Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek 20 éves a Wass Albert fel­ol­va­só maraton

20 éves a Wass Albert fel­ol­va­só maraton

Isten Hoz­ta világ­szer­te a húsz évvel ezelőtt útjá­ra indí­tott Wass Albert-fel­ol­va­sás vendégeit!

Az évfor­du­lót ünnep­lő magyar össze­fo­gás­ba idén össze­sen 59 közös­ség jelez­te belé­pé­sét. A ten­ge­ren túl Flo­ri­da, New York és Cleve­land; Ang­li­á­ban Ches­ter; Svájc­ban Zürich; Kár­pát­al­ján Bene és Mun­kács; a Fel­vi­dé­ken Tar­dos­kedd, Udvard, Nagy­fö­dé­mes és Nasz­vad; Erdély­ben Kéz­di­vá­sár­hely és Szé­kely­ud­var­hely; míg Bel­ső-Magyar­or­szá­gon Zala­sza­bar, Kecs­ke­mét, Gyön­gyös, Gyön­gyös-Mát­ra­vi­dék, Encs, Keszt­hely, Nyír­bá­tor, Sáros­pa­tak, Üllő, Győr, Buda­pest-Weker­le­te­lep, Áta, Pusz­ta­sza­bolcs, Nyír­egy­há­za, Mis­kolc, Sza­bad­szál­lás, Deb­re­cen-Józsa, Ceg­léd, Ózd, Sze­ged, Har­sány, Buda­pest 1. kerü­let, Solt, Rákó­czi­fal­va, Deb­re­cen, Buda­pest 5. kerü­let két hely­szí­nen, Kis­győr, Pápa, Nagy­ka­ni­zsa, Eger, Őri­szent­pé­ter, Sátor­al­ja­új­hely, Esz­ter­gom, Haj­dú­szo­bosz­ló, Duna­új­vá­ros, Dom­bó­vár, Ede­lény, Gömör­sző­lős, Jász­fény­sza­ru, Püs­pök­la­dány, Pomáz, Pilis­szent­ke­reszt, Tápi­ó­sze­cső, Mohács és Kar­cag fel­ol­va­sói tar­ta­nak velünk.

Ami­kor húsz évvel ezelőtt a fővá­ro­si fel­ol­va­só hely­szí­nen haj­nal 1‑kor várat­la­nul meg­je­lent az egyik neves szín­mű­vé­szünk, meg­ra­gad­ta a kezé­be eső első köny­vet, fel­ütöt­te, ahol kinyílt, és fel­ol­vas­ta Wass Albert­től az Egye­sü­lés a szé­ke­lyek­kel című mon­dát, akkor éltem meg elő­ször iga­zán a fel­ol­va­sás meg­rá­zó ere­jét. Az akko­ri 13 hely­szín erő­te­ré­ben, a sem­mi­lyen szin­ten nem ter­ve­zett ese­mé­nyek sod­rá­ban várat­la­nul fel­hang­zott az éjsza­ka közepén:

 „Való­ra vált a jós­lat! Készül­je­tek öröm­re szé­ke­lyek! Csa­ba vezér haza­tért keletről!”

Olyan erő­vel éltük meg ott és akkor az egyik leg­fon­to­sabb őské­pünk, a Hunor-Magyar test­vé­ri­ség újjá­éle­dé­sét, hogy könny szö­kött a sze­münk­be, és egy élet­re meg­ma­radt ben­nünk ez az érzés. Azok­ban a per­cek­ben VALÓBAN ott vol­tunk szé­kely és magyar kéz­fo­gá­sá­ban, Árpád magyar­ja­i­nak bevo­nu­lá­sa­kor a Bud­vár­nál újjá­éle­dő ősi szövetségben…!

Ugyan­azon az első fel­ol­va­sá­son indí­tot­tuk útjá­ra a messzi Áme­ri­ká­ba Csík­szent­do­mo­kos köve­tét, Áron­kát a rábí­zott üze­net­tel. Érez­tük a haj­nal­hoz köze­lí­tő csí­ki éjsza­ka lehe­le­tét, lát­tuk a kör köze­pén ropo­gó tűz láng­ja­it, és ben­nünk zen­gett a falu leg­böl­csebb öre­ge­i­nek kiáltása:

 A csí­ki hava­sok­ban embe­rek élnek, akik­nek jóko­ra adós­ság­gal tar­to­zik a világ! Tar­to­zik a sza­bad­ság­gal, amit meg­ígért, és tar­to­zik az igaz­ság­gal, amit megígért…!”

Ezek­ben az élmé­nyek­ben éltük meg és értet­tük meg elő­ször, hogy a 2004. feb­ru­ár 20-án útjá­ra indí­tott, 20 éve höm­pöly­gő fel­ol­va­só folyam való­já­ban egy VARÁZSLAT. A magyar szel­lem és lélek önki­fe­je­zé­se, önazo­nos­sá­gá­nak hely­re­ál­lí­tá­sa, Isten­hez veze­tő saját útjá­nak kije­lö­lé­se. A vég­te­len mennyi­sé­gű szel­le­mi kin­csünk közös újrafelfedezése!

Aki­nek van sze­me hoz­zá, rend­re tet­ten éri ezt a varázs­la­tot a fel­ol­va­sá­so­kon. Ahogy önkén­te­le­nül össze­kap­cso­lód­nak és üze­ne­tet for­mál­nak az elő­re nem egyez­te­tett rész­le­tek és ver­sek. Ahogy átjár­ja a por­ci­kán­kat és hóna­pok­ra fel­tölt erő­vel egy-egy közös fel­is­me­rés. Ahogy élet­re szó­ló barát­sá­gok köt­tet­nek, ahogy egy­más­tól távo­li magyar közös­sé­gek egy­más­nak örül­nek, és ahogy egy­más sze­mé­be néz­tünk tavaly Kis­győr­ben, ahol vég­re sze­mé­lye­sen is talál­koz­tunk! A bol­dog vára­ko­zás, ami­vel készü­lünk a fel­ol­va­só közös­sé­gek nyá­ri találkozójára…!

Szé­kely­ud­var­hely bel­vá­ro­sá­ban, a pat­kó­nak neve­zett téren a legyőz­he­tet­len 82-es szé­kely gya­log­ez­red­nek emlé­ket állí­tó vas­szé­kely fel­ira­ta ezt hirdeti:

 „Gyo­párt a Har­gi­tá­ról hoz­za­tok, a szé­kely hősök halhatatlanok!” 

Kívá­nom min­den fel­ol­va­só­nak, hogy jus­son fel ki-ki a maga csú­csá­ra az idei Szép­iro­dal­mi Ünne­pen, és hoz­za el onnan az ő virágát!

De úgy tegye meg, hogy ott­hon el tud­ja ültet­ni, meg is tud­ja őriz­ni, és ez a virág a min­den­nap­ja­i­ban tegye állan­dó­vá az Isten­hez köze­li tisz­ta­sá­got, amit a Mada­ra­si-Har­gi­tán vagy más szent hegye­ink tete­jén élhet át az ember!

Sze­re­tet­tel és Tisz­te­let­tel
Hege­dűs Ger­gely And­rás
orszá­gos kezdeményező