Hírek Morzsák A 2023/2024-es tan­év­re szó­ló Már­ton Áron ösz­tön­díj­pá­lyá­za­tok meghirdetése

A 2023/2024-es tan­év­re szó­ló Már­ton Áron ösz­tön­díj­pá­lyá­za­tok meghirdetése

Meg­hir­det­ték a 2023/2024-es tan­év­re szó­ló Már­ton Áron ösz­tön­díj­pá­lyá­za­to­kat a követ­ke­ző kép­zé­sek­re vonatkozóan:

- Hun­ga­ro­ló­gi­ai kép­zés  (wit­hin the Balas­si Scho­lars­hip Prog­ramme with Már­ton Áron Scho­lars­hip invi­tes app­li­ca­tions from non-Hun­ga­ri­an-speak­ing uni­ver­sity stu­dents and young gra­du­a­tes not old­er than 35 years in the aca­de­mic year of 2023/2024 for the HUNGARIAN LANGUAGE AND HUNGARIAN STUDIES PROGRAMME.)

- Magyar­ság­is­me­re­ti kép­zés (wit­hin the Balas­si Scho­lars­hip Prog­ramme with Már­ton Áron Scho­lars­hip invi­tes app­li­ca­tions from indi­vi­du­als of Hun­ga­ri­an des­cent living in the Nor­t­hern Hemisphere’s Dia­spo­ra out­si­de the Car­pat­hi­an Basin who wish to strengt­hen the­ir lan­gu­age know­ledge and cul­t­u­ral iden­tity in the aca­de­mic year of 2023/2024 for the HUNGARIAN LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES PROGRAMME.)

- Műfor­dí­tó kép­zés (Liter­ary Trans­la­tor)

Az ösz­tön­dí­jak célja:

hun­ga­ro­ló­gia kép­zés­ben Magyar­or­szág, a magyar kul­tú­ra és a hun­ga­ro­ló­gia iránt érdek­lő­dő kül­föl­di magyar sza­kos hall­ga­tók, illet­ve dip­lo­más fia­ta­lok magyar nyelv­tu­dá­sá­nak és hun­ga­ro­ló­gi­ai isme­re­te­i­nek gyarapítása.

magyar­ság­is­me­re­ti kép­zés­ben Diasz­pó­rá­ban élő, magyar szár­ma­zá­sú fia­ta­lok iden­ti­tá­sá­nak meg­erő­sí­té­se magyar­nyelv-tudá­suk és Magyar­or­szág­gal kap­cso­la­tos isme­re­te­ik fej­lesz­té­sén és elmé­lyí­té­sén keresztül.

műfor­dí­tó kép­zés­ben magyar iro­da­lom és a műfor­dí­tás iránt elkö­te­le­zett kül­föl­di állam­pol­gá­rok iro­dal­mi isme­re­te­i­nek és magyar nyelv­tu­dá­sá­nak fej­lesz­té­se, illet­ve a műfor­dí­tás gya­kor­la­tá­ba való bevezetése.

A pályá­za­ti fel­hí­vá­sok magyar és angol nyel­ven a KKM Balas­si Ösz­tön­díj­prog­ram hon­lap­ján, a https://​balas​sis​cho​lars​hip​.kor​many​.hu web­site-on találhatóak –

magyar nyel­ven:  https://​balas​sis​cho​lars​hip​.kor​many​.hu/​p​a​l​y​a​z​a​tok  

Calls fo app­li­ca­ti­on  in Eng­lish:  https://​balas​sis​cho​lars​hip​.kor​many​.hu/​c​a​l​l​-​f​o​r​-​a​p​p​l​i​c​a​t​i​ons  

Pályá­za­ti határ­idő: Hun­ga­ro­ló­gi­ai kép­zés – 2023. ápri­lis 17.

Magyar­ság­is­me­re­ti kép­zés – 2023. ápri­lis 19.

Műfor­dí­tó kép­zés – 2023. ápri­lis 19.

Köz­ér­de­kű hirdetés