Hírek Vélemények/Publicisztikák A bal­ol­dal ugyan­olyan morá­lis vál­ság­ban van, mint 2006-ban

A bal­ol­dal ugyan­olyan morá­lis vál­ság­ban van, mint 2006-ban

Gyur­csány Ferenc a demok­rá­cia alap­ja­it tagad­ta meg az őszö­di beszé­dé­ben, a bal­ol­dal pedig azóta sem tanult a hibá­i­ból – fogal­ma­zott Schif­fer And­rás a Pes­ti Srá­cok Pol­be­at című műso­rá­ban. Az LMP társ­el­nö­ke arra utalt, ha a Gyur­csány vezet­te párt­szö­vet­ség hata­lom­ra jut­na, azzal egy olyan poli­ti­kai erő kezé­be kerül­ne az ország, amely 2006 óta sem tudott túl­jut­ni morá­lis válságán.

Nem csi­nál­tak mér­le­get a koráb­bi bukott kor­mány­zá­suk­ból. A bal­ol­dal most is ugyan­olyan morá­lis vál­ság­ban van, mint 2006-ban, eset­le­ges kor­mány­ra kerü­lé­sük pedig csak újra­te­rem­te­né a 2010 előt­ti álla­po­to­kat – így érté­kel­te a bal­ol­da­li össze­fo­gást az LMP egy­ko­ri ala­pí­tó társelnöke.

Schif­fer And­rás úgy fogal­ma­zott: az őszö­di beszéd­ben Gyur­csány Ferenc a demok­rá­cia alap­el­vét tagad­ta meg, ami­hez most az összes szö­vet­sé­ge­sük asszisz­tál. „Nem­csak Gyur­csány Ferenc­nek és az MSZP-SZDSZ-nek, hanem az őket körül­ve­vő sztár­köz­gaz­dász libe­rá­lis meg­fej­tő­had­se­reg­nek sincs lövé­se a Magyar­or­szá­got érin­tő kihí­vá­sok­ról, azo­kat nem képe­sek azo­no­sí­ta­ni, azok­ra nem képe­sek választ adni. Ha ma ők lab­dá­ba rúg­nak a poli­ti­kai poron­don, az azt jelen­ti, hogy ezek az erők sem­mit nem tanul­tak sem­mi­ből”- húz­ta alá Schiffer.

Gyur­csány­né Dob­rev Klá­ra nem­rég egy inter­jú­ban beszélt arról, hogy a mai napig büsz­ke az őszö­di beszéd­re, vagy­is arra a 2006-ban kiszi­vár­gott mono­lóg­ra, amely­ben Gyur­csány Ferenc minisz­ter­el­nök­ként a szo­ci­a­lis­ták zárt frak­ció­ülé­sén val­lot­ta be, hogy az MSZP-SZDSZ kor­mány­zá­sa az állam­csőd szé­lé­re sodor­ta az orszá­got. Nem tar­tot­ták be a válasz­tá­si ígé­re­te­ket és a hibá­kat hazug­ság­gal pró­bál­ták elfed­ni. A beszéd hatá­sá­ra pél­dát­lan tün­te­tés­hul­lám indult ország­szer­te, amit a rend­őr­ség bru­tá­lis esz­kö­zök­kel vert szét.

Gyur­csány Ferenc fele­sé­ge a rend­őr­ter­ror­ról most még­is úgy fogal­ma­zott: sze­rin­te a pajzzsal, víz­ágyú­val és gumi­lö­ve­dé­kek­kel fel­sze­relt egyen­ru­há­sok közül töb­ben sérül­tek meg, mint a civil demonst­rá­lók közül.

A Pol­be­at­ben Schif­fer And­rás arra utalt, a Gyur­csány Ferenc veze­tet­te bal­ol­da­li poli­ti­kai elit most úgy pró­bál hata­lom­ra jut­ni, hogy fel­cse­ré­li az áldo­za­to­kat az elkö­ve­tők­kel, bele­ért­ve saját sze­re­pü­ket is. Ennek része most Kará­csony Ger­gely is, aki 2006-ban az MSZP-SZDSZ kor­mány tanács­adó­ja­ként dolgozott.

For­rás: Magyar Hírlap