Hírek Vélemények/Publicisztikák A csend rezer­vá­tu­ma – olvas­sunk Ham­vas Bélát

A csend rezer­vá­tu­ma – olvas­sunk Ham­vas Bélát

Nehéz idők jár­nak az iro­dal­mi folyó­ira­tok­ra. És fur­csa módon nem is azért, mert egy­re nehe­zebb anya­gi hely­zet­be kerül­nek. Mert pénz még csak akad a kiadá­suk­ra, csak hát van egy másik olda­la is a dolog­nak, ami min­den­fé­le­képp szük­sé­ges egy folyó­irat léte­zé­sé­hez: az olvasók.

Nin­cse­nek a bir­to­kom­ban sta­tisz­ti­kák arra néz­vést, hogy mek­ko­ra pél­dány­szám­ban fogy­nak a magyar iro­dal­mi folyó­ira­tok, de talán nem túl­zok, ha azt mon­dom, hogy egy-egy lap aktu­á­lis szá­má­ból két-három­száz pél­dány­nál töb­bet biz­to­san nem vesz­nek meg.Nem emlék­szem, mikor lát­tam utol­já­ra iro­dal­mi folyó­ira­tot olva­só embert buszon, vil­la­mo­son, vona­ton vagy kocsmában.

Az sem biz­tos, hogy vala­ha is lát­tam ilyen tüne­ményt. Egyik lap­nak sem óhaj­ta­nék rek­lá­mot csi­nál­ni – bár az egyik­nek még­is fogok kicsit lej­jebb –, de a gát­lás­ta­lan rek­lá­mo­zás igé­nye nél­kül annyi azért elmond­ha­tó, hogy a magyar iro­dal­mi folyó­ira­tok palet­tá­ja igen szé­les, néme­lyik komoly, sok évti­ze­des múlt­tal bír és világ­né­ze­ti­leg is min­den árnya­lat szé­pen kiraj­zo­ló­dik a kíná­lat­ban. Van­nak a hagyo­mánnyal szo­ro­sabb kap­cso­la­tot ápo­lók, és van­nak, ame­lyek szé­le­sebb merí­tés­sel dol­goz­nak; néme­lyik a fia­ta­lo­kat pre­fe­rál­ja, és akad olyan, ahol inkább a bejá­ra­tott nevek­ben bíznak.

Sok­szí­nű­ség van tehát, hogy ezzel a manap­ság oly­annyi­ra lestra­pált kife­je­zés­sel éljek. Most nem is arról van szó, hogy iro­dal­mi folyó­ira­tok rend­sze­res olva­sá­sá­ra biz­tat­nám a ked­ves olva­sót – de, való­já­ban arról van szó.

Egy doboz cigi vagy egy-két kor­só sör árá­ért kap­ha­tó a leg­több, és mind­ben van vala­mi, ami miatt érde­mes átol­vas­ni. Sze­lí­den arra biz­tat­nék min­den­kit, hogy hébe-hóba enged­je meg magá­nak azt a luxust, hogy vásá­rol egy iro­dal­mi folyó­ira­tot: tény­leg impo­záns a kínálat,ebben a tekin­tet­ben min­den való­szí­nű­ség sze­rint ver­jük az euró­pai átlagot.

Erre a folyó­irat­kul­tú­rá­ra mél­tán büsz­kék lehetünk.

Ennek az impo­záns folyó­irat­kul­tú­rá­nak az egyik ékkö­ve a tatai szék­he­lyű Új For­rás, amely a jelen­le­gi fel­ho­za­tal egyik leg­ní­vó­sabb sze­rep­lő­je. Ez a nívó leg­in­kább a lap szel­le­mi­sé­gé­ben érhe­tő tet­ten. Erről a szel­le­mi­ség­ről hossza­san lehet­ne érte­kez­ni, de a lényeg az, hogy Jász Atti­la főszer­kesz­tő vezény­le­té­ve­legy iga­zán érzé­keny, a meta­fi­zi­kai, transz­cen­dens „tágas­ság­ra” nyi­tott szer­ző­gár­da cso­por­to­sul itt jó ideje.

Nyo­ma sincs a böl­csé­szek „lila ködé­nek”, a köl­dök­né­ző, elit­is­ta gőg­nek, annál inkább van nyo­ma a léte­ző és aktu­á­lis szel­le­mi kér­dé­sek irán­ti érdek­lő­dés­nek, a val­lás, az öko­ló­gia irán­ti mély elköteleződésnek.

Köz­he­lyes és elcsé­pelt, de az Új For­rás ese­té­ben való­ban az lát­szik, hogy egy iga­zi szel­le­mi műhelyt hoz­tak lét­re a szer­kesz­tő­ség tag­jai. Egy olyan közös­sé­get, amely­nek karak­te­re van, tart vala­hon­nan vala­ho­vá és követ­ke­ze­te­sen kép­vi­sel vala­mit. Ez a „vala­mi” rég­óta közel áll hoz­zám. Az egy­szer­re hagyo­mány­tisz­te­lő és klasszi­kus érte­lem­ben érten­dő libe­rá­lis szem­lé­let van itt jelen, nagy öre­gek és pálya­kez­dők egy­szer­re, kivá­ló kép­ző­mű­vé­sze­ti anyag­gal, ins­pi­rá­ló esszékkel.Az Új For­rás leg­utób­bi, ápri­lis ele­jén meg­je­lent szá­ma az egyen­le­te­sen magas szín­vo­nal­hoz képest is kiemel­ke­dő­en sikerült.

Egy magas­la­ti pont, iga­zi ese­mény a kor­társ magyar kul­tú­rá­ban. Mon­dom ezt annak tuda­tá­ban, hogy rég­óta nin­cse­nek már iga­zi ese­mé­nyek a kor­társ magyar kul­tú­rá­ban, leg­alább­is alig lát­sza­nak. Elnyom­ja őket az állan­dó hát­tér­zaj, a jelen­ték­te­len ügy­me­net szó­ra sem érde­mes sem­mi­sé­gei. Az Új For­rás nyil­ván­va­ló­an nem képes túl­üvöl­te­ni a per­ma­nens ricsajt, erre esé­lye sincs. Ahogy sen­ki­nek sincs, aki manap­ság elmé­lyült és jelen­té­keny szel­le­mi mun­ká­val foglalkozik.

A per­ma­nens ricsaj holt­te­re­i­ben, a csend egy­re szű­kü­lő rezer­vá­tu­ma­i­ban még­is idő­ről idő­re fel­buk­kan vala­mi, ami­re nagyon isér­de­mes len­ne oda­fi­gyel­nie azok­nak, akik­ben még él az igény mind­ar­ra, amit bol­do­gabb idők­ben kul­tú­rá­nak neveztek.

Ennek az ápri­li­si lap­szám­nak a közép­pont­já­ban a száz­hu­szon­négy éve szü­le­tett Ham­vas Béla áll. De – Isten­nek hála – nyo­ma sincs itt a szo­ká­sos tisz­te­let­kö­rök­nek, az ájult, kri­ti­kát­lan hódo­lat­nak, a lec­ke sokad­szo­ri fel­mon­dá­sá­nak, ami a Ham­vas­ról szó­ló dis­kur­zu­sok ese­té­ben saj­nos meg­szo­kott jelen­ség. Nem túl­zok, ha azt mon­dom, hogy talán nem is olvas­tam még ilyen minő­sé­gű esszé­ket, ref­le­xi­ó­kat Ham­vas munkásságáról.

Nyi­tás­nak itt van mind­járt Buji Ferenc Poe­ta sacer Hun­ga­ri­cus. Ham­vas Béla arcai című esszé­je, amely a szer­ző­től meg­szo­kott módon hig­gadt, ala­pos és mély írás. Buji a „helyé­re teszi” teszi Ham­vast ebben az esszé­ben, azaz nincs itt sem alul‑, sem felül­ér­té­ke­lés, hanem van helyet­te vilá­gos beszéd arról, hogy miért egy­sze­ri és meg­is­mé­tel­he­tet­len alak­ja ő a magyar szellemtörténetnek.

Buji Ferenc egyéb­ként is egyi­ke a leg­ki­vá­lóbb magyar esszé­is­ták­nak, az álta­la kép­vi­selt hang fájó­an rit­ka manap­ság, ezért külön öröm, hogy az Új For­rás­ban, úgy tűnik, ott­hon­ra talált. A „nagy dobás” ezután követ­ke­zik, mert helyet kap a lap­szám­ban Ham­vas három, eddig kötet­ben nem meg­je­lent rövid írá­sa, pályá­já­nak első sza­ka­szá­ból. A gya­nak­vó por­ko­láb 1928-ből, a Sza­vak szü­le­té­se 1929-ből és A kéz­tu­do­mány 1930-ból. Mind­há­rom iga­zi cse­me­ge a Ham­vast isme­rők szá­má­ra és mind­há­rom írá­son lát­szik, hogy Ham­vas már ekkor mennyi­re „készen” volt és csu­pán a finom­han­go­lás évti­ze­dei vol­tak hát­ra írói munkásságában.

Kor­társ zene­szer­ző­ink egyik leg­ki­vá­lóbb­ja, Dukay Bar­na­bás szin­tén rend­sze­res szer­ző­je az Új For­rás­nak, tőle egy medi­ta­tív, a ham­va­si atmosz­fé­rá­hoz közel álló ver­set olvas­ha­tunk. Dukay (Gadó Gábor­hoz hason­ló­an) szin­tén mél­tat­la­nul kevés­sé ismert alak­ja a kor­társ magyar zenei kul­tú­rá­nak, pedig az a minő­ség és világ­szem­lé­let, amit kép­vi­sel, faj­sú­lyá­ban sem­mi­vel sem marad el Ham­va­sé­tól. Monos­to­ri Imre Ham­vas és Németh Lász­ló kap­cso­la­tá­ról, Stam­ler Ábel a kivá­ló „pan­non” köl­tő, Takáts Gyu­la és Ham­vas szel­le­mi közös­sé­gé­ről, Kelé­nyi Béla Ham­vas tisza­pal­ko­nyai éve­i­ről írt remek esszé­ket. Kelé­nyi esszé­jé­ben a tisza­pal­ko­nyai erő­mű rak­tá­ro­sa­ként dol­go­zó Ham­vas­ról készült fotók is helyet kap­tak. Ezek a fotók döb­be­ne­te­sek a maguk mód­ján. Drasz­ti­kus lát­le­le­tei annak, hogy Ham­vas mennyi­re nem volt a helyén, hogya dik­ta­tú­ra kor­lá­tolt és gonosz szisz­té­má­já­ban szá­má­ra csak itt, egy infer­ná­lis erő­mű-épít­ke­zé­sen jutott hely.

És köz­ben az is lát­szik – ami talán még drasz­ti­ku­sabb tapasz­ta­lat –, hogy Ham­vas itt is a helyén volt, mert abból a néző­pont­ból, ahon­nan ő szem­lél­te a vilá­got, ez a hely is sor­sá­nak magá­tól érte­tő­dő hely­szí­ne­ként értelmezhető.

Kép­zel­jünk el egy mai, agyon­sztár­olt csúcs­ér­tel­mi­sé­git, aki egy­szer csak egy gigan­ti­kus épít­ke­zé­sen talál­ja magát, távol a csa­lád­já­tól, dur­va lel­kü­le­tű meló­sok szá­zai között, ahon­nan esé­lye sincs elme­ne­kül­ni. Mert nincs hová.

Ham­vas Béla itt is inten­zí­ven dol­go­zott, írt és for­dí­tott. Leg­fon­to­sabb mun­kái közül jó néhány ebben az idő­szak­ban szü­le­tett. És akkor még nem beszél­tem a 2012-ben elhunyt iro­da­lom­tör­té­nész­nek és Ham­vas-monog­rá­fus­nak, Dara­bos Pál­nak saj­ná­la­to­san befe­je­zet­le­nül maradt nagy­sza­bá­sú mun­ká­já­ról, sajá­tos „úti­ka­la­u­zá­ról”, amely­ben a Ham­vas műve­i­ben fel­buk­ka­nó neve­ket és kife­je­zé­se­ket szó­cik­kek­be szed­ve magya­ráz­za. Ebből a mun­ká­ból is olvas­ha­tó itt egy hosszabb részlet. 

A lényeg az, hogy ami ebben a lap­szám­ban össze­ko­vá­cso­ló­dott, az két­ség­kí­vül az utób­bi idők egyik leg­ko­mo­lyabb szel­le­mi tel­je­sít­mé­nye. El nem tudom mon­da­ni, mennyi­re jó kéz­be ven­ni és bele­ol­vas­ni itt-ott, sze­mez­get­ni belő­le. Az Új For­rás ápri­li­si szá­ma egye­dül­ál­ló és emlé­ke­ze­tes cáfo­la­ta annak a mára szin­te meg­szo­kot­tá vált világ­ta­pasz­ta­lat­nak, ame­lyet Ham­vas a tisza­pal­ko­nyai benyo­má­sa­i­ról írott egyik leve­lé­ben így fogal­maz meg: „min­den eset­ben az ala­cso­nyabb­nak van érvé­nye és hatalma”.

For­rás: Man​di​ner​.hu / Győr­ffy Ákos