Hírek Sport hirek 25 évvel ezelőt­ti siker kapu­já­ban az Ferencváros

25 évvel ezelőt­ti siker kapu­já­ban az Ferencváros

Ferenc­vá­ros – Dina­mo Zagr­eb Előzetes


Nagy lehe­tő­ség előtt áll a Ferenc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­ta, mely szer­dán, a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ja selej­te­ző­jé­nek har­ma­dik for­du­ló­já­ban vissza­vág­hat a hor­vát Dina­mo Zagr­eb­nek a tava­lyi BL-selej­te­zős vere­sé­gért, egy­út­tal biz­tos­sá ten­né, hogy ismét főtáb­lán sze­re­pel­het Euró­pá­ban.

A magyar baj­nok, tavaly El-cso­port­kö­rös FTC remek augusz­tust pro­du­kált. A BL selej­te­ző­jé­ben előbb hazai pályán 2 – 0‑ra legyőz­te a svéd Djur­gar­den együt­te­sét, majd a máso­dik for­du­ló­ban nagy bra­vúrt bemu­tat­va 2 – 1‑re nyert a skót Cel­tic ott­ho­ná­ban.

A Dina­mo a tava­lyi évhez hason­ló­an az utol­só előt­ti aka­dályt jelen­ti a zöld-fehé­rek szá­má­ra a leg­ran­go­sabb soro­zat cso­port­kö­ré­hez. A hazai pálya még az üres lelá­tók elle­né­re is előnyt jelent­het Szer­hij Reb­rov tanít­vá­nya­i­nak, igaz, a két csa­pat tava­lyi pár­har­cát a zág­rá­bi­ak a hor­vát­or­szá­gi 1 – 1 után a buda­pes­ti 4 – 0‑ás sike­rük­kel dön­töt­ték el.

A har­ma­dik körös pár­har­cok, ahogy az idei koráb­bi for­du­lók­ban, most is egy, zárt kapus mér­kő­zé­sen dől­nek el. Dön­tet­len ese­tén hosszab­bí­tás, majd bün­te­tő­pár­baj követ­ke­zik. A tét azért is nagy, mivel a pár­harc győz­te­se a selej­te­ző utol­só, playoff köré­be jut, ahon­nan győ­ze­lem­mel a BL, vere­ség­gel az Euró­pa-liga cso­port­kö­ré­be lehet kerül­ni. Viszont a vesz­tes­nek sem ér véget az euró­pai sze­rep­lés, ugyan­is átke­rül az El kva­li­fi­ká­ci­ós sza­ka­szá­nak záró­for­du­ló­já­ba.   

A szer­dán 19 óra­kor kez­dő­dő FTC-Dina­mo Zagr­eb mér­kő­zés (M4 Sport) tovább­ju­tó­ja az azeri Qara­bag vagy a nor­vég Mol­de együt­te­sé­vel ját­szik majd a főtáb­lá­ra jutásért.

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu / Tőkés Máté