Hírek Clevelandi hirek A Cleve­land Indi­ans base­ball­csa­pa­tá­nak az ősla­ko­sok fel­há­bo­ro­dá­sa miatt kell nevet változtatnia

A Cleve­land Indi­ans base­ball­csa­pa­tá­nak az ősla­ko­sok fel­há­bo­ro­dá­sa miatt kell nevet változtatnia

A Cleve­land Indi­ans base­ball­csa­pat beje­len­tet­te, hogy meg­vál­toz­tat­ja a nevét „Guardians”-ra, miu­tán évek óta tar­tó til­ta­ko­zás zaj­lott a sok ame­ri­kai ősla­kos indi­án által sér­tő­nek tar­tott bece­név ellen – írja az Axios.

Ez az első alka­lom, hogy a csa­pat 1915 óta meg­vál­toz­tat­ja a nevét. A Cleve­land lépé­sé­nek vél­he­tő­en köze van a Geor­ge Floyd halá­lát köve­tő ese­mé­nyek­hez, melyek követ­kez­té­ben a rasszis­tá­nak vélt csa­pat­ne­vek – mint a Washing­ton Reds­kins is volt – meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra irá­nyu­ló erő­fe­szí­té­sek az elmúlt évben jelen­tős len­dü­le­tet kaptak.

„Ter­mé­sze­te­sen támo­gat­juk a névváltoztatásukat”

– nyi­lat­koz­ta Jen Psa­ki, a Fehér Ház saj­tó­tit­ká­ra pén­te­ken egy sajtótájékoztatón.

A név­vál­toz­ta­tás a követ­ke­ző sze­zon­ban lép élet­be, de a Cleve­land még nem közölt hiva­ta­los dátu­mot, hogy mikor kerül rá sor.

For­rás: neok​hon​.hu