Hírek Clevelandi hirek A cleve­landi evan­gé­li­kus temp­lom meghívója

A cleve­landi evan­gé­li­kus temp­lom meghívója

Meg­hí­vó


Ked­ves Test­vé­re­im!
Min­den­kit nagy tisz­te­let­tel és sze­re­tet­tel hívunk és várunk 2023. Janu­ár 29. én déli 12 óra­kor istentiszteletünkre! 

Ennek kere­té­ben fel­avat­juk gyü­le­ke­ze­ti ter­mün­ket, annak új pad­ló bur­ko­la­ta elké­szült az elmúlt hónapban.


Isten­tisz­te­le­tünk után ebéd­re is várunk min­den­kit nagy szeretettel!


Köszö­ne­tet mon­dunk a Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­ság­nak és a Beth­len Gábor Alap­nak, hogy a magyar evan­gé­li­kus­sá­got és ben­ne az Ame­ri­kai Magyar Evan­gé­li­kus Kon­fe­ren­ci­át támogatják.


Isten sze­re­te­té­nek meg­ta­pasz­ta­lá­sát kíván­juk Test­vé­re­ink életére!


Sze­re­tet­tel, Tamásy Éva lelkész