Hírek Sport hirek Cso­port­el­sők let­tünk! Magyar­or­szág-Török­or­szág 2 – 0!!

Cso­port­el­sők let­tünk! Magyar­or­szág-Török­or­szág 2 – 0!!

Az Euró­pa-baj­nok­ság­ra már kiju­tott magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott a cso­port­el­ső­sé­get szer­zett a Nem­ze­tek Ligá­ja másod­osz­tá­lyát jelen­tő B diví­zi­ó­ban, ez pedig világ­baj­no­ki pót­se­lej­te­zős helyet ért. 

A lis­ta­ve­ze­tő oro­szok Szer­bi­á­ban 5 – 0 re kap­tak ki, így a Magyar­or­szág-Török­or­szág mér­kő­zés vég­ered­mé­nye a vég­ső rang­sort is nagy­ban befolyásolta.

A Nem­ze­tek Ligá­já­ban a B cso­port­ból A‑ba jutot­tunk, ami az euró­pai elit­nek szá­mít, nagy gra­u­la a válogatottunknak!

Ria Ria Hun­gá­ria, Haj­rá Magyarország!!