Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek A beszéd – Appo­nyi Albert a magyar ügy védel­mé­ben + ( Videó )

A beszéd – Appo­nyi Albert a magyar ügy védel­mé­ben + ( Videó )

2020.06.04.

50 per­ces videó

1920 janu­ár­já­ban, Párizs­ban szem­be­sült a magyar béke­de­le­gá­ció az Antant­ha­tal­mak béke­fel­té­te­le­i­vel. A Tör­té­nel­mi Magyar­or­szág szá­má­ra modern kor­ban ismert leg­sú­lyo­sabb bün­te­tést szán­ták a győz­tes hatal­mak. Az Appo­nyi Albert vezet­te béke­de­le­gá­ci­ó­nak mind­össze­sen egy napot szán­tak, hogy meg­fo­gal­maz­za ellen­ér­ve­it az igen szi­go­rú fel­té­te­lek­kel szem­ben. Így szü­le­tett meg az XX. szá­za­di magyar tör­té­ne­lem egyik leg­na­gyobb hatá­sú beszé­de az immár 100 éves Appo­nyi beszéd.
Sze­rep­lők:
Gróf Appo­nyi Albert: Rátó­ti Zol­tán
Geor­ges Cle­men­ceau: Dáni­el­fy Zsolt

Tör­té­nész szak­ér­tő: Dr. Mát­hé Áron

A vidó meg­te­kint­he­tő a media​klikk​.hu oldalán.