Hírek Vélemények/Publicisztikák 1956 leg­főbb üze­ne­te az antikommunizmus

1956 leg­főbb üze­ne­te az antikommunizmus

Újat írni 1956-ról ennyi év múl­tán szin­te lehe­tet­len vál­lal­ko­zás. Ha még­is lehet­sé­ges, az a tör­té­ne­lem­tu­do­mány dol­ga, nem a pub­li­cis­táé. Sokat, sok­szor írtam már az ünnep jelen­tő­sé­gé­ről én is. Ezért aztán a leg­fon­to­sabb dol­gunk októ­ber 23. kap­csán nem is az, hogy vala­mi nóvu­mot tár­junk elő. Sok­kal inkább az, hogy meg­őriz­zük magunk­nak, és ne enged­jük, hogy azt a bal­ol­dal kisajátíthassa.

Még manap­ság is gya­kor­ta fel­me­rü­lő gon­do­lat és érv, hogy az 1956-os ese­mé­nyek való­já­ban bal­ol­da­li ihle­té­sű­ek vol­tak. A buda­pes­ti fia­ta­lok, mond­ják ők, meg­elé­gel­ték a rend­szer hiá­nyos­sá­ga­it, és bele­kezd­tek vol­na az iga­zi szo­ci­a­liz­mus fel­épí­té­sé­be. Hiszen ren­ge­teg mun­kás volt közöt­tük. Sőt, még a rend­szer fun­da­men­tu­ma­i­val sem volt gond­juk, csak a veze­tés visszásságaival.

No, ha vala­mi ellen küz­de­nünk szük­sé­ges, akkor az ilyen meg­kö­ze­lí­té­sek ellen. 1956 vele­je, alap­ja és sugár­zó tanul­sá­ga az anti­kom­mu­niz­mus és a szu­ve­re­ni­tás óhaj­tá­sa. Nem rend­szer­hű gon­do­la­to­ké, hanem annyi: rusz­kik haza. Nem meg­re­for­mált szo­ci­a­liz­mus, hanem fegy­ve­res harc a demok­rá­ci­á­ért.
És ehhez per­sze min­dig hoz­zá­te­het­ném: nem Nagy Imre, hanem Mind­szenty József. Nem Malé­ter Pál, hanem a pes­ti srácok.

Idén külö­nö­sen érde­kes ez a dátum, hiszen a for­ra­da­lom kirob­ba­ná­sá­nak 65. évfor­du­ló­já­ra emlé­ke­zünk, egy­ben a 2006-os rend­őr­ter­ror 15. évfor­du­ló­já­ra is. Sőt, ezen a napon lesz a Béke­me­net is. És ugyan­ezen a napon, a Béke­me­net vég­ál­lo­má­sá­tól nem messze tar­ta­nak közös tün­te­tést az ellen­zé­ki pár­tok. A meta­mor­fó­zis vég­be ért, a szörny­szü­lött előt­tünk áll: a Job­bik elnö­ke azon a szín­pa­don mond beszé­det 2006 évfor­du­ló­ján, ahol Gyur­csány fele­sé­ge is felszólal.

Én már csak azt nem értem, hogy Ferit miért kell ilyen csú­fo­san lehagy­ni a szín­pad­ról. Hadd szól­jon már nagyot!

Buda­pes­ten, a Köz­tár­sa­ság tér­ről indul­va a Bla­ha Luj­za térig csap­tak össze a tün­te­tők a rend­őrök­kel 2006. októ­ber 6‑án

A Job­bik legen­dá­ja, ami 2006-ban szü­le­tett, ami­kor Gyur­csány pri­bék­jei ver­ték őket is, most abban tel­je­se­dik ki, hogy a párt elnö­ke Gyur­csány egyik leg­hű­sé­ge­sebb szol­gá­ja. Mit szól­nak ehhez a 2006-osok? Milyen érzés lehet nekik ezt lát­ni? Az SZDSZ anno leg­alább elég sokat nyert az áru­lás­sal, de ezek­nek a Hege­dűs had­na­gyok­nak mi marad? Ha eset­leg győz­nek, egy-két minisz­té­ri­um? Az igen, ezért meg­ér­te min­den­kit hát­ba szúrni.

Emlé­kez­zünk 1956-ra, és emlé­kez­zünk 2006-ra is. Ha fel­is­mer­jük azo­nos tanul­sá­ga­i­kat, nagy baj 2022-ben sem lehet.

For­rás: vasar​nap​.hu