Hírek Sport hirek A Bayern nyer­te Buda­pes­ten a trófeát

A Bayern nyer­te Buda­pes­ten a trófeát

A Baj­no­kok Ligá­ja-győz­tes Bayern Mün­chen nyer­te a lab­da­rú­gó Euró­pai Szu­per­ku­pát, miu­tán csü­tör­tök este hosszab­bí­tás után 2 – 1‑re legyőz­te az Euró­pa-ligá­ban cím­vé­dő Sevil­lát a buda­pes­ti Pus­kás Arénában

A spa­nyo­lok a 13. perc­ben Lucas Ocam­pos bün­te­tő­jé­vel sze­rez­tek veze­tést, a nagy fölény­ben fut­bal­lo­zó bajo­rok pedig a 34. perc­ben Leon Goretz­ka révén egyen­lí­tet­tek. A német sztár­csa­pat ugyan ural­ta az össze­csa­pást, de leg­fő­kép­pen Manu­el Neu­er­nek köszön­het­te, hogy elju­tott a hosszab­bí­tá­sig, amely során ugyan­csak zic­cert hárí­tott a kapus. A tró­fea sor­sát a 104. perc­ben éppen egy spa­nyol, a világ- és Euró­pa-baj­nok Javi Mart­í­nez dön­töt­te el. A Bayern tör­té­ne­te során máso­dik alka­lom­mal hódí­tot­ta el a trófeát.

A koro­na­ví­rus-jár­vány kitö­ré­se óta ez volt az első olyan mér­kő­zés az euró­pai szö­vet­ség (UEFA) égi­sze alatt, ame­lyet nézők előtt ren­dez­tek meg. A Pus­kás Aré­ná­ba rend­kí­vül szi­go­rú egész­ség­ügyi óvin­téz­ke­dé­sek mel­lett tér­het­tek vissza a szurkolók.

A talál­ko­zót rend­kí­vül szi­go­rú egész­ség­ügyi óvin­téz­ke­dé­sek mel­lett ren­dez­ték meg, a szur­ko­lók­nak a sta­di­on terü­le­tén köte­le­ző, míg az ülő­he­lyü­kön erő­sen aján­lott volt a száj­maszk hasz­ná­la­ta, belép­te­tés során több helyen is hőka­me­rák vol­tak felszerelve.

Ugyan a Pus­kás Aré­ná­nak nagy­já­ból csak az egy­har­ma­dát hasz­nál­hat­ták ki, így is üdí­tő lát­vány volt, hogy egy nagy nem­zet­kö­zi mér­kő­zést hosszú idő után ennyi (15.500) néző előtt ren­dez­tek meg.

A favo­rit Bayern Mün­chen – amely­nek jól hall­ha­tó­an nem­csak a Német­or­szág­ból érke­ző mint­egy két­ezer druk­ker, hanem a magyar közön­ség jelen­tős része is szur­kolt – rög­tön magá­hoz ragad­ta a kez­de­mé­nye­zést, és irá­nyí­tot­ta a játé­kot, a Sevil­la azon­ban egy bün­te­tő­ből már a 13. perc­ben meg­sze­rez­te a veze­tést. A BL-győz­tes néme­tek ezután is ural­ták a játé­kot, majd Mül­ler és Lewan­dows­ki révén zic­ce­re­ket hibáz­tak, utób­bi azon­ban nem sok­kal később jóvá tet­te hibá­ját és gyö­nyö­rű gól­passzt adott Goretzkának.

A máso­dik játék­rész­ből mind­össze 35 másod­perc telt el, ami­kor Neu­er­nek elő­ször kel­lett iga­zán nagyot véde­nie. Az 51. perc­ben elké­pesz­tő, már-már kis­pá­lyás gólt szer­zett a Bayern, a vide­ós vissza­né­zés­nél azon­ban bebi­zo­nyo­so­dott, ami már élő­ben sejt­he­tő volt, misze­rint les előz­te meg a talá­la­tot. Tíz perc­cel később újra csak egy meg nem adott gólig jutott a Bayern, amely gya­kor­la­ti­lag végig a Sevil­la tér­fe­lén tar­tóz­ko­dott. A bajor nyo­más­ból egyet­len alka­lom­mal sza­ba­dult ki a Sevil­la, a 86. perc­ben en-Nesz­iri dönt­het­te vol­na el a kupa sor­sát, de zic­ce­rét Neu­er hárította.

A hosszab­bí­tás máso­dik per­cé­ben en-Nesz­iri újra óri­á­si gól­hely­zet­be került, de ezút­tal is Neu­er – a kapu­fa segít­sé­gé­vel – hárí­tott, a világ­baj­nok háló­őr egy­ér­tel­mű­en a mér­kő­zés egyik leg­jobb­ja volt. A ráadás első tizen­öt per­cé­nek végén meg­sze­rez­te a veze­tést a Bayern, a cse­re­ként beállt világ- és Euró­pa-baj­nok spa­nyol Javi Mart­í­nez révén. Érde­kes­ség, hogy a vete­rán fut­bal­lis­ta sze­rez­te a Bayern máso­dik gól­ját a Chel­sea elle­ni 2013-as Szu­per­ku­pa-mér­kő­zé­sen is, ami­vel csa­pa­ta a 121. perc­ben egyen­lí­tett és végül bün­te­tők­kel diadalmaskodott.

A Sevil­la ugyan az utol­só negyed­órá­ban haj­tott az egyen­lí­té­sért, de az ered­mény nem vál­to­zott. A mér­kő­zés leg­jobb­já­nak végül Tho­mas Mül­lert választották.

For­rás: Demokrata