Hírek Amerikai hirek A Bib­lia republikánus

A Bib­lia republikánus

Az ame­ri­kai adó­ha­tó­ság sze­rint a Bib­lia repub­li­ká­nus, ezért keresz­tény szer­ve­zet nem kap­hat adómentességet

Az ame­ri­kai adó­ha­tó­ság eluta­sí­tot­ta egy keresz­tény szer­ve­zet men­tes­sé­gi kérel­mét, mert sze­rin­tük a Bib­lia a repub­li­ká­nu­sok­hoz köt­he­tő, és poli­ti­kai kötő­dé­sű szer­ve­zet nem kap­hat adó­men­tes­sé­get. Az IRS (ame­ri­kai adó­ha­tó­ság) nem­rég meg­ta­gad­ta egy keresz­tény szer­ve­zet kéré­sét, misze­rint adó­men­tes stá­tuszt nyer­je­nek, mivel szerintük

a bib­li­ai taní­tá­sok álta­lá­ban a Repub­li­ká­nus párt­hoz és jelölt­je­i­hez köthetők

– írja a Neo­kohn a Daily Wire című por­tál­ra hivat­koz­va. Mint fogal­maz­nak: a múlt héten a First Liberty, amely a Chris­ti­ans Engag­ed szer­ve­ze­tet kép­vi­se­li, fel­leb­be­zett, mert sze­rin­tük a szer­ve­zet cél­ja a keresz­té­nyek moti­vá­lá­sa, a Bib­lia-okta­tás és a közös imák szervezése.

Az IRS ere­de­ti eluta­sí­tá­sá­ban idéz­te, hogy a szer­ve­zet cél­jai között meg volt hatá­roz­va a hívők „okta­tá­sa” olyan „nem­ze­ti ügyek” kap­csán, mint „az élet szent­sé­ge, a házas­ság fogal­ma, bib­li­ai igaz­ság, szó­lás­sza­bad­ság, véde­lem, hatá­rok, beván­dor­lás, ame­ri­kai-izra­e­li kap­cso­la­tok”. Mivel az IRS vonat­ko­zó osz­tá­lyá­nak veze­tő­je sze­rint a bib­li­ai taní­tá­sok a repub­li­ká­nu­sok­hoz köt­he­tők, ezért elve­tet­te a szer­ve­zet kérelmét

– írják a portálon.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu