Hírek Magyarországi hírek A béke elő­moz­dí­tá­sa helyett újra Magyar­or­szág elíté­lé­sén fára­do­zott az Euró­pai Parlament

A béke elő­moz­dí­tá­sa helyett újra Magyar­or­szág elíté­lé­sén fára­do­zott az Euró­pai Parlament

Ahogy az elő­re borí­té­kol­ha­tó volt, csü­tör­tök dél­után meg­sza­vaz­ta az Euró­pai Par­la­ment a fran­cia zöld­pár­ti Gwen­do­line Del­bos-Cor­field nevé­vel fém­jel­zett jelen­tést, mely mond­va­csi­nált okok­ból köve­te­li, hogy Magyar­or­szá­got fosszák meg a neki járó uni­ós forrásoktól.

Alapjogokért Központ: A béke előmozdítása helyett újra Magyarország elítélésén fáradozott az Európai Parlament

Hiá­ba dúl hábo­rú az Euró­pai Unió hatá­rá­nak köz­vet­len szom­széd­sá­gá­ban, hiá­ba a vál­ság az ener­gia­pi­a­con, hiá­ba kény­sze­rül sok euró­pai ország áram- és gáz­kor­lá­to­zás­ra, az Euró­pai Par­la­ment a meg­ol­dás és a béke elő­se­gí­té­se helyett tovább­ra is a prob­lé­ma for­rá­sa maradt. Miköz­ben az euró­pai lakos­ság az elhi­bá­zott brüssze­li szank­ci­ók által kivál­tott élel­mi­szer-és ener­gia­vál­ság­tól küzd, a bal­ol­da­li több­sé­gű Euró­pai Par­la­ment 433 igen, 123 nem sza­va­zat­tal és 28 tar­tóz­ko­dás mel­lett meg­sza­vaz­ta a Sar­gen­ti­ni 2.0 jelen­tést és dön­tött Magyar­or­szág elma­rasz­ta­lá­sa mel­lett – olvas­ha­tó az Alap­jo­go­kért Köz­pont Facebook-bejegyzésében.

Hoz­zá­tet­ték:

Az igen­nel sza­va­zók között – ahogy már meg­szok­hat­tuk – a kül­föl­di támo­ga­tá­so­kat élve­ző bal­ol­da­li magyar EP-kép­vi­se­lők is fel­buk­kan­nak, neve­ze­te­sen Ara-Kovács Atti­la, Cseh Kata­lin, Gyön­gyö­si Már­ton, Rónai Sán­dor és Mol­nár Csa­ba. A töb­bi hábo­rú­pár­ti brüssze­li baj­tár­suk­kal kar­ölt­ve azt pró­bál­ják elér­ni, hogy az ener­gia­vál­ság köze­pén Magyar­or­szág­tól és a magyar embe­rek­től tovább­ra is vissza­tart­sák az uni­ós pén­ze­ket. A bal­ol­da­li kép­vi­se­lők és a jelen­tés rész­re­haj­lá­sát jól pél­dáz­za, hogy Gwen­do­line kép­vi­se­lő-asszony „fel­ké­szí­té­sé­ben” hazai Soros-szer­ve­ze­tek vet­tek részt, úgy mint a Hel­sin­ki Bizott­ság, a Human Rights Watch, a Tár­sa­ság a sza­bad­ság­jo­go­kért, az Amnesty Inter­na­ti­o­nal, a Tran­spa­rency Inter­na­ti­o­nal, és az Open Soci­ety Foun­da­ti­on. Ezzel tulaj­don­kép­pen a Soros-háló­zat ítél­tet­te el Magyar­or­szá­got az Euró­pai Par­la­ment­ben. Soros György cél­ja, hogy meg­fossza a magya­ro­kat a nekik járó forrásoktól.

Kifej­tet­ték:

Tar­tal­mát tekint­ve a jelen­tés a már az una­lo­mig ismé­telt magyar­el­le­nes váda­kat tar­tal­maz­za, misze­rint Magyar­or­szág súlyo­san és rend­sze­re­sen meg­sér­ti az euró­pai érté­ke­ket. A bal­ol­da­li ideo­ló­gi­á­val átita­tott jelen­tés nem meg­le­pő módon nél­kü­löz min­den­ne­mű szak­mai meg­ala­po­zott­sá­got, hiszen olyan kije­len­té­se­ket tesz­nek ben­ne, misze­rint Magyar­or­szág töb­bé nem tekint­he­tő tel­jes mér­ték­ben demok­rá­ci­á­nak. Az állás­pont­juk sze­rint az ország „a válasz­tá­sos önkény­ura­lom hib­rid rezsim­jé­vé” vált, ami­hez az Euró­pai Unió is hoz­zá­já­rult a hatá­ro­zott uni­ós fel­lé­pés hiá­nya által. A brüssze­li­ták irigy­sé­ge meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len, hiszen hiá­ba küld­tek ide több száz válasz­tá­si meg­fi­gye­lőt, akkor is zök­ke­nő­men­te­sen zaj­lott le ápri­lis 3‑án az ország­gyű­lé­si válasz­tás, ahol a kor­mány­pár­tok olyan mér­té­kű támo­ga­tás­ban része­sült, melyet a libe­rá­lis pár­tok kép­vi­se­lői el sem tud­nak képzelni.

A kül­ügy­mi­nisz­ter az Euró­pai Par­la­ment által csü­tör­tö­kön elfo­ga­dott jelen­tés­sel kap­cso­lat­ban lapunk kér­dé­sé­re úgy rea­gált: a jól meg­fi­ze­tett EP-kép­vi­se­lők job­ban ten­nék, ha igaz­ta­lan vádak helyett a valós euró­pai prob­lé­mák­kal foglalkoznának.

A jelen­tés nem tit­kolt cél­ja az Euró­pai Bizott­ság nyo­más alá helye­zé­se és zsa­ro­lá­sa, hogy még vélet­le­nül sem egyez­zen ki Magyar­or­szág­gal és hagy­ja jóvá a magyar hely­re­ál­lí­tá­si tervet.

Akár­mennyi­re is pró­bál­ko­zik az Euró­pai Par­la­ment hatal­mat ver­bu­vál­ni maga köré, sze­ren­csé­re sem­mi­fé­le jogi kötő­ere­je és rele­van­ci­á­ja nincs a jelen­tés meg­sza­va­zá­sá­nak. Mi magya­rok nem enge­dünk a nyo­más­nak és nem hagy­juk, hogy egy újabb ideo­ló­gi­ai had­já­rat áll­jon az uni­ós pén­zek kifi­ze­té­se és magyar csa­lá­dok meg­vé­dé­se közé 

- olvas­ha­tó az Alap­jo­go­kért Köz­pont Facebook-bejegyzésében.

For­rás: alap​jo​go​kert​.hu