Hírek Külföldi hirek A bukás szé­lén Ursu­la von der Leyen a kor­rup­ci­ós bot­rá­nya miatt

A bukás szé­lén Ursu­la von der Leyen a kor­rup­ci­ós bot­rá­nya miatt

Akár fel is füg­geszt­he­tik az Euró­pai Bizott­ság elnö­ké­nek men­tel­mi jogát, miu­tán egy bel­ga lob­bis­ta bíró­ság­hoz for­dult a Von der Leyen és a Pfi­zer gyógy­szer­tár vezé­re közöt­ti, eddig nem ismert tar­tal­mú üze­ne­tek miatt.

Panasszal for­dult egy bel­ga lob­bis­ta a liege‑i első­fo­kú bíró­ság­hoz, hogy kide­rül­jön vég­re, miről SMS-ezett Ursu­la von der Leyen, az Euró­pai Bizott­ság elnök a Pfi­zer gyógy­szer­gyár veze­tő­jé­vel – szá­molt be az Eurac­tiv. Von der Leyen azután került kel­le­met­len hely­zet­be, hogy fény derült arra: az Euró­pai Bizott­ság elnö­ke és Albert Bour­la SMS-üze­ne­te­ken keresz­tül „tár­gyal­tak” meg egy 1,8 mil­li­árd euró össze­gű vak­ci­na beszerzést.

A bot­rány kirob­ba­ná­sa óta már több pró­bál­ko­zás is volt, hogy az Euró­pai Bizott­ság nyil­vá­nos­ság­ra hoz­za az üze­ne­te­ket, ugyan­ak­kor eddig mind­hi­á­ba. Emily O’Reilly euró­pai ombuds­man heve­sen kri­ti­zál­ta Von der Leyen hiva­ta­lát, miu­tán a szer­ve­zet azt állí­tot­ta, hogy „nem talál­ják” az emlí­tett üze­ne­te­ket – írta a Mandiner. 

O’Reilly sze­rint az Euró­pai Bizott­ság visel­ke­dé­se nem felel meg az EU átlát­ha­tó­sá­gi szabályainak.

Az ombuds­man mel­lett több EP-kép­vi­se­lő, vala­mint civil szer­ve­zet is sür­get­te, hogy a bizott­ság hoz­za nyil­vá­nos­ság­ra az üze­ne­te­ket. Nem a lob­bis­ta az első, aki bíró­ság­hoz for­dult Von der Leyen kér­dé­ses SMS-ei miatt: koráb­ban a New York Times nyúj­tott be kere­se­tet Euró­pai Unió Bíró­sá­ga előtt, mivel a lap sze­rint a Bizott­ság­nak jogi köte­les­sé­ge len­ne kiad­ni az üzeneteket.

Vera Jou­ro­vá érté­ke­kért és átlát­ha­tó­sá­gért fele­lős (!) uni­ós biz­tos sze­rint a tele­fo­non továb­bí­tott szö­ve­ges üze­ne­tek­re nem vonat­koz­nak az átlát­ha­tó­sá­gi sza­bá­lyok. Emi­att Ursu­la von der Leyen­nek, az Euró­pai Bizott­ság elnö­ké­nek sem kell nyil­vá­nos­ság­ra hoz­nia a Pfi­zer gyógy­szer­cég vezér­igaz­ga­tó­já­val vál­tott üze­ne­te­it. Jou­ro­vá sze­rint a rövid szö­ve­ges üze­ne­tek azért nem tar­toz­nak a nyil­vá­nos­ság­ra, mert az azon­na­li üze­net­kül­dő plat­for­mo­kon továb­bí­tott üze­ne­tek ele­ve nem tar­tal­maz­hat­nak olyan infor­má­ci­ó­kat, ame­lyek a Bizott­ság tevé­keny­sé­gé­vel, dön­té­se­i­vel kapcsolatosak.

A bizott­ság veze­tő­jét meg­véd­te Stel­la Kyria­ki­des, az EU egész­ség­ügyi biz­to­sa is, aki sze­rint Von der Leyen nem is vett részt a vak­ci­na­szer­ző­dé­sek tárgyalásában.

Ugyan­ak­kor a bel­ga lob­bis­ta új pana­szát annak ügy­véd­je, Dia­ne Pro­tat sze­rint a bíró­ság nem uta­sít­hat­ja el, emi­att pedig kér­nie kell von der Leyen men­tel­mi jogá­nak felfüggesztését.

Az uni­ós intéz­mé­nyek­nél akk­re­di­tált lob­bis­ta a por­tál­nak több for­ga­tó­köny­vet is fel­vá­zolt, hogy miért tit­ko­lóz­hat ennyi­re von der Leyen és hivatala.

Bal­dan sze­rint ami­kor sze­mé­lye­sen tár­gyalt a gyógy­szer­gyár elnö­ké­vel, akkor

túl­ter­jesz­ke­dett a hatás­kö­rén, és meg­szeg­te az EU szerződéseit,mivel azok az egész­ség­ügyi kér­dé­sek­kel kap­cso­lat­ban az uni­ót csak támo­ga­tó hatás­kör­rel ruház­zák fel. Más­részt amennyi­ben töröl­te a szö­ve­ges üze­ne­te­ket, az meg­fe­lel­het annak, mint­ha hiva­ta­los ira­to­kat sem­mi­sí­tett vol­na meg. Har­mad­részt ha Von der Leyen az üze­ne­tek „sze­mé­lyes mivol­ta” miatt nem akar­ja nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ni azok tar­tal­mát, akkor pedig súlyos össze­fér­he­tet­len­sé­gi kér­dé­sek merül­het­nek fel vele kapcsolatban.

For­rás: ori​go​.hu