Hírek Clevelandi hirek 56-os koszo­rú­zás Clevelandben

56-os koszo­rú­zás Clevelandben

A mai napon, 2021 Októ­ber 23-án, Magyar­or­szág chi­ca­gói főkon­zu­lá­tu­sá­nak főkon­zul­ja Kovács Tamás, Dr. Páva Zsolt össze­kö­tő dip­lo­ma­ta, Mát­rai Már­ta jogász, poli­ti­kus, a Fidesz-frak­ció helyet­tes veze­tő­je, az Ország­gyű­lés ház­na­gya és a cleve­landi magyar egye­sü­le­tek kép­vi­se­lői koszo­rú­kat helyez­tek el a Mind­szenty Plá­zá­ban talál­ha­tó 56-os emlék­mű­nél az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harcs 65. évfor­du­ló­ja alkalmából.

Dícső­ség a hősök­nek, Glo­ria Vic­tis 1956!!