Hírek Clevelandi hirek Sport hirek A cleve­landi (magyar) lab­da­rú­gás motorja

A cleve­landi (magyar) lab­da­rú­gás motorja

Foly­tat­juk exk­lu­zív inter­jún­kat Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál­lal, az Ohi­ói Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség elnökével

A napok­ban az Ame­ri­kai foci magyar mód­ra című cik­künk­ben bemu­tat­tuk Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál, egy­ko­ri NASA mér­nö­köt, aki immár 30 éve az Ohi­ói Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség elnö­ke. Cik­künk első részé­ben szó esett az ame­ri­kai és ezen belül az Ohio állam­be­li lab­da­rú­gás kelet­ke­zé­sé­ről, mely­ben az Ame­ri­ká­ba kiván­do­rolt magya­rok­nak is jelen­tős sze­re­pe volt. Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál elbe­szé­lé­sé­ben emel­lett végig követ­tük a cleve­landi fut­ball tör­té­ne­tét és az ő sze­re­pét ben­ne egé­szen a het­ve­nes éve­kig.

A foly­ta­tás­ban, inter­júnk máso­dik részé­ben szó lesz az ama­tőr magyar lab­da­rú­gás het­ve­nes évek­től nap­ja­in­kig tar­tó sza­ka­szá­ról, a pro­fi lab­da­rú­gás és a Cleve­land Cob­rák tör­té­ne­té­ről, illet­ve Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál sze­re­pé­ről az Ohi­ói Lab­da­rú­gó Szövetségnél.

1980-ban az elnök az egész ligát meg­hív­ta a Fehér Ház­ba. A láto­ga­tás során a fut­ball­ra­jon­gó Jimmy Car­ter elnök­kel talál­ko­zott Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál is, aki a Cleve­landi Clu­bot kép­vi­sel­te. A hát­tér­ben Ron New­man, aki az USA tör­té­ne­té­nek leg­hí­re­sebb edzője.


Mit jelen­tett önök­nek a lab­da­rú­gás a diaszpórában?

A lab­da­rú­gás való­di közös­ség­épí­tő és össze­tar­tó lehe­tő­ség volt min­den beván­dor­ló nem­zet szá­má­ra. Egy jó alka­lom volt arra, hogy talál­koz­zunk, kap­cso­la­tot tart­sunk egy­más­sal. A foci­pá­lyá­kon és lelá­tó­kon poli­ti­ka­i­lag vagy nem­ze­ti­sé­gi­leg sosem volt ellen­tét köz­tünk. Egye­dül a szer­bek és hor­vá­tok közt akadt néha konf­lik­tus, de magya­rok, svá­bok, romá­nok, len­gye­lek, görö­gök stb. min­dig elfér­tünk béké­ben egy­más mel­lett. Egye­dül csak a kom­csi­kat utál­tuk. Per­sze ebben össze­kö­tött min­ket a közös sor­sunk. Ez az évek során egy­re job­ban gyen­gült, hiszen nem volt már hábo­rú, meg­tör­tén­tek az euró­pai rend­szer­vál­tá­sok, gyen­gült a beván­dor­lás mér­té­ke is, és ezál­tal a nem­ze­ti közös­sé­gek ere­je is. Ez kiha­tott a lab­da­rú­gás­ra is indi­rekt módon.

Hogyan ala­kult az ön pályafutása?

A Cleve­landi Case Wes­tern Reser­ve University‑n kapott mas­ters foko­zat után a dok­to­ri tanul­má­nya­i­mat a Michi­gan Sta­te University‑n foly­tat­tam. Michi­gan­ben ismét volt alkal­mam fociz­ni. Főleg jama­i­kai csa­pat­tár­sa­im vol­tak, akik­kel meg­nyer­tük az USA egye­te­mi baj­nok­sá­gát is. Több­ször elhoz­tam pár játé­kost is közü­lük a későb­bi­ek­ben a magyar csa­pat­ba, hogy erő­sít­sünk kicsit.

Az egye­tem és a dok­to­ri disszer­tá­ció elvég­zé­se után fel­kér­tek a ligá­nál, hogy vál­lal­jam el az elnök­sé­get. Köz­ben aktí­van ját­szot­tam min­dig vala­me­lyik csa­pat­ban. Soká­ig vol­tam tag­ja a magyar csa­pat­nak, de az ola­szok­nál is ját­szot­tam, sőt még az Ohio baj­nok­sá­got is meg­nyer­tem velük, és orszá­gos kupa­meccset is ját­szot­tunk Penn­syl­va­nia, Illi­no­is és Michi­gan ellen. Ami­kor a magyar csa­pat egy hanyat­lós peri­ó­dus után ismét élet­re kapott, vissza­tér­tem hoz­zá­juk. Akko­ri­ban a 4. – 5. helyen sze­re­pelt a csa­pat. A Cleve­land mel­let­ti több­sé­gé­ben magyar­lak­ta falu­ban sok fia­tal magyar volt, akik­kel fel­fris­sí­tet­tük a kere­tet. Ennek köszön­he­tő­en ismét vissza­esett a csa­pat szín­vo­na­la, mert nem volt meg a meg­fe­le­lő tapasz­ta­lat a fiatalokban.

A szerb csa­pat­ban is ját­szot­tam négy évet, velük is nyer­tem baj­nok­sá­got. Meg kell vall­jam, hogy liga­el­nök­ként nem akar­tam rossz csa­pat­ban ját­sza­ni, hogy ne muto­gas­sa­nak rám, ezért is vál­tot­tam több­ször csa­pa­tot ami hoz­zá­se­gí­tett ahhoz is hogy job­ban meg­is­mer­je­nek engem.

A mér­nö­ki mun­ka és a foci töké­le­te­sen kiegé­szí­tet­te egy­mást. A NASA-nál dol­goz­tam főál­lás­ban, kuta­tó­mér­nök és osz­tály­ve­ze­tő vol­tam, emel­lett fut­ball­ve­ze­tő is, és mind­egyi­ket nagyon szerettem.A het­ve­nes évek­ben vissza­tért a pro­fi lab­da­rú­gás és ön veze­tő­ként is beke­rült a fut­ball vér­ke­rin­gé­sé­be.


1972-ben 10 csa­pat rész­vé­te­lé­vel meg­in­dult a másod osz­tá­lyú pro­fi liga, és a Cleve­landi csa­pa­tot Jáno­si Mik­lós, az acél­üzem tulaj­do­no­sa ala­pí­tot­ta a magyar falu­val együtt. A gyár­nak saját csa­pa­tai vol­tak.

Öt üzlet­em­ber, köz­tük két magyar össze­fo­gott és össze­dob­ta az évi 100 ezer dol­lár fede­ze­tet, hogy lét­re­hoz­zák a Cleve­land Cob­ra nevű pro­fi csa­pa­tot. Meg­ke­res­tek engem is, és fel­kér­tek, hogy vál­lal­jam el a csa­pat veze­té­sét. Tíz éven keresz­tül vol­tam a csa­pat veze­tő­je. Az első fele­sé­ge­met is bevon­tam a mun­ká­ba, ő vezet­te az iro­dát. A fizet­ség pedig az volt, hogy 10 szá­za­lé­kos tulaj­don­jo­got kap­tam a csa­pat­ból.
 
A Cleve­landi pro­fi csa­pat az első évek­ben jól sze­re­pelt. A játé­ko­sok fele helyi játé­kos volt, a másik fele légi­ós. Volt több magyar légi­ós is (Hor­váth Jenö, Sza­bó Lász­ló, Jáno­si Miki, Juhász Ist­ván), illet­ve a veze­tő­ség­ben velem együtt hár­man vol­tunk magya­rok. A baj­nok­ság mel­lett több ran­gos csa­pat­tal ját­szot­tunk fel­ké­szü­lé­si mér­kő­zést, így pél­dá­ul az izra­e­li, kana­dai és az Egye­sült Álla­mok válo­ga­tott­ja ellen, de még az olim­pi­ai baj­nok len­gyel válo­ga­tott ellen is ját­szot­tunk egy alka­lom­mal, 15000 néző előtt. Klub­csa­pa­tok közül a Dort­mund és Rapid Vien­na ellen lép­tünk pályá­ra, de nagy büsz­ke­ség, hogy a Fra­dit és az MTK‑t is ven­dé­gül lát­tuk. Az ilyen mér­kő­zé­se­ken min­dig volt 5 – 6000 néző, de még a ligá­ban is, a leg­ér­dek­te­le­nebb mér­kő­zé­se­ink­re is kilá­to­gat­tak leg­alább két­ez­ren.

A Cleve­land Cob­rák ide­jé­ben 1972 – 82 közt min­den sza­bad­idő­met a pro­fi csa­pat kötöt­te le, így a liga­el­nö­ki posz­tom­ról is lemond­tam 1976 – 77 körül. Per­sze az isme­ret­ség és a jó kap­cso­lat meg­ma­radt min­den­ki­vel. A lab­da­rú­gás vilá­gá­ban min­den­ki csak Dr. John-nak ismert, mivel a veze­ték­ne­ve­met az ame­ri­ka­i­ak nehe­zen tud­ták kimon­da­ni. Ezért is válasz­tot­tak engem a Cob­rák élé­re, hiszen a lab­da­rú­gás min­den zegét-zugát ismer­tem. 

Mi lett a Cleve­landi Cob­rák vége?

Végül 1982-ben a tulaj­do­no­sok elad­ták a csa­pa­tot. A pro­fi lab­da­rú­gást ezután Cleve­land­ban fel­vál­tot­ta a terem­fo­ci. Egy ügyes zsi­dó üzlet­em­ber volt a főszer­ve­ző, de a terem­fo­ci­ban is vol­tak magyar üzlet­em­be­rek, tulaj­do­no­sok és szpon­zo­rok. Sőt a baj­nok­ság­ban még magyar játé­ko­sok is vol­tak, a New York csa­pa­tá­ban pél­dá­ul négyen. Cleve­land sike­res volt, bár csak a közép­me­zőny­ben sze­re­pelt, az átlag néző­szám 10 ezer körül volt mér­kő­zé­sen­ként. Én viszont a terem­fo­ci­ban már nem vál­lal­tam szerepet.Hogyan ala­kult köz­ben az ama­tőr lab­da­rú­gás?


1974 körül megint hanyat­lás­nak indult a magyar foci, leg­alább­is a kül­ső váro­sok­ban Akron­ban, Youn­stown­ban, Tole­dó­ban meg­szűn­tek a csa­pa­tok, csak Cleve­land­ban maradt meg. Nekünk három csa­pa­tunk volt akko­ri­ban, egy gyen­gébb Turul nevű csa­pat, a Szent Ist­ván, és a fris­sen ala­kult Cleve­landi Magyar Atlé­ti­kai Club (CMAC). 1975 után már csak a CMAC maradt, ők vet­ték át a töb­bi csa­pat helyét. Szent Ist­ván klub csa­pa­ta kiöre­ge­dett, és szép las­san eltűnt. A CMAC már egy új ame­ri­kai magyar nem­ze­dék kezé­ben volt. A foci mel­lett több más szak­osz­tályt is indí­tot­tak, mint a ping­pong, vívás vagy boksz szak­osz­tály.

Hogyan ala­kul­tak a 90-es évek?


A lab­da­rú­gás sze­re­te­te a 90-es évek­ben meg­erő­sö­dött Cleve­land­ban is, hiszen a 94-es hazai ren­de­zé­sű világ­baj­nok­ság­gal a foci is nép­sze­rűbb lett. A VB főszer­ve­ző­je amúgy a Phi­la­del­phia Club tulaj­do­no­sa, a félig magyar félig német Wer­ner Fri­c­ker volt. Ő lett az Orszá­gos Szö­vet­ség elnö­ke is. Én VB mér­kő­zést 1994-ben Det­ro­it­ban lát­tam. Min­dent össze­vet­ve ez a VB hatal­mas gaz­da­sá­gi sikert hozott a FIFA és az USA Szö­vet­sé­gé­nek részé­re egy­aránt. Ebből a nye­re­ség­ből kez­dő­dött kicsi­vel késõbb a mos­ta­ni MLS Pro­fi Liga.  

Cleve­land­ban saj­nos nincs pro­fi lab­da­rú­gás és MLS csa­pat. A leg­kö­ze­leb­bi pro­fi csa­pat Colum­bus­ban van, oda gyak­ran szok­tunk jár­ni a fele­sé­gem­mel meccsek­re, sőt ha magyar ven­dé­ge­ink van­nak, néha őket is elvisszük. Tavaly nyá­ron pél­dá­ul Colum­bus­ban ját­szott a Real Mad­rid és a PSG 86.000 néző előtt.

Ön a Cob­rák után vissza­tért a Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség­hez.

Igen, Ohio állam­ban az ama­tőr liga és a pro­fi csa­pat után az Ohi­ói Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség­ben vál­lal­tam sze­re­pet, elő­ször alel­nök, majd 1990 óta elnök vagyok, de egy ide­ig a bírók elnö­ke is vol­tam. 1976-ban vet­tem részt az első szö­vet­sé­gi gyű­lé­sen, és 1986 óta egy ilyen évi gyű­lést sem hagy­tam ki.

Az Orszá­gos Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség négy lábon áll. Az első a pro­fi liga, aho­va tar­to­zik az MLS is. A máso­dik az ama­tőr liga, aho­va az álta­lam veze­tett Ohi­ói Lab­da­rú­gó szö­vet­ség is tar­to­zik. A har­ma­dik az ifjú­sá­gi ligák, a negye­dik pedig az aka­dé­mi­ák és dísz­ta­gok. Össze­sen 150 aka­dé­mia van az Álla­mok­ban.
Az Ohi­ói Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség­ben (OSAN) mi az ama­tőr foci­val kap­cso­la­tos ügyek­ről dön­tünk. Éven­te kb. 2000 bírót és 2500 játé­kost regisztrálunk.Mondhatom azt is, hogy nem­zet­kö­zi sze­re­pem is van az ame­ri­kai lab­da­rú­gás­ban, hiszen a 2026-os közös szer­ve­zé­sű (USA-Kana­da-Mexi­kó) VB meg­nye­ré­se előtt Dr. Csá­nyi Sán­dor­ral is tár­gyal­tam, aki­nek tet­szett a bead­vá­nyunk, és szim­pá­ti­á­ját fejez­te ki, végül pedig a sza­va­za­tá­val is segí­tett. Erre az ame­ri­kai lab­da­rú­gó szö­vet­ség elnö­ke Car­los Cor­dei­ro kért meg.

Hogy áll a magyar lab­da­rú­gás nap­ja­ink­ban Cleve­land­ban?

A cleve­landi magyar foci 2003-ig volt erős, akkor volt utol­já­ra ver­seny­ké­pes a CMAC. Saj­nos az első fele­sé­gem meg­be­te­ge­dett és nem tud­tam már fog­lal­koz­ni velük utá­na, így meg is szűn­tek, job­ban mond­va átala­kul­tak. 2006 óta Cleve­land Hun­ga­ri­ans néven terem­lab­da­rú­gó csa­pat­tá vál­tak. Ez a csa­pat sze­re­pel a mai napig az Árpád Kupá­kon is. Sze­ren­csé­re a mai napig van a csa­pat­ban még 5 – 6 tapasz­talt „öreg róka” akik­kel annak ide­jén együtt ját­szot­tam, és mel­let­tük min­dig akad egy két fia­tal is, aki tud sza­lad­ni. 2006 – 2010 között még vezet­tem egy magyar terem­fo­ci csa­pa­tot (CMAC név alatt), akik­kel min­den évben osz­tály baj­nok­sá­got nyer­tünk.

A cleve­landi magyar lab­da­rú­gás a mai napig sem szűnt meg, de a régi dicső múlt­já­hoz képest már csak terem­fo­ci­ra csök­kent. Jelen­leg két öreg­fiú csa­pa­tunk van, a Cleve­land Immig­rant Son Bre­wery és a Cleve­land Hun­ga­ri­ans FC. A leg­utób­bi hazai szer­ve­zé­sű Árpád kupán mind­két csa­pat részt vett.

Az Árpád kupá­kon Ön is részt szo­kott ven­ni?

Az Árpád Kupák­ban a kez­de­tek óta lehe­tő­sé­ge­im sze­rint min­dig támo­ga­tó sze­re­pet vál­la­lok, több­ször vet­tem részt Las Veg­as­ban is a tor­nán, de a tava­lyi cleve­landin is ott vol­tam. A Cleve­landi csa­pat­ba 2004-ben még Simon Zol­tán egy­ko­ri szom­bat­he­lyi játé­kost is sike­rült beszer­vez­nem. A jelen­le­gi cleve­landi magyar foci­élet­ben, és abban, hogy egy­ál­ta­lán van nap­ja­ink­ban cleve­landi magyar lab­da­rú­gás Csi­bi Lóránd­nak hatal­mas sze­re­pe van. Tavaly neki köszön­he­tő­en mi vol­tunk a házi­gaz­dái az Árpád Kupá­nak, ami nagyon jól sike­rült. Már csak elő­adó­ként vet­tem részt, mivel három éve vissza­vo­nul­tam az aktív játék­tól.

Ha jól tudom, maga mel­lé vet­te őt a Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség­nél is.

Igen, az Árpád kupa meg­szer­ve­zé­se győ­zött meg, hogy milyen jó képes­sé­gek­kel ren­del­ke­zik Lóránd, és beszer­vez­zem őt az Ohi­ói Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség­be, ahol nem­ré­gi­ben tit­kár­nak válasz­tot­tunk. Nagyon örven­dek, hiszen így már hár­man vagyunk magya­rok, és ami­kor majd vissza­vo­nu­lok, akkor is marad leg­alább magyar az Ohi­ói lab­da­rú­gás­ban. 
Saj­nos idén a koro­na­ví­rus miatt elma­rad a chi­ca­gói Árpád Kupa, de talán szep­tem­ber végén meg­tu­dunk majd szer­vez­ni egy kisebb tor­nát, hogy még­se marad­jon el az ame­ri­kai magyar­ság talál­ko­zó­ja.

Milyen sze­re­pe van a foci­nak csa­lá­di szin­ten?


Nálunk a csa­lád­ban a foci komoly helyet fog­lal el. Két fiam velem ját­szott egy Cleve­landi magyar csa­pat­ban tíz évig a leg­ma­ga­sabb szin­ten. Ez egye­dül­ál­ló csa­lá­di élmény volt. Az első fele­sé­gem saj­nos korán meg­halt, de nagyon sze­ret­te a lab­da­rú­gást, és min­dig támo­ga­tott az ezzel kap­cso­la­tos mun­kám­ban. A fia­im is fociz­tak egész éle­tük­ben. A máso­dik fele­sé­gem kivá­lasz­tá­sa­kor is fon­tos szem­pont volt, hogy ha eset­leg nem is sze­ret­né a focit, de ne gátol­jon engem ebben. Sze­ren­csé­re sosem volt ilyen prob­lé­ma.

Ön milyen pozí­ci­ó­ban ját­szott a pályán?


Fia­tal korom­ban jobb össze­kö­tő­ként ját­szot­tam, Kocsis Sán­dor volt a pél­da­ké­pem. A későb­bi­ek­ben, ami­kor már fizi­ka­i­lag nem tud­tam annyi­ra tar­ta­ni a rit­must, hát­vé­det ját­szot­tam, ami töké­le­te­sen meg­fe­lelt, hiszen jól lát­tam min­dig a pályán, és sze­ret­tem épí­te­ni a játé­kot. Három évvel ezelőtt hagy­tam csak abba a játé­kot, de azóta sem távo­lod­tam el a lab­da­rú­gás­tól.
Mot­tóm: Soc­cer is your game for life!

KÉPGALÉRIA


Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál (álló sor bal­ról a negye­dik) az ola­szok Inter Ita­li­an csa­pa­tá­val is nyert baj­nok­sá­got 1968-ban.


A Cleve­landi Magyar Atlé­ti­kai Club (CMAC) csa­pa­ta 1972-ben. Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál az első sor­ban bal­ról a máso­dik helyen, mel­let­te Ban­di öccse. A csa­pat­ban több NB1-es játé­kos volt.


Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál (álló sor jobb­ról a negye­dik, mel­let­te Ban­di öccse) 1974-ben a kom­mu­nis­ta elle­nes szerb Bel­grade Uni­ted csa­pa­tá­ban, mely egész évben veret­len volt. Ebben a csa­pat­ban négyen vol­tak magya­rok. Elmon­dá­sa sze­rint a har­minc éves aktív játé­kos ide­je alatt ez a csa­pat volt a leg­jobb, amit a hely­be­li Tito elle­nes Szent Szá­va temp­lom szer­ve­zett. Ilyen ered­mé­nyes csa­pat raj­tuk kívül azóta sem volt a Cleve­landi Ligá­ban.Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál­nak idő­köz­ben meg­kez­dő­dött a sport­ve­ze­tői pálya­fu­tá­sa is, amit az aláb­bi két képen lát­ni is lehet, az elsőn a Lake Erie Soc­cer League elnö­ke­ként sze­re­pel 1972-ben, a máso­dik képen pedig az lát­szik, hogy ugyan­eb­ben az évben az Ohi­ói Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség­nek Csó­ré Ferenc az elnö­ke, aki­től a későb­bi­ek­ben Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál átvet­te a sta­fé­tát.
A CMAC csa­pa­ta 1973-ban. Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál Ban­di öccsé­vel együtt az álló sor­ban jobb­ról a har­ma­dik és negye­dik helyen


1975-ben Pelé a Cos­mos csa­pa­tá­val Cleve­land­ba érke­zett, hogy ját­szon az USA válo­ga­tott ellen. Mivel Pelé a leg­ma­ga­sab­ban fize­tet atlé­ta volt a világon,nagyon sok ember ment ki a sta­di­on­ba, hogy lát­has­sa őt. Pelét Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál kala­u­zol­ta Cleve­land­ban azok­ban a napok­ban. Külön érde­kes­ség, hogy Pelé tanács­adó­ja, dr. Julio ugyan­azon az egye­te­men vég­zett, ahol Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál, így hamar meg­lett a közös hang­nem, és jó barát­sá­got kötöt­tek. Pelét nagyon köz­vet­len és kel­le­mes ember­ként írta le Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál


A Cleve­land Cob­rák csa­pa­ta 1975-ben az olim­pi­ai baj­nok len­gyel válo­ga­tott ellen ját­szott 15000 néző előtt


Cleve­land Cob­ra csa­pa­ta 1977 Gyé­ké­nye­si János Pál az álló sor bal olda­li szé­lén. Magyar játé­ko­sa is van a csa­pat­nak Hor­vát Jenő sze­mé­lyé­benA Cleve­land Cob­ra csa­pa­ta 1981-ben. Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál az álló sor­ban a jobb szé­len a csa­pat mene­dzse­re­ként. Magyar játé­ko­sa is volt a csa­pat­nak Jáno­si Mik­lós sze­mé­lyé­ben


A Cleve­land Hun­ters csa­pa­ta 1982-ben a Youngs­tow­ni sta­di­on­ban lépett pályá­ra. A csa­pat tag­ja Baráth Imre az NB2-es Gyön­gyös egy­ko­ri gól­ki­rá­lya.
A Hun­ters csa­pa­tát Pász­tór József szer­vez­te, 1990-ig futott, majd egye­sült és ossze­ol­vadt a CMAC csa­pa­tá­val.


A Cleve­land Hun­ters csa­pa­ta 1985-ben. Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál az álló sor jobb szé­lén. Nagy büsz­ke­ség szá­má­ra, hogy több­ször, mint ahogy ezen a képen is, egy csa­pat­ban sze­re­pelt a két fiá­val, And­rás­sal és Tamás­sal.


A Cleve­land Hun­ga­ri­ans 1991-ben. Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál a jobb szé­len. A csa­pat­ban And­rás és Tamás fiai is ját­szot­tak


A Cleve­land Hun­ga­ri­ans 1997-ben egy terem­tor­nán. Dr. Gyé­ké­nye­si János Pál az álló sor jobb szé­lén. 1990 után mivel nem­ze­ti­sé­gi ligák­ról volt szó, a klub neve már nem szá­mí­tott, hogy CMAC vagy Hun­ters, csak a nem­ze­ti­sé­ge, így min­den magyar csa­pat a Hun­ga­ri­ans név­vel volt ismert.


A Cleve­land Hun­ga­ri­ans 1999-ben Las Veg­as­ban az Árpád Kupán. Van aki ebből a keret­ből még tavaly, 2019-ben is ját­szott a Cleve­landi Árpád Kupán


1999-ben az ame­ri­kai ren­de­zé­sű Női Lab­da­rú­gó Világ­baj­nok­ság kupá­já­valDr. Csá­nyi Sán­dor MLSZ elnök­kel Buda­pes­ten 2018-ban

Szer­ző: Tőkés Máté

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu