Hírek Amerikai hirek A Capi­to­li­u­mot védő rend­őrök közül már négyen let­tek öngyilkosok

A Capi­to­li­u­mot védő rend­őrök közül már négyen let­tek öngyilkosok

Meg­ne­vez­ték a negye­dik rend­őrt, aki a Capi­to­li­um védel­mét a janu­ár 6‑i ost­rom során ellá­tók közül később önke­zé­vel vetett véget éle­té­nek, írja a Daily Beast. Kyle DeF­rey­ta­got még júli­us 10-én talál­ták hol­tan, de csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ság­ra, hogy mi tör­tént vele.

Nem sok­kal koráb­ban jelen­tet­ték be egy másik rend­őr múlt csü­tör­tö­ki halál­hí­rét is. Az épü­le­tet védő rend­őrök közül ket­ten még hetek­kel az ost­rom után követ­tek el öngyil­kos­sá­got.

Donald Trump támo­ga­tói egy gyúj­tó hatá­sú beszé­de után ost­ro­mol­ták meg az ame­ri­kai tör­vény­ho­zás épü­le­tét janu­ár 6‑án. A Capi­to­li­um­ban a sze­ná­tus épp a demok­ra­ta pár­ti Joe Biden győ­zel­mét hozó novem­be­ri elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nye­it készült hite­le­sí­te­ni.

Az össze­csa­pá­sok során öten éle­tü­ket vesz­tet­ték, köz­tük a biz­ton­sá­gi erők egy tag­ja. A Daily Beast sze­rint össze­sen 140 rend­őr sérült meg, miköz­ben az épü­le­tet véd­ték. A tör­tén­tek­kel össze­füg­gés­ben több mint ötszáz ember ellen emel­tek vádat.

Júli­us végén tar­tot­ta meg az első meg­hall­ga­tá­sát a Capi­to­li­um ost­ro­mát vizs­gá­ló ame­ri­kai kong­resszu­si bizott­ság. Ezen a janu­ár 6‑án meg­se­be­sült rend­őrök egyi­ke közép­ko­ri csa­ta­me­ző­höz hason­lí­tot­ta az épü­let­nél tör­tén­te­ket, és szá­mos meg­szó­la­ló rend­őr beszélt az átélt trau­mák­ról.

A kilenc­ta­gú bizott­sá­got azután állí­tot­ták fel, hogy a sze­ná­tus­ban a repub­li­ká­nu­sok lesza­vaz­ták egy füg­get­len vizs­gá­lat meg­in­dí­tá­sát, mivel az sze­rin­tük poli­ti­ka­i­lag elfo­gult lett vol­na. A tes­tü­let tag­ja­it végül a kép­vi­se­lő­ház demok­ra­ta pár­ti több­sé­gé­nek veze­tő­je, Nancy Pel­o­si nevez­te ki, abban két, Trump­pal szem­ben­ál­ló repub­li­ká­nus, Liz Che­ney és Adam Kin­zin­ger vesz részt.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu