Hírek Elszakított területi hirek 2006 óta nem látott szin­ten a fel­vi­dé­ki magyar isko­la­kez­dők száma

2006 óta nem látott szin­ten a fel­vi­dé­ki magyar isko­la­kez­dők száma

2023-ban Szlo­vá­ki­á­ban 3852 kis­di­ák kezd­te meg alap­is­ko­lás tanul­má­nya­it magyar nyel­ven, ami 2006 óta a leg­jobb ered­mény a magyar isko­la­vá­lasz­tás szem­pont­já­ból. A Rákó­czi Szö­vet­ség 2022-ben indult isko­la­busz-prog­ram­ja az érin­tett tele­pü­lé­se­ken kiemel­ke­dő­en pozi­tív hatást gya­ko­rolt a magyar isko­la­vá­lasz­tás­ra, és sike­re­sen járult hoz­zá a nyelv­ha­tá­ron fek­vő, illet­ve kiemelt tehet­ség­gon­do­zó tevé­keny­sé­get vég­ző intéz­mé­nyek lét­szá­má­nak sta­bi­li­zá­ló­dá­sá­hoz, több eset­ben növekedéséhez

. A fel­vi­dé­ki magyar isko­la­kez­dők szá­má­nak szin­ten tar­tá­sa, sőt növe­ke­dé­se az elmúlt más­fél-két évti­zed során a tavaly nyil­vá­nos­ság­ra hozott, a magyar nem­ze­ti­sé­gű és anya­nyel­vű lakos­ság csök­ke­né­sét kimu­ta­tó nép­szám­lá­lá­si ada­tok fényé­ben külö­nö­sen jelen­tős tel­je­sít­mény, amely­hez szá­mot­te­vő­en hoz­zá­já­rult a magyar isko­la­vá­lasz­tás vonz­ere­jé­nek növe­ke­dé­se. A jelen­le­gi tan­év­ben tapasz­talt növe­ke­dés vél­he­tő­en már a magyar kor­mány által biz­to­sí­tott okta­tá­si-neve­lé­si támo­ga­tás jelen­tős meg­eme­lé­sé­nek hatá­sát is tükrözi.Kodály Zoltán Alapiskola

archív, illuszt­rá­ci­ós felvétel

Fotó: Kodály Zol­tán Alap­is­ko­la Galánta

A 2023-as szlo­vá­ki­ai beis­ko­lá­zá­si ada­tok rövid értékelése

2023-ban Szlo­vá­ki­á­ban – a spe­ci­á­lis alap­is­ko­lá­kat nem szá­mol­va – 2006 óta a leg­több, össze­sen 3852 kis­di­ák kezd­te meg alap­is­ko­lás tanul­má­nya­it magyar nyel­ven. Az 2023/2024-es tan­év­ben regiszt­rált növe­ke­dés annak fényé­ben külö­nö­sen figye­lem­re mél­tó, hogy már az eggyel koráb­bi tan­év­ben is elmúlt két évti­zed­hez képest kiemel­ke­dő­en magas, 3819 fő volt a fel­vi­dé­ki magyar isko­la­kez­dők szá­ma. A növe­ke­dés mér­té­ke 2022-höz képest 33, 2021-hez képest 185 fő volt.

A 16 magyar­lak­ta járás közül az elő­ző évi, magas bázis­ér­ték­hez képest a Duna­szer­da­he­lyi, a Galán­tai, a Nagy­mi­há­lyi, a Nyit­rai, a Rima­szom­ba­ti és a Vág­sellyei járá­sok­ban, vala­mint Pozsony­ban nőtt tovább az isko­la­kez­dők szá­ma. Figye­lem­re mél­tó továb­bá, hogy a szór­vány­te­rü­le­tek közül a Nagy­kür­tö­si járás­ban és Kas­sán sike­rült szin­ten tar­ta­ni az isko­la­kez­dők szá­mát. A növe­ke­dés ará­nya­i­ban a Rima­szom­ba­ti és a Vág­sellyei járás­ban, vala­mint Pozsony­ban volt leg­szá­mot­te­vőbb (14, 13, ill. 9 százalék).

A hiva­ta­los sta­tisz­ti­ká­ban rög­zí­tett lét­szám mel­lett a Rákó­czi Szö­vet­ség Magyar Isko­la­vá­lasz­tá­si Prog­ram­já­nak felü­le­té­re fel­töl­tött isko­la­kez­dő ada­tok szá­ma is növe­ke­dett. A felü­let­re – a spe­ci­á­lis alap­is­ko­lá­kat nem szá­mol­va – össze­sen 3472 isko­la­kez­dő ada­tai érkez­tek be (az ösz­tön­dí­jat 3312 tanu­ló vet­te át). Ebből az követ­ke­zik, hogy az ösz­tön­díj­ra össze­sen 380 gyer­mek (az összes isko­la­kez­dő 10%-a) nem volt jogo­sult, azaz vélel­mez­he­tő­en évet ismé­telt. Ez az arány vala­mennyi­vel ala­cso­nyabb az elő­ző évben tapasztaltnál.

A 2023/2024-as tan­év­ben Fel­vi­dé­ken 207 tel­je­sen magyar nyel­vű alap­is­ko­la és 24 vegyes tan­nyel­vű intéz­mény műkö­dött. Az össze­sen 231 magyar isko­la és tago­zat közül jelen­leg 88 intéz­mény szá­mít veszé­lyez­te­tett­nek, azaz alsó tago­za­tos isko­lák ese­té­ben a diák­szám nem halad­ja meg a 25 főt, tel­jes szer­ve­zett­sé­gű isko­lák­nál a 100 főt. A 2023/2024-es tan­év­vel három alap­is­ko­la (a csi­liz­pa­ta­si, a vágai és a zonc­to­ro­nyi) zár­ta be kapu­it, ami az elő­ző tan­év­ben meg­szűnt öt intéz­mény­hez képest ked­ve­zőbb adat. Az isko­la­be­zá­rás a jelen­le­gi tan­év­ben tel­jes szer­ve­zett­sé­gű intéz­ményt nem érintett.

A 2023/2024-es beirat­ko­zá­si ada­tok ked­ve­ző ala­ku­lá­sa egy hosszú­tá­vú folya­mat újabb állo­má­sa. A jelen­le­gi tan­év­ben a magyar és a szlo­vák isko­la­kez­dők szá­ma orszá­gos szin­ten egy­aránt kb. 1 szá­za­lék­kal halad­ta meg a 2022-es érté­ket, ami ked­ve­ző demog­rá­fi­ai folya­ma­tok­ra utal­hat. A magyar isko­la­kez­dők szá­má­nak továb­bi növe­ke­dé­sé­hez vél­he­tő­en szá­mot­te­vő­en hoz­zá­já­rult a magyar kor­mány által a Szü­lő­föl­dön magya­rul prog­ram kere­té­ben nyúj­tott okta­tá­si-neve­lé­si támo­ga­tás igen jelen­tős, mint­egy négy és fél­sze­res eme­lé­sé­nek beje­len­té­se a beirat­ko­zá­si idő­szak elején.

A Magyar Isko­la­vá­lasz­tá­si Prog­ram 2004-es elin­dí­tá­sa óta eltelt két évti­zed táv­la­tá­ból meg­ál­la­pít­hat­juk, hogy Fel­vi­dé­ken Pozsony­ban és Kas­sán érte el a leg­ki­emel­ke­dőbb növe­ke­dést a magyar isko­la­kez­dők szá­ma az elmúlt húsz évben. Fon­tos ered­mény, hogy az elmúlt évek ked­ve­ző ten­den­ci­á­ja a 2023/2024-es tan­év­ben sem tört meg: a két pozso­nyi magyar nyel­vű alap­is­ko­lá­ban az elő­ző évi 43 helyett 47, míg Kas­sán 2021-hez és 2022-hez hason­ló­an 32 magyar elsős kezd­te meg tanul­má­nya­it magyar nyel­ven, ami kiug­ró­an magas érték mind­két nagy­vá­ros ese­té­ben. Mind­ez arra enged követ­kez­tet­ni, hogy a jó minő­sé­gű magyar nyel­vű okta­tás vonz­ere­je a vegyes csa­lá­dok köré­ben is tar­tó­san magas.

A 2023/2024-es tan­év­ben tovább bővült a Rákó­czi Szö­vet­ség fel­vi­dé­ki isko­la­busz-háló­za­ta, amely­nek immár 19 intéz­mény képe­zi részét. A prog­ram­hoz tavaly csat­la­ko­zó négy alap­is­ko­la közül Dió­sze­gen és Szá­d­ud­var­no­kon is növe­ke­dett az isko­la­kez­dők szá­ma 2022-ről 2023-ra. A prog­ram 2022-es indí­tá­sa óta eltelt két év tapasz­ta­la­ta­it össze­gez­ve meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a nyelv­ha­tá­ron fek­vő, illet­ve kiemel­ke­dő tehet­ség­gon­do­zó tevé­keny­sé­get vég­ző magyar isko­lák ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott isko­la­bu­szok haté­ko­nyan sta­bi­li­zál­ják az érin­tett intéz­mé­nyek diák­szá­mát, ezál­tal hoz­zá­já­rul­va a magyar okta­tás hosszú távú fennmaradásához.

A kiraj­zo­ló­dó ten­den­ci­á­kat vizs­gál­va meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a kiemel­ke­dő szín­vo­na­lú, tehet­ség­gon­do­zó tevé­keny­sé­get is foly­ta­tó isko­lák hely­ze­té­nek stra­té­gi­ai meg­erő­sí­té­sé­vel a magyar okta­tás­ban részt vevő diá­kok szá­ma olyan váro­sok­ban is sta­bi­li­zál­ha­tó, sőt növel­he­tő, ahol a magyar lakos­ság ará­nya csök­ke­nést mutat.

A fel­vi­dé­ki magyar isko­la­vá­lasz­tók szá­má­nak, illet­ve ará­nyá­nak sta­bi­li­zá­ci­ó­ja, sőt növe­ke­dé­se az elmúlt más­fél évti­zed során a tavaly nyil­vá­nos­ság­ra hozott nép­szám­lá­lá­si ada­tok fényé­ben külö­nö­sen jelen­tős tel­je­sít­mény. 2011-ről 2021-re a magya­rok, illet­ve a magyar iden­ti­tást első helyen meg­je­lö­lők szá­ma 7,9 szá­za­lék­kal, a magyar anya­nyel­vű­e­ké ennél nagyobb mér­ték­ben, 8,5 szá­za­lék­kal csök­kent. A fel­vi­dé­ki magyar népes­ség ked­ve­zőt­len kor­fá­ja és demog­rá­fi­ai muta­tói miatt ugyan­ak­kor a szü­le­tés­szám, illet­ve a csa­lád­ala­pí­tás előtt álló fia­ta­lok szá­ma ennél nagyobb arány­ban esett vissza, azon­ban e ked­ve­zőt­len hatá­so­kat rész­ben ellen­sú­lyoz­ni tud­ta, hogy a koráb­bi­nál jóval keve­sebb magyar csa­lád válasz­tott gyer­me­kei szá­má­ra szlo­vák iskolát.

A fen­ti ada­tok jól szem­lél­te­tik, hogy Fel­vi­dé­ken a magyar isko­la­vá­lasz­tás jelen­tős nem­zet­po­li­ti­kai ered­mé­nye­ket hozott az elmúlt más­fél-két évti­zed­ben. Úgy vél­jük, hogy a hatá­ron­tú­li magyar­ság meg­ma­ra­dá­sá­nak leg­fon­to­sabb fel­té­te­le, hogy a magyar szü­lők magyar isko­lá­ba íras­sák gyer­me­ke­i­ket. A magyar isko­la­vá­lasz­tás pozi­tív ered­mé­nye­i­hez vala­mennyi e terü­le­ten alkal­ma­zott nem­zet­po­li­ti­kai esz­köz hoz­zá­já­rult, ide­ért­ve a magyar állam okta­tá­si-neve­lé­si támo­ga­tá­sát, de a Rákó­czi Szö­vet­ség Magyar Isko­la­vá­lasz­tá­si Prog­ram­ját, vala­mint a szer­ve­zet isko­la­busz-háló­za­tát is.

Figye­lem­mel arra, hogy a magyar isko­la­kez­dők szá­mát a Fel­vi­dé­ken a ked­ve­zőt­len demog­rá­fi­ai ada­tok fényé­ben is évek óta sike­rül növel­ni, azt a követ­kez­te­tést von­hat­juk le, hogy a magyar isko­la­vá­lasz­tás ösz­tön­zé­se a magyar nem­zet­po­li­ti­ka egyik leg­si­ke­re­sebb ele­me, így annak jövő­be­ni fenn­tar­tá­sa kiemelt nem­zet­stra­té­gi­ai érdek. Indo­kolt tehát a magyar isko­la­vá­lasz­tás vala­mennyi esz­kö­zé­nek fenn­tar­tá­sa, illet­ve a sike­res esz­kö­zök, így külö­nö­sen a magyar isko­la­vá­lasz­tás­ra kiemel­ke­dő­en pozi­tív hatást gya­kor­ló isko­la­busz-háló­zat más hatá­ron­tú­li magyar régi­ók­ra tör­té­nő kiter­jesz­té­se is.

Az elem­zést készí­tet­te: Tár­nok Balázs, a Rákó­czi Szö­vet­ség alel­nö­ke, inté­zet­ve­ze­tő, NKE Euró­pa Stra­té­gia Kuta­tó­in­té­zet. Sul­li­van Ferenc, a Rákó­czi Szö­vet­ség mun­ka­tár­sa, a Mat­hi­as Cor­vi­nus Col­le­gi­um kutatója.

For­rás: ma7​.sk