Hírek Elszakított területi hirek A bíró­ság Szőcs Zol­tán fel­té­te­les sza­bad­láb­ra helye­zé­sé­ről döntött

A bíró­ság Szőcs Zol­tán fel­té­te­les sza­bad­láb­ra helye­zé­sé­ről döntött

A ter­ro­riz­mus vád­já­val elítélt szé­kely­föl­di Szőcs Zol­tán fel­té­te­les sza­bad­láb­ra helye­zé­sé­ről dön­tött szer­dán, első fokon a bras­sói bíró­ság. Az íté­let kivo­na­tát a romá­ni­ai bíró­sá­gok por­tál­ján tet­ték közzé.

Az íté­let nem jog­erős, a hiva­ta­los köz­lés utá­ni három nap­ban fel­leb­be­zést lehet benyúj­ta­ni elle­ne. Ugyan­az a bíró­ság júli­us ele­jén meg­ala­po­zat­lan­nak tar­tot­ta és eluta­sí­tot­ta a szé­kely­föl­di ter­ror­vád alap­ján elítélt Beke Ist­ván fel­té­te­les sza­ba­don bocsá­tá­sát. A fel­leb­be­zést a Bras­só megyei tör­vény­szék még nem bírál­ta el.

Júni­us­ban mind­ket­tő­jük sza­ba­don bocsá­tá­si kéré­sét jog­erő­sen eluta­sí­tot­ták a bírák.

Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt 2018. júli­us 4‑én ítél­te öt-öt év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re a buka­res­ti leg­fel­sőbb bíró­ság, ter­ro­ris­ta cse­lek­mé­nyek, illet­ve ezek­re való fel­buj­tás miatt. A Hat­van­négy Vár­me­gye Ifjú­sá­gi Moz­ga­lom (HVIM) kéz­di­vá­sár­he­lyi, illet­ve erdé­lyi elnö­ke ellen hozott íté­let álta­lá­nos meg­döb­be­nést vál­tott ki az erdé­lyi magyar­ság sora­i­ban, hiszen az első fokon eljá­ró buka­res­ti táb­la­bí­ró­ság meg­ala­po­zat­lan­nak tar­tot­ta az ügyész­ség által össze­ál­lí­tott vád­irat nagyobb részét, és csak 11, illet­ve 10 hónap bör­tön­bün­te­tést rótt ki rájuk, amennyit már koráb­ban vizs­gá­la­ti fog­ság­ban töltöttek.

Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt a romá­ni­ai szer­ve­zett bűnö­zés és ter­ro­riz­mus elle­ni ügyész­ség (DIICOT) állí­tot­ta bíró­ság elé, mert lehall­ga­tott beszél­ge­té­se­ik­ből és a Beke Ist­ván laká­sán talált petár­dák­ból a román ható­sá­gok arra követ­kez­tet­tek, hogy házi készí­té­sű bom­bát akar­tak rob­ban­ta­ni Kéz­di­vá­sár­hely főte­rén 2015-ben, a decem­ber else­jei román nem­ze­ti ünnep­re szer­ve­zett kato­nai parádén.

Az erdé­lyi magyar köz­vé­le­mény az első pil­la­nat­tól fog­va úgy tekin­tet­te, hogy kon­cep­ci­ós eljá­rás folyik a kéz­di­vá­sár­he­lyi fia­ta­lok ellen. Letar­tóz­ta­tá­suk után hete­kig tün­tet­tek Kéz­di­vá­sár­he­lyen. Jog­erős elíté­lé­sük után több rend­kí­vü­li per­újí­tá­si kérel­met nyúj­tot­tak be, de ezek mind­egyi­két eluta­sí­tot­ták a romá­ni­ai bíróságok.

Kép­zelt bomba

Opti­mis­ta, ám a való­ság­tól nem elru­gasz­ko­dott for­ga­tó­könyv sze­rint ott­hon tölt­he­ti 2020 kará­cso­nyát a „szé­kely ter­ro­ris­ta­ként” elhí­re­sült Beke Ist­ván. Sors- és koráb­bi cel­la­tár­sa, Szőcs Zol­tán hama­ro­san követ­he­ti a sza­bad­ság­ba. Ők azon­ban nem­csak a sza­ba­du­lá­sért, hanem a tel­jes reha­bi­li­tá­ci­ó­ért küzdenek.

For­rás: Magyar Nem­zet / MTI