Hírek Elszakított területi hirek A bíró­sá­gon és az ombuds­man­nál foly­ta­tó­dik az úzvöl­gyi eljárás

A bíró­sá­gon és az ombuds­man­nál foly­ta­tó­dik az úzvöl­gyi eljárás

A bíró­sá­gon és az ombuds­man­nál foly­ta­tód­hat az eljá­rás az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­nél tavaly júni­us 6‑án tör­tént erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek ügyé­ben – közöl­ték a panasztevők. 

Hét­főn a Mikó Imre Jog­vé­del­mi Szol­gá­lat köz­le­mény­ben, Csom­or­tá­nyi Ist­ván, az Erdé­lyi Magyar Nép­párt (EMNP) elnö­ke pedig saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón tudat­ta: meg­fel­leb­bez­te a nyo­mo­zást lezá­ró és az erő­sza­kos cse­lek­mé­nye­ket elkö­ve­tő sze­mé­lye­ket fel­men­tő ügyé­szi ren­de­le­tet, de a fel­leb­be­zést elbí­rá­ló ügyész is ugyan­azt a dön­tést hoz­ta, mint kol­lé­gá­ja. Ezért a Mikó Imre szol­gá­lat pert indí­tott az ügy­ben. Az EMNP elnö­ke azt jelen­tet­te be, hogy – a Romá­ni­á­ban nép ügy­véd­jé­nek neve­zett – ombus­man­hoz for­dul az ügyben.

Az erdé­lyi magyar közös­ség sora­i­ban fel­há­bo­ro­dást vál­tot­tak ki a kivizs­gá­lást lezá­ró moin­es­ti ügyész nyil­vá­nos­ság­ra került meg­ál­la­pí­tá­sai. Az ügyész – miu­tán csak román szem­ta­nú­kat hall­ga­tott meg – úgy ítél­te meg, hogy a „Kife­le a magya­rok­kal az ország­ból!” csu­pán egy „magyar­el­le­nes­nek vélt jel­szó”. Sze­rin­te ez nem minő­sül gyű­lö­let­kel­tés­nek vagy diszk­ri­mi­ná­ci­ó­ra való uszí­tás­nak, mert nem egy egész közös­ség, hanem csu­pán a kato­na­te­me­tő elé élő lán­cot vonó magya­rok­ra vonat­ko­zott. Az Active Watch buka­res­ti embe­ri jogi szer­ve­zet a román Igaz­ság­ügyi Fel­ügye­let kivizs­gá­lá­sát kez­de­mé­nyez­te az ügyben.

A Mikó Imre Jog­vé­del­mi Szol­gá­lat közöl­te: a feb­ru­á­ri ügyész­sé­gi ren­de­let­re benyúj­tott fel­leb­be­zé­sük­re júni­us 12-én kap­tak választ, ám Ghe­org­he Brai­la ügyész is úgy lát­ta, hogy a teme­tő­nél nem tör­tént bűn­cse­lek­mény. Ezért a szol­gá­lat pert indí­tott, mely­nek a követ­ke­ző tár­gya­lá­sát szep­tem­ber 30-án tartják.

„Úgy vél­jük, hogy ez eset­ben, az ügyész állí­tá­sa­i­val ellen­tét­ben a nyo­mo­zó szer­vek nem tel­je­sí­tet­ték a tör­vény által elő­írt köte­le­zett­sé­ge­i­ket, ezért kér­jük az ügy kivizs­gá­lá­sá­nak foly­ta­tá­sát” – idéz­te a köz­le­mény ki Ben­kő Eri­ka RMDSZ-es kép­vi­se­lőt, a jog­vé­del­mi szol­gá­lat igazgatóját.

Csom­or­tá­nyi Ist­ván a hét­fői nagy­vá­ra­di saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján kije­len­tet­te: azért for­dul­nak az ombuds­man­hoz, hogy min­den hazai jog­or­vos­la­ti lehe­tő­sé­get kime­rít­se­nek, mielőtt nem­zet­kö­zi szint­re emel­nék az ügyet. Csom­or­tá­nyi arra is kitért, hogy az ügyész­ség Har­gi­ta és Bákó megye terü­let­vi­tá­já­ban is rész­re­haj­ló­an járt el, hiszen a Csík­sze­re­dá­ban benyúj­tott pana­szu­kat a Bákó megyei Moin­es­ti ügyész­sé­gé­re küld­te át.

A moin­es­ti ügyész­ség az Erdé­lyi Magyar Nép­párt (EMNP) és a Magyar Pol­gá­ri Párt (MPP), vala­mint a Mikó Imre Jog­vé­dő Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján vizs­gál­ta meg a 2019. júni­us 6‑i úzvöl­gyi erő­sza­kos teme­tő­fog­la­lás ügyét, és ren­del­te el a nyo­mo­zás beszüntetését.

A Bákó megyei Dar­man­es­ti város önkor­mány­za­ta tavaly ápri­lis­ban önké­nye­sen román par­cel­lát ala­kí­tott ki a Har­gi­ta és Bákó megye hatá­rán fek­vő kato­na­te­me­tő­ben, ame­lyet koráb­ban a szé­kely­föl­di Csík­szent­már­ton köz­ség gon­do­zott. A tava­lyi hősök nap­ján, júni­us 6‑án több ezer román meg­em­lé­ke­ző erő­szak­kal nyo­mult be a teme­tő­be, hogy részt vegyen a román par­cel­la és emlék­mű román orto­dox fel­szen­te­lé­sén, miu­tán szé­ke­lyek élő­lánc­cal pró­bál­ták meg­aka­dá­lyoz­ni ezt.

For­rás: Demok­ra­ta / MTI