Hírek Magyarországi hírek 2004. decem­ber 5‑e a nem­zet­áru­ló bal­ol­dal szégyenfoltja

2004. decem­ber 5‑e a nem­zet­áru­ló bal­ol­dal szégyenfoltja

Tizen­hét évvel ezelőtt a bal­ol­dal aljas módon elárul­ta a hatá­ron túli magya­ro­kat, ami­kor a ket­tős állam­pol­gár­ság­ról szó­ló nép­sza­va­zá­son a kül­ho­ni magyar­ság ellen kam­pá­nyolt. 2004. decem­ber 5‑e a mai napig a nem­zet­áru­ló bal­ol­dal szé­gyen­folt­ja – emlé­kez­te­tett szom­ba­ton kiadott köz­le­mé­nyé­ben Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra. A poli­ti­kus sze­rint az akko­ri ese­mé­nyek gyó­gyít­ha­tat­lan lel­ki sebe­ket ejtet­tek, és hosszú idő­re rányom­ták a bélye­get a magyar – magyar kapcsolatokra.

Potápi Árpád János: 2004. december 5-e a nemzetáruló baloldal szégyenfoltja

Potá­pi Árpád János a köz­le­mé­nyé­ben kiemelte: 

„Hosszú évek­be telt, míg rend­be tet­tük, amit a bal­ol­dal lerom­bolt.” Fel­idéz­te: „2004. decem­ber 5‑re vála­szul a 2010-ben meg­ala­kult új Ország­gyű­lés leg­el­ső intéz­ke­dé­sei között, elsöp­rő több­ség­gel sza­vaz­ta meg a ket­tős állam­pol­gár­ság­ról szó­ló tör­vényt, amely lehe­tő­vé tet­te, hogy a kül­ho­ni magyar­ság vég­re köz­jo­gi érte­lem­ben is a nem­zet rész­éve váljon.”

A nem­zet­egye­sí­tést sze­rin­te a nem­zet­épí­tés évei követték.

„A nem­ze­ti össze­tar­to­zást meg­erő­sí­tő tör­vé­nyek elfo­ga­dá­sá­val, a nem­zet­po­li­ti­kai intéz­mény­rend­szer kiépí­té­sé­vel, prog­ra­mok és támo­ga­tá­sok sorá­val dol­go­zunk immár tizen­két éve azért, hogy a kül­ho­ni magyar­sá­got segít­sük a szü­lő­föld­jén való meg­ma­ra­dás­ban és boldogulásban” 

– írta.

Hoz­zá­tet­te: 

Hosszú évek kemény mun­ká­já­val elér­tük, hogy a kül­ho­ni magyar­ság mára a való­ság­ban is a nem­zet elvá­laszt­ha­tat­lan része.

Potá­pi Árpád János kiemelte: 

„2022-ben ugyan­az a bal­ol­dal akar vissza­tér­ni, amely egy­szer már tönk­re­tet­te az orszá­got, és gyó­gyít­ha­tat­lan sebe­ket ejtett a nem­zet tes­tén. Az a bal­ol­dal, amely a mai napig min­den lehe­tő­sé­get meg­ra­gad, hogy magyart magyar ellen uszít­son, és gyű­lö­le­tet kelt­sen anya­or­szá­gi és kül­ho­ni magya­rok között.”

Nincs két bal­ol­dal, aki pedig a bal­ol­dal kot­tá­já­ból ját­szik, az maga is bal­ol­da­li. Közös fele­lős­sé­günk, hogy 2022-ben ne enged­jük, hogy vissza­tér­jen a múlt

– emlé­kez­te­tett az államtitkár. 

Borí­tó­kép: Potá­pi Árpád János, nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár (Fotó: Bach Máté)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu