Hírek Amerikai hirek A Biden-kor­mány meg­til­tot­ta, hogy inter­jút készít­sek Putyin­nal-mond­ta Tuc­ker Carlson

A Biden-kor­mány meg­til­tot­ta, hogy inter­jút készít­sek Putyin­nal-mond­ta Tuc­ker Carlson

„Nos, az ukraj­nai hábo­rú poten­ci­á­li­san egy szu­per­ha­tal­mak közöt­ti nuk­le­á­ris konf­lik­tus. De tudunk min­dent erről? Nem, mert nem sza­bad tud­nunk. Meg­pró­bál­tam inter­jút készí­te­ni Vla­gyi­mir Putyin­nal, de az ame­ri­kai kor­mány meg­ál­lí­tott ebben. Sen­ki sem védett meg, sen­ki sem mond­ta azt, hogy: lehet, hogy nem ked­ve­lem ezt a fic­kót, de még­is csak joga van inter­jút készí­te­ni bár­ki­vel, és nekünk is jogunk van meg­hall­gat­ni azt, amit Putyin mon­da­na” – fogal­ma­zott a Welt­wo­che sváj­ci lap­nak Tuc­ker Carlson. 

Tucker Carlson: A Biden-kormány megtiltotta, hogy interjút készítsek Putyinnal

Az ame­ri­kai Fox News hír­csa­tor­na koráb­bi műsor­ve­ze­tő­je jelen­leg az X‑en (koráb­ban Twit­te­ren) oszt meg inter­jú­kat poli­ti­ku­sok­kal mil­li­ós nézett­sé­ge­ket elér­ve, köz­tük Donald Trump koráb­bi repub­li­ká­nus elnök­kel, vagy éppen Orbán Vik­tor­ral magyar miniszterelnökkel.

“I tried to inter­view Vla­di­mir Putin, and the US govern­ment stop­ped me.”, said Tuc­ker Carl­son in an inter­view in Swiss maga­zi­ne Die Welt­wo­che.
We’ve spent bil­lions and bil­lions of dol­lars in the conf­lict, sho­uld we not hear from both sides? pic​.twit​ter​.com/​Q​r​K​K​j​J​S​HYQ— Phe­no­me­no­logy (@BerryRazi) Sep­tem­ber 24, 2023

Hoz­zá­tet­te:

Putyin sza­va­it tilos bemu­tat­ni. Hogy miért? Azt nem tudom, nem sza­vaz­tunk erről, de befi­ze­tem az adót és betar­tom a törvényeket.

„Ame­ri­kai állam­pol­gár vagyok. Sok­kal hűsé­ge­sebb ame­ri­kai vagyok, mint mond­juk Joe Biden vagy Kama­la Har­ris, aki nem is ebben az ország­ban nőtt fel” – utalt arra, hogy az ame­ri­kai alel­nök Kana­dá­ban nőtt fel. „Még­is ők mond­ják meg nekem, hogy milyen jó haza­fi­nak len­ni? Ez egy vicc” – nyomatékosított. 

Az inter­jú során az X‑sztárja rövi­den beszélt Hun­ter Biden, az ame­ri­kai elnök fiá­nak kétes ügye­i­ről, és „demens­nek” nevez­te Joe Bident, mond­ván „nem ő veze­ti az Egye­sült Álla­mo­kat”. Majd hoz­zá­tet­te, hogy mind­ez­zel vigyáz­ni kell, mert az elmúlt hóna­pok­ban a demok­ra­ta admi­niszt­rá­ció több tucat poli­ti­kai ellen­fe­lét tar­tóz­tat­ták le. Majd kri­ti­ká­val illet­te azt is, hogy a Biden-admi­niszt­rá­ció az igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si rend­szert arra hasz­nál­ja, hogy bebör­tö­nöz­ze Donald Trumpot.

Tuc­ker Carl­son told the Swiss maga­zi­ne Die Welt­wo­che that he attemp­ted to inter­view Vla­di­mir Putin but was deni­ed per­mis­si­on by U.S. aut­ho­ri­ti­es.

He also sta­ted that for deca­des, the U.S. admi­nistra­ti­on has made agg­r­es­sive eff­orts to gain cont­rol over all Ame­ri­can media out­lets,… pic​.twit​ter​.com/​S​Z​A​z​w​S​j​ZFP— Mega­tron (@Megatron_ron) Sep­tem­ber 25, 2023

Carl­son elmond­ta azt is, mennyi­re élve­zi, hogy utaz­gat­hat és külön­bö­ző orszá­gok veze­tő­i­vel készít­het inter­jút. A por­tál a Fox News-nál eltöl­tött ide­jé­ről és távo­zá­sá­ról is kér­dez­te. A véle­mény­ve­zér vála­szul saj­ná­la­tá­nak adott han­got ami­att, hogy az ame­ri­kai médi­á­ban mára job­ban fél­nek attól, hogy beper­lik, meg­aláz­zák és kirúg­ják őket, mint­sem attól, hogy pon­to­sak legyenek.

A hite­les­ség miatt nem aggód­nak, de ami­att igen, hogy vala­mi nem diva­to­sat, vagy tilos dol­got mon­da­nak. Vagy­is, ami miatt iga­zán aggód­nak, az az igaz­ság kimondása

– fej­te­get­te.

Cars­lon úgy véli, hogy mivel az embe­rek a ren­del­ke­zé­sük­re álló infor­má­ci­ók alap­ján sza­vaz­nak, azt irá­nyít­va a sza­va­za­tu­kat is irá­nyít­hat­ja az aktu­á­lis hata­lom – demok­rá­cia ide, vagy oda. Sze­rin­te az Egye­sült Álla­mok­ban a hírek kont­roll­ja már megtörtént.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu