Hírek Amerikai hirek Magyarországi hírek A CPAC Hun­gary cél­ja, hogy össze­szer­vez­ze a szu­ve­re­nis­ta erőket

A CPAC Hun­gary cél­ja, hogy össze­szer­vez­ze a szu­ve­re­nis­ta erőket

Min­den eddi­gi­nél nagyobb lesz a har­ma­dik CPAC Hun­gary, amely­re közel három­ezer részt­ve­vőt és hat kon­ti­nens­ről mint­egy nyolc­van fel­szó­la­lót vár­nak – mond­ta el Szánt­hó Mik­lós, az Alap­jo­go­kért Köz­pont főigazgatója.

CPAC sajtáj. Matt Schlapp Szánthó Miklós
Fotó: Kurucz Árpád

Rekord­szá­mú, közel három­ezer részt­ve­vőt vár­nak a har­ma­dik CPAC Hun­garyre – mond­ta el Szánt­hó Mik­lós, az Alap­jo­go­kért Köz­pont főigaz­ga­tó­ja az ese­ményt meg­elő­ző saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón. Hat kon­ti­nens­ről mint­egy nyolc­van fel­szó­la­lót hall­gat­hat meg a közön­ség a két nap során, akik között lesz­nek jelen­le­gi és koráb­bi kor­mány­fők, párt­el­nö­kök, ame­ri­kai repub­li­ká­nus kép­vi­se­lők és a két leg­na­gyobb euró­pai kon­zer­va­tív párt­csa­lád veze­tői – sorol­ta a főigazgató. 

Az, hogy a CPAC har­ma­dik alka­lom­mal is Buda­pest­re jöhe­tett, nem csu­pán az Alap­jo­go­kért Köz­pont, hanem az egész magyar jobb­ol­dal érdeme 

– emel­te ki Szánt­hó Mik­lós, egy­út­tal meg­kö­szön­ve Matt Sch­lapp­nek, az Ame­ri­can Con­ser­va­tive Union szer­ve­zet elnö­ké­nek az együttműködést.

Míg Brüsszel­ben betilt­ják, Buda­pes­ten ünnep­lik a kon­zer­va­tív dzsem­bo­ri­kat, és míg Brüsszel­ben támo­gat­ják és lehe­tő­vé teszik a ter­ror- és Hamász-pár­ti tün­te­té­se­ket, Magyar­or­szá­gon ilye­nek nincsenek 

– mond­ta a főigazgató.

A 2020-as évek­re két tény­le­ges dimen­zió men­tén ren­de­ződ­tek át a poli­ti­kai törés­vo­na­lak. Az egyik, hogy ki glo­ba­lis­ta és ki szu­ve­re­nis­ta, a másik, hogy ki hábo­rú­pár­ti és ki béke­pár­ti – muta­tott rá Szánt­hó Mik­lós, hoz­zá­té­ve, hogy a brüssze­li és washing­to­ni poli­ti­kai mocsár lakó­it hatal­má­ba kerí­tet­te a hábo­rús pszichózis. 

A CPAC Hun­gary cél­ja ezért az, hogy össze­szer­vez­ze a béke­pár­ti és szu­ve­re­nis­ta erőket,és ehhez az alap meg is van, mert ezen erők oszt­ják a nyu­ga­ti civi­li­zá­ció érté­ke­it, az Isten-haza-csa­lád hár­mas egységét

– hang­sú­lyoz­ta a főigaz­ga­tó, aki egy­út­tal annak a remé­nyé­nek is han­got adott, hogy a CPAC Hun­gary részt­ve­vői lesz­nek majd a woke-tala­ní­tók, akik lecsa­pol­ják a brüssze­li és washing­to­ni mocsarat.

A fen­ti meg­fo­gal­ma­zás­sal Matt Sch­lapp is egyetértett. 

Nagy hatást tett rá, hogy „a sza­bad­ság leve­gő­jét” szív­hat­ja Buda­pes­ten, ahol sza­ba­don kife­jez­he­ti a poli­ti­kai véle­mé­nyét és beszél­het a val­lá­sá­ról, míg az ame­ri­kai nagy­vá­ro­sok­ban ez nem egyértelmű 

– mond­ta el Shapps. 

Nem vehet­jük ter­mé­sze­tes­nek a szabadságot

– hív­ta fel a figyel­met az ame­ri­kai szer­ve­zet elnöke. 

CPAC sajtáj. Matt Schlapp Szánthó Miklós
Fotó: Kurucz Árpád

Az Egye­sült Álla­mok­ban alkot­má­nyos vál­ság van, a bíró­sá­go­kat hasz­nál­ják fel arra, hogy elle­he­tet­le­nít­sék Donald Trump volt ame­ri­kai elnök újra­vá­lasz­tá­sát. Ezért is fon­tos az ame­ri­ka­i­ak szá­má­ra, hogy vissza­ve­gyék az orszá­gu­kat – szö­gez­te le Schlapp.

Magyar­or­szág hatal­mas és bátor, nagy vál­to­zást hoz, úgy­hogy köszön­jük, hogy itt lehetünk

– zár­ta gon­do­la­ta­it az ame­ri­kai CPAC elnöke.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu