Hírek Amerikai hirek A Biden-admi­niszt­rá­ció meg­hir­det­te új stra­té­gi­á­ját a bel­föl­di ter­ro­riz­mus ellen

A Biden-admi­niszt­rá­ció meg­hir­det­te új stra­té­gi­á­ját a bel­föl­di ter­ro­riz­mus ellen

Az ame­ri­kai kor­mány ked­den meg­hir­det­te a bel­föl­di ter­ro­riz­mus elle­ni új stra­té­gi­á­ját, amely­nek értel­mé­ben fokoz­ni fog­ják a lehet­sé­ges fenye­ge­té­sek elem­zé­sét, erő­sí­tik az infor­má­ció­meg­osz­tást a külön­bö­ző bűn­ül­dö­ző szer­vek között, vala­mint szo­ro­sab­ban együtt­mű­köd­nek majd a tech­cé­gek­kel a koc­ká­za­tot jelen­tő inter­ne­tes tar­tal­mak eltá­vo­lí­tá­sa érdekében.

A Nem­zet­biz­ton­sá­gi Tanács körül­be­lül öt hónap­pal azt köve­tő­en tet­te köz­zé a ter­ve­ze­tet, hogy töb­ben, köz­tük Donald Trump volt elnök hívei janu­ár 6‑án meg­ro­ha­moz­ták Washing­ton­ban a tör­vény­ho­zás épü­le­tét, ahol a sze­ná­tus éppen a tavaly novem­be­ri elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nyét készült hite­le­sí­te­ni. Ezt az ame­ri­kai Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­da (FBI) bel­föl­di ter­ror­cse­lek­mény­nek minő­sí­tet­te. Az ame­ri­kai Orszá­gos Hír­szer­zé­si Igaz­ga­tó­ság (DNI) jelen­té­se sze­rint idén foko­zott veszélyt jelen­te­nek a bel­föl­di szél­ső­sé­ges cso­por­tok, leg­in­kább a fehér fel­sőbb­ren­dű­sé­get hir­de­tő, illet­ve a kor­mány­el­le­nes fegy­ve­res szer­ve­ze­tek. Az új stra­té­gia kere­té­ben egye­bek mel­lett javí­ta­nák az infor­má­ció­meg­osz­tást a helyi, az álla­mi és a szö­vet­sé­gi bűn­ül­dö­ző szer­vek között, vala­mint új rend­szert hoz­nak lét­re az FBI-on belül a bel­föl­di ter­ror­cse­lek­mé­nyek “mód­sze­res nyo­mon köve­té­sé­re”. Továb­bá foko­zot­tab­ban vizs­gál­nák a közös­sé­gi olda­la­kon meg­je­le­nő tar­tal­ma­kat, fel­vi­lá­go­sí­tó prog­ra­mo­kat indí­ta­ná­nak és fel­lép­né­nek az álhí­rek ellen. Cél­ként tűz­ték ki azon kor­mány­za­ti alkal­ma­zot­tak azo­no­sí­tá­sát is, akik poten­ci­á­li­san veszélyt jelent­het­nek, s több szö­vet­sé­gi ügy­nök­ség már dol­go­zik is ezen. Szük­ség ese­tén javí­ta­nák a nem­zet­biz­ton­sá­gi átvi­lá­gí­tás mód­sze­re­it, hogy nagy biz­ton­ság­gal még azelőtt ki tud­ják szűr­ni a sze­rin­tük nem meg­fe­le­lő embe­re­ket, hogy fon­tos és érzé­keny pozí­ci­ó­ba kerül­né­nek – közöl­te egy név­te­len­sé­get kérő tisztségviselő.

Az igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­um meg­vizs­gál­ja egy új, kife­je­zet­ten a bel­föl­di ter­ro­riz­mus­sal kap­cso­la­tos tör­vény elfo­ga­dá­sá­nak lehe­tő­sé­gét. Ennek híján a ható­sá­gok csak más jog­sza­bá­lyok alap­ján jár­hat­nak el az ideo­ló­gi­ai indít­ta­tá­sú, erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nye­ket elkö­ve­tő, nem­zet­kö­zi kötő­dés­sel nem ren­del­ke­ző sze­mé­lyek ellen. Ez pedig meg­ne­he­zí­ti a val­lá­si, faji vagy poli­ti­kai indít­ta­tá­sú erő­szak­cse­lek­mé­nyek nyo­mon köve­té­sét, és aka­dá­lyoz­za a bel­föl­di ter­ro­riz­mus egy­sé­ges tör­vé­nyi tény­ál­lá­sá­nak rög­zí­té­sét. Az ellen­zők sze­rint azon­ban az ügyész­ség­nek már így is ele­gen­dő esz­köz van a kezé­ben a haté­kony fel­lé­pés­hez. A tár­ca emel­lett elsőd­le­ges fon­tos­sá­gú­nak minő­sí­tet­te a bel­föl­di ter­ro­riz­mus elle­ni küz­del­met, és jelen­tős anya­gi for­rá­so­kat cso­por­to­sí­tott át ennek cél­já­ra. A jövő évi költ­ség­ve­té­si terv­ben pél­dá­ul az erre szol­gá­ló kere­tet meg­nö­vel­ték száz­mil­lió dollárral.

Nem hagy­hat­juk figyel­men kívül ezt a fenye­ge­tést. A bel­föl­di ter­ror­cse­lek­mé­nyek meg­elő­zé­se, és az azt táp­lá­ló ténye­zők vissza­szo­rí­tá­sa sok­di­men­zi­ós választ köve­tel a szö­vet­sé­gi kor­mány­zat egé­sze részé­ről, de azon kívül­ről is

– hang­sú­lyoz­ta Joe Biden ame­ri­kai elnök. Biden már a janu­ár 20‑i elnö­ki beik­ta­tá­si beszé­dé­ben is kifej­tet­te, hogy az Egye­sült Álla­mok “legyő­zi majd a poli­ti­kai szél­ső­sé­ges­sé­get, a fehér fel­sőbb­ren­dű­sé­get és a bel­föl­di terrorizmust”.

Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu