Hírek Sport hirek A Bayern Mün­chen nyer­te a Baj­no­kok Ligáját

A Bayern Mün­chen nyer­te a Baj­no­kok Ligáját

A Bayern Mün­chen 1 – 0‑s győ­zel­met ara­tott a Paris Saint-Ger­ma­in felett vasár­nap a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ja lissza­bo­ni dön­tő­jé­ben, így hatod­szor hódí­tot­ta el a tró­fe­át. A német csa­pat győz­tes talá­la­tát a fran­cia Kings­ley Coman fejel­te az 59. perc­ben.A Bayern München nyerte a Bajnokok LigájátA Baj­no­kok Ligá­ja 2019/2020-as idé­nyé­nek győz­te­se: A Bayern Mün­chen­Fo­tó: AFP/Anadolu/UEFA/Handout

 A mér­kő­zés ele­jén hiá­ba bir­to­kol­ta töb­bet a lab­dát a Bayern, több­nyi­re csak hátul passzol­gat­tak, táma­dás­ban viszont ugyan­olyan pon­tat­la­nul kezd­tek, mint az Olym­pi­que Lyon elle­ni elő­dön­tő­ben. Csak­hogy a pári­zsi­ak­nak koránt­sem volt annyi lehe­tő­sé­ge, mint a másik fran­cia csapatnak.

Az első nagy hely­zet­re 18 per­cet kel­lett vár­ni, ekkor Neu­er hárí­tot­ta bra­vúr­ral Ney­mar pró­bál­ko­zá­sát, majd beadá­si kísér­le­té­nél láb­bal men­tett. Nem sok­kal később érke­zett a válasz, ugyan­is Lewan­dows­ki a kapu­fát talál­ta el, majd ismét a fran­cia baj­nok veszé­lyez­te­tett, de Di María célt tévesztett.

A néhány perc­nyi élve­ze­tes játék és három hely­zet után ismét több­nyi­re a mezőny­ben küz­döt­tek a felek: a szü­ne­tig hát­ra­lé­vő idő­ben egy ízben a sérü­lé­sé­ből vissza­té­rő Navas­nak bra­vúr­ral kel­lett véde­nie Lewan­dows­ki feje­sét, míg túl­ol­da­lon Mba­p­pé ron­tott el egy zic­cert azzal, hogy szin­te Neu­er kezé­be lőtt.

A máso­dik fél­időt a PSG kezd­te job­ban, de fölé­nye nem nyil­vá­nult meg hely­ze­tek­ben, eköz­ben a Bayern helyen­ként dur­va sza­bály­ta­lan­sá­gok­kal tör­del­te a játé­kot, így a han­gu­lat is kis­sé pap­ri­kás lett. A szór­vá­nyos Bayern-táma­dá­sok egyi­ké­ből a meg­le­pe­tés­re a kez­dő­be került Coman volt ered­mé­nyes. Gnabry jobb olda­li lapos beadá­sát köve­tő­en fel­sza­ba­dí­tot­tak a fran­cia védők, de éppen Kim­mich­hez, aki oko­san az ötös bal olda­lán üre­sen érke­ző Coman­hoz ívelt, a szél­ső pedig a hosszú sarok­ba fejelt.Kingsley Coman (balra) szerezte a Bayern győztes találatátKings­ley Coman (bal­ra) sze­rez­te a Bayern győz­tes talá­lat­át­Fo­tó: AFP/UEFA/Anadolu/Laurence Grif

A gól­tól ala­po­san meg­élén­kült a talál­ko­zó, Coman pedig meg­dup­láz­hat­ta vol­na a néme­tek elő­nyét, csak­hogy Sil­va a kapu elő­te­ré­ből utol­só ember­ként men­te­ni tudott. Ezt köve­tő­en a PSG előtt is adód­tak lehe­tő­sé­gek, de Neu­er láb­bal fan­tasz­ti­ku­san védett Mar­quin­hos köze­li próbálkozásánál.

Néhány per­cig nagyon aktí­van roha­mo­zott a hát­rány­ban lévő fran­cia együt­tes, ám a len­dü­le­te hamar alább­ha­gyott, így a Bayern viszony­lag könnye­dén őriz­te mini­má­lis elő­nyét: a pári­zsi csa­pat­nak mind­össze egyet­len komo­lyabb hely­ze­te volt a lefú­já­sig, de akkor Cho­u­po-Moting rossz meg­ol­dást válasz­tott az ötös vonalán.

A mér­kő­zés összefoglalója:

Baj­no­kok Ligá­ja, dön­tő:
Bayern Mün­chen (német) – Paris Saint-Ger­ma­in (fran­cia) 1 – 0 (0−0)
Lissza­bon, zárt kapus, v.: Dani­e­le Orsa­to (olasz)
Gól­szer­ző: Coman (59.)
Sár­ga lap: Davi­es (28.), Gnabry (52.), Süle (56.), Mül­ler (94.), illet­ve Pare­des (52.), Ney­mar (81.), Sil­va (83.), Kur­za­wa (86.)

Össze­ál­lí­tá­sok:

Bayern Mün­chen:
Neu­er – Kim­mich, Boa­teng (Süle, 25.), Ala­ba, Davi­es – Gnabry (Cou­tin­ho, 68.), Goretz­ka, Mül­ler, Thia­go (Tolis­so, 86.), Coman (Peri­sic, 68.) – Lewandowski

Paris Saint-Ger­ma­in:
Navas – Keh­rer, Sil­va, Kim­pem­be, Ber­nat (Kur­za­wa, 80.) – Pare­des (Ver­rat­ti, 64.), Ped­ro­so, Her­re­ra (Drax­ler, 72.) – Di María (Cho­u­po-Moting, 80.), Mba­p­pé, Neymar

A Bayern a Bar­ce­lo­na után a máso­dik együt­tes Euró­pá­ban, amely két­szer trip­lá­zott, ugyan­is 2013 után idén is meg­nyer­te a BL mel­lett a hazai baj­nok­sá­got és kupaküzdelmet.

Viszont a PSG vere­sé­gé­vel, mely­nek kis­pad­ján ott ült másod­edző­ként Lőw Zsolt, tovább­ra sincs magyar győz­te­se a BL-nek.

A bajor gár­da az első klub, amely száz­szá­za­lé­kos tel­je­sít­ménnyel nyer­te meg a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ját. A néme­tek azon túl, hogy mind a 11 talál­ko­zó­ju­kon győz­tek, össze­sen 43 gólt sze­rez­tek, éppen a dön­tőt leszá­mít­va min­den alka­lom­mal leg­alább két­szer, kilenc­szer pedig mini­mum három­szor vol­tak eredményesek.

Az Euró­pai Szu­per­ku­pá­ért szep­tem­ber 24-ére kiírt mér­kő­zé­sen az Euró­pa-ligá­ban győz­tes Sevil­lá­val talál­ko­zik a bajor együt­tes a buda­pes­ti Pus­kás Arénában.

A Bayern München 1-0-s győzelmet aratott a Paris Saint-Germain felett vasárnapA Bayern Mün­chen 1 – 0‑s győ­zel­met ara­tott a Paris Saint-Ger­ma­in felett vasár­nap­Fo­tó: AFP/Michael Regan

A remekül védő Neuer a háló egy részét is magával vitte a meccs utánA reme­kül védő Neu­er a háló egy részét is magá­val vit­te a meccs után­Fo­tó: LLUIS GENE / POOL / AFP

Rekord­be­vé­tel a Bayernél

Nagy­já­ból 120 mil­lió eurós rekord­be­vé­tel­lel zár­ta az idényt a Baj­no­kok Ligá­já­ban a győz­tes Bayern München.

A bajo­rok 115,69 mil­lió euró pré­mi­um­ra szá­mít­hat­nak az Euró­pai Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség­től (UEFA), miu­tán első csa­pat­ként az összes mér­kő­zé­sü­ket meg­nyer­ték a BL-ben. Egye­dül a vasár­na­pi dön­tő, amely­ben a Bayern 1 – 0‑ra győ­zött a Paris Saint-Ger­ma­in ellen, 19 mil­lió eurót hozott a németeknek.

Az UEFA-pré­mi­um­hoz jön még az a pénz, ame­lyet a hazai néző­szá­mok alap­ján osz­ta­nak el, ez vár­ha­tó­an két­mil­lió euró körül lesz.

Forrás:Magyar Hír­lap