Hírek Amerikai hirek 2024-ben vissza­vesszük a Fehér Házat-mond­ta Donald Trump

2024-ben vissza­vesszük a Fehér Házat-mond­ta Donald Trump

A „Ment­sük meg Ame­ri­kát” (Save Ame­ri­ca) elne­ve­zé­sű, csak­nem két órán át tar­tó ren­dez­vé­nyen a volt elnök – az idén novem­ber­ben ese­dé­kes fél­idős válasz­tá­sok­ra utal­va – kije­len­tet­te: fon­tos, hogy a repub­li­ká­nu­sok mind a kép­vi­se­lő­ház­ban, mind pedig a sze­ná­tus­ban vissza­sze­rez­zék a többséget.

Nagy vörös hul­lám indul el itt, Ari­zo­ná­ban, és végig fog söpör­ni ezen az országon

– fogal­ma­zott.

A vörös szín az Repub­li­ká­nus Párt színe.

Donald Trump ugyan nem jelen­tet­te be, hogy ismét elin­dul­na a 2024-ben ese­dé­kes elnök­vá­lasz­tá­son, de arra bíz­tat­ta az embe­re­ket, hogy min­den­kép­pen men­je­nek el szavazni.

Hiszem, hogy 2024 még fon­to­sabb lesz, (de) ebben az évben (2022-ben) fog­juk vissza­ven­ni a kép­vi­se­lő­há­zat, vissza fog­juk ven­ni a Sze­ná­tust, és vissza fog­juk ven­ni Ame­ri­kát. Ez nagyon fon­tos. És 2024-ben vissza fog­juk ven­ni a Fehér Házat

– fogal­ma­zott Trump.

„Az embe­rek éhe­sek az igaz­ság­ra: vissza akar­ják kap­ni az országukat”

– mond­ta Trump, aki beszé­dé­ben ismét utalt az álta­la koráb­ban több­ször emle­ge­tett 2020-as válasz­tá­si csalásokra.

A volt repub­li­ká­nus elnök a média egy részé­vel szem­ben is kri­ti­kát fogal­ma­zott meg, amely – mint fogal­ma­zott – „meg­ala­po­zat­lan­nak” és „nagy hazug­ság­nak” neve­zi a válasz­tá­si vissza­élé­sek­kel kap­cso­la­tos váda­kat, de ugyan­ak­kor „tovább­ra is vissza­uta­sít­ja, hogy beszél­jen róla”. 

Trump sze­rint ennek az az oka, hogy a média a „radi­ká­lis bal­ol­da­li demok­ra­ták zse­bé­ben van, ugyan­azon embe­rek zse­bé­ben, akik tönk­re­te­szik az országunkat”.

Mint fogal­ma­zott: „a szél­ső­sé­ges demok­ra­ták kom­mu­nis­ta orszá­got akar­nak csi­nál­ni az Egye­sült Álla­mok­ból”. A volt elnök kifej­tet­te: a média „bűn­ré­szes” volt Biden megválasztásában.Ha a saj­tó őszin­te, a válasz­tás sok­kal más­kép­pen ala­kult volna

– tet­te hozzá.

A jelen­le­gi elnök, a demok­ra­ta pár­ti Joe Biden kül­po­li­ti­ká­já­ra utal­va Trump úgy fogal­ma­zott: Biden „meg­aláz­ta” az ame­ri­kai nem­ze­tet a „világ szín­pa­dán”. A volt elnök sze­rint Vla­gyi­mir Putyin orosz és Hszi Csin-Ping kínai elnök utób­bi idő­szak­ban tett lépé­sei és reto­ri­ká­ja is „a tisz­te­let hiá­nyá­ra” utalnak.Nekünk soha nem volt ilyen prob­lé­mánk. Nem volt prob­lé­ma Putyin­nal és Ukraj­ná­val. Nem volt prob­lé­ma Hszi elnök­kel és Taj­van­nal. Kína, Orosz­or­szág és Irán agresszí­vak és pro­vo­kál­nak. Egy évvel ezelőtt ezt nem mer­ték vol­na meg­ten­ni. Soha nem tet­tek vol­na ilyet. Ját­sza­doz­nak velünk

– fogal­ma­zott Trump.

Trump a 2021. janu­ár 6‑i, Capi­to­li­um elle­ni táma­dá­so­kat vizs­gá­ló bizott­sá­got „meg nem válasz­tott­nak” és „poli­ti­kai vicc­nek” nevez­te, és elítél­te az ame­ri­kai tör­vény­ho­zás épü­le­té­nek meg­tá­ma­dá­sa során letar­tóz­ta­tot­tak­kal szem­be­ni „ember­te­len” bánásmódot.Mi tör­té­nik ezek­kel az embe­rek­kel a bör­tö­nök­ben, miért nem teszik meg ugyan­ezt az Anti­fa és a Black Lives Mat­ter moz­ga­lom tag­ja­i­val? A demok­ra­ták meg­ün­ne­pel­ték hatá­ro­zat­lan ide­jű, tár­gya­lás nél­kü­li fog­va tartásukat

– fogal­ma­zott a volt elnök.

A volt elnök álta­lá­ban is éle­sen bírál­ta utódját.Mindannyian tud­tuk, hogy Joe Biden nem lesz olyan jó (elnök), de azt keve­sen kép­zel­ték vol­na, hogy ekko­ra kataszt­ró­fát jelent ennek az ország­nak mind­az, amit tesznek

– fogal­ma­zott Trump

. A koro­na­ví­rus-jár­vány sze­rin­te rossz keze­lé­se mel­lett meg­em­lí­tet­te a rend­kí­vül magas inf­lá­ci­ót és ben­zin­ára­kat is.

For­rás: 888​.hu