­je­dé­se, haté­kony­sá­ga figye­lem­re mél­tó, egy­szer­s­mind félel­me­tes is. Ezek a cso­por­tok néhány nap alatt képe­sek desta­bi­li­zál­ni a világ leg­erő­sebb álla­mát, ter­mé­sze­te­sen a bal­li­be­rá­lis média hat­ha­tós támo­ga­tá­sát élvezve.

Mind­ez súlyos nem­zet­biz­ton­sá­gi kér­dé­se­ket is fel­vet. Mert ez messze nem a rend­őri túl­ka­pás­ról, még csak nem is a faji meg­kü­lön­böz­te­tés­ről szól. Sok­kal inkább a hata­lom­ról vagy annak meg­szer­zé­sé­ről. Meg­mu­tat­ja, hogy miként lehet egy tör­vé­nye­sen meg­vá­lasz­tott poli­ti­kai erőt, az azt meg­tes­te­sí­tő elnö­köt sarok­ba szo­rí­ta­ni, hitel­te­le­ní­te­ni. Fél év múl­va válasz­tá­sok lesz­nek az Egye­sült Álla­mok­ban. Donald Trump elnök az elmúlt négy évben komoly gaz­da­sá­gi vál­to­zást hozott, több poli­ti­kai táma­dást túl­élt. Úgy tűnik, a demok­ra­ta poli­ti­ku­sok a koro­na­ví­rus okoz­ta érvá­gás elle­né­re sem bíz­nak maguk­ban, a támo­ga­tott­sá­guk­ban annyi­ra, hogy ne örül­né­nek az Anti­fá­tól érke­ző kül­ső támogatásnak.

Soros György és szer­ve­ze­tei a nyil­vá­nos­ság előtt igye­kez­nek cáfol­ni, hogy közük len­ne a szél­ső­sé­ge­sen radi­ká­lis moz­ga­lom akci­ó­i­hoz. Ezt azon­ban a tit­kos­szol­gá­la­tok­nak min­den­kép­pen vizs­gál­ni­uk kell. Hiszen ez a fia­ta­lo­kat fel­hasz­ná­ló szer­ve­zet sem a leve­gő­ből él. Lát­va az elter­jedt­sé­gü­ket, szer­ve­zett­sé­gü­ket, haté­kony­sá­gu­kat, vala­kik pén­ze­lik, kép­zik, irá­nyít­ják, moz­gat­ják őket. Sőt az ugyan­csak homá­lyos hát­te­rű jog­vé­dő szer­ve­ze­tek szin­tén fel­buk­kan­tak, gyűj­té­se­ket szer­vez­nek a letar­tóz­ta­tott anti­fás akti­vis­ták óva­dé­ká­nak kifi­ze­té­sé­re. Így a kör be is zárul.A mód­szer is isme­rős. Ezek a jórészt fia­ta­lok­ból álló, zárt közös­sé­get alko­tó roham­csa­pa­tok szisz­te­ma­ti­ku­san pro­vo­kál­ják a rend­vé­del­mi szer­vek tag­ja­it. Csak Washing­ton­ban 114 rend­őr sebe­sült meg az erő­sza­kos táma­dá­sok követ­kez­té­ben, de orszá­gos trend a rend­őrök elle­ni han­gu­lat­kel­tés, ezál­tal azok elbi­zony­ta­la­ní­tá­sa, a szer­ve­zet morá­lis szét­ve­ré­se. Ezt poli­ti­kai cél­ja­i­ra hasz­nál­ja fel a bal­ol­da­li poli­ti­kai elit. Joe Biden elnök­je­lölt már az egész rend­őr­sé­get felül­vizs­gá­ló bizott­ság lét­re­ho­zá­sát ígé­ri meg­vá­lasz­tá­sa ese­tén. Los Ange­les demok­ra­ta pol­gár­mes­te­re 250 mil­lió dol­lárt cso­por­to­sít át a kisebb­sé­gek védel­me érde­ké­ben, ami­nek nagy részét a rend­őr­ség költ­ség­ve­té­sé­ből von­ja el. A média pedig ont­ja a tudó­sí­tá­so­kat a tün­te­tők „bru­tá­lis” rend­őri bántalmazásáról.

Az össze­han­golt műve­le­tek­nek meg is lett az ered­mé­nye. Már nem Joe Biden és fia ukraj­nai kétes üzle­te­i­ről és a demok­ra­ta elnök­je­lölt sze­ren­csét­len elszó­lá­sa­i­ról szól a média, hanem Trump elnök mili­táns, állí­tó­la­gos anti­de­mok­ra­ti­kus intéz­ke­dé­se­i­ről. Ezzel pedig az eddig újra­vá­lasz­tás­ra esé­lyes elnök nép­sze­rű­sé­gét ássák alá.

Lát­ni kell, hogy az ese­mé­nyek sod­rá­ban Geor­ge Floyd halá­la már sokad­ran­gú ténye­ző­vé vált. A tra­gé­di­át tuda­to­san fel­hasz­nál­va lavi­nát indí­tot­tak el. Egy olyan folya­mat zaj­lik a sze­münk előtt, ami­nek a követ­kez­mé­nye­it nem tud­juk fel­mér­ni. Ha sike­rül Trump elnök hely­ze­tét desta­bi­li­zál­ni ezzel a mód­szer­rel, az nem csak egy egy­sze­rű és akár egy­sze­ri válasz­tá­si akció lehet. Az Egye­sült Álla­mok sta­bi­li­tá­sa a világ­po­li­ti­ká­ra is meg­ha­tá­ro­zó befo­lyás­sal van. Nyil­ván­va­ló, hogy a régi és új fel­tö­rek­vő hatal­mak foko­zott figye­lem­mel kísé­rik, hogy mi tör­té­nik most. Tit­kos­szol­gá­la­ta­ik auto­ma­ti­ku­san maga­sabb foko­zat­ra kap­csol­tak. De nincs ez más­ként a radi­ká­lis isz­lam­is­ta szer­ve­ze­tek ese­té­ben sem.

Az Euró­pai Uni­ó­nak is komoly biz­ton­sá­gi koc­ká­za­tot jelent a ten­ge­ren­tú­li hely­zet. A NATO veze­tő kato­nai ere­jé­nek támo­ga­tá­sa nél­kül Euró­pa biz­ton­sá­ga, sta­bi­li­tá­sa saj­nos nem garan­tál­ha­tó. A vilá­gunk meg­re­me­gett. Éppen ezért hatal­mas a fele­lős­sé­ge azok­nak a nyílt vagy rej­tőz­kö­dő poli­ti­kai és gaz­da­sá­gi erő­cso­por­tok­nak, ame­lyek lehe­tő­ség­ként tekin­te­nek Geor­ge Floyd tra­gi­kus halá­lá­ra vagy az annak nyo­mán ger­jesz­tett tömeg­meg­moz­du­lá­sok­ra. Mert a pat­kó­szeg egész vilá­gun­kat maga alá temet­he­ti. Azo­kat is, akik most olyan nagyon örül­nek neki.

Hor­váth József

A szer­ző az Alap­jo­go­kért Köz­pont biz­ton­ság­po­li­ti­kai tanácsadója

For­rás: Magyar Nemzet