Hírek Magyarországi hírek 1956-ban egy nép nem­zet­té vált

1956-ban egy nép nem­zet­té vált

Az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc üze­ne­te a 21. szá­zad­ban is meg­ha­tá­ro­zó és fon­tos – jelen­tet­te ki a Ver­i­tas Tör­té­net­ku­ta­tó Inté­zet és Levél­tár főigaz­ga­tó­ja szer­dán az Országházban.

Sza­kály Sán­dor az 1956-ról hat­van­öt esz­ten­dő után című kon­fe­ren­ci­án szó­lalt fel. A ren­dez­vényt a Ver­i­tas Tör­té­net­ku­ta­tó Inté­zet és Levél­tár, a Nem­ze­ti Emlé­ke­zet Bizott­sá­ga (NEB), az Ország­gyű­lés Hiva­ta­lá­nak Köz­gyűj­te­mé­nyi és Köz­mű­ve­lő­dé­si Igaz­ga­tó­sá­ga, vala­mint a Sza­bad­ság­har­co­so­kért Köz­ala­pít­vány szervezte.

Sza­kály Sán­dor, a Ver­i­tas Tör­té­net­ku­ta­tó Inté­zet és Levél­tár főigaz­ga­tó­ja fel­szó­lal az 1956-ról hat­van­öt esz­ten­dő után című kon­fe­ren­ci­án az Ország­ház­ban 2021. októ­ber 20-án. MTI / Soós Lajos

A főigaz­ga­tó azt mond­ta, hogy a for­ra­da­lom a 20. szá­za­di magyar tör­té­ne­lem egyik leg­lé­nye­ge­sebb ese­mé­nye volt. Ekkor egy nép nem­zet­té vált

– fogal­ma­zott. Az embe­rek rájöt­tek, hogy nem elfo­gad­ha­tó az a rend­szer, ame­lyet egy ide­gen hata­lom kény­sze­rí­tett rájuk. Tisz­tes­sé­ges, önál­ló, füg­get­len Magyar­or­szá­got akar­tak – tet­te hoz­zá Sza­kály Sán­dor. Meg­je­gyez­te: a „Rusz­kik haza!” fel­ki­ál­tás­sal tár­sa­dal­mi állás­tól füg­get­le­nül szin­te min­den­ki egyetértett.

A főigaz­ga­tó sze­rint kell len­nie nem­ze­ti mini­mum­nak, és ilyen lehet 1956 esz­mé­i­nek meg­tar­tá­sa és tovább­adá­sa a fia­ta­labb gene­rá­ci­ók­nak. Az ország jövő­je az isko­lá­ban dől el

– mond­ta. Az önál­ló, füg­get­len Magyar­or­szág léte a 21. szá­zad­ban is meg­ha­tá­ro­zó, bár nem biz­tos, hogy fegy­ver­rel kell har­col­ni érte – han­goz­tat­ta Sza­kály Sán­dor.hir­de­tés

A ren­dez­vény fővéd­nö­ke Kövér Lász­ló, mivel azon­ban az Ország­gyű­lés elnö­ke szer­dán hiva­ta­los kül­föl­di úton van, beszé­dét Bel­la­vics Ist­ván, az Ország­gyű­lés Hiva­ta­lá­nak köz­gyűj­te­mé­nyi és köz­mű­ve­lő­dé­si igaz­ga­tó­ja olvas­ta fel. A ház­el­nök sze­rint 1956 magyar­jai azt üze­nik a 21. szá­zad­nak, hogy a nem­ze­ti önazo­nos­ság, önren­del­ke­zés és önbe­csü­lés soha nem veszély­for­rás, hanem erő­for­rás, az Euró­pai Unió szá­má­ra is. Az ellen­sé­ges túl­erő „mind­há­rom nagy sza­bad­ság­küz­del­mün­ket vér­be foj­tot­ta”, de a magyar sza­bad­ság­vágy mind­há­rom eset­ben legyő­zet­ve is győz­tes­nek bizo­nyult, mert a leg­ne­he­zebb kor­sza­kok­ban is erő­sí­tet­te a magya­rok hitét, míg az idő meg­érett a nem­ze­ti célok meg­va­ló­sí­tá­sá­ra – írta.

Az 1956-os for­ra­da­lom nem az eli­tek, hanem a nép for­ra­dal­ma volt: azon egy­sze­rű, hét­köz­na­pi magyar embe­re­ké, akik­ben tuda­tos vagy ösz­tö­nös módon úgy forrt össze a nem­ze­ti sza­bad­ság és a tár­sa­dal­mi igaz­ság irán­ti vágy, mint még soha a 20. szá­za­di magyar történelemben

– véle­ke­dett Kövér Lász­ló. Az Ország­gyű­lés elnö­ke sze­rint 1956 hősei egy olyan rend­szer­rel száll­tak szem­be, amely a nem­ze­ti önazo­nos­ság meg­ta­po­sá­sán, az álla­mi önren­del­ke­zés fel­szá­mo­lá­sán és az önbe­csü­lést rom­bo­ló meg­alá­zá­son ala­pult. Ez volt a szov­jet kom­mu­niz­mus, amely­nek Magyar­or­szág nem önszán­tá­ból vált a részé­vé. Az 1956-os for­ra­da­lom meg­ke­rül­he­tet­len tanul­ság­gal szol­gált a kora­be­li Euró­pá­nak: a kon­ti­nens fel­is­mer­het­te a kom­mu­niz­mus iga­zi arcát, és már sen­ki sehol nem hivat­koz­ha­tott töb­bé az „ember­ar­cú szo­ci­a­liz­mus” állí­tó­la­go­san a nép fel­emel­ke­dé­sét szol­gá­ló céljaira.

A sza­bad­ság­harc nap­ja­ink­ban arra figyel­mez­tet, hogy saját önazo­nos­sá­gá­nak, önren­del­ke­zé­sé­nek, önbe­csü­lé­sé­nek fenn­tar­tá­sa, védel­me nél­kül az EU tra­gi­kus vesz­te­se lehet az Euró­pán kívü­li nagy­ha­tal­mi erők és az álla­mok felet­ti, demok­ra­ti­kus fel­ha­tal­ma­zás és ellen­őr­zés nél­kül műkö­dő hát­tér­ha­tal­mak gát­lás­ta­lan érdekérvényesítésének

– írta a házelnök.

Föld­váry­né Kiss Réka, a NEB elnö­ke a for­ra­da­lom vidé­ki vonat­ko­zá­sa­i­ról beszélt. Kitért arra, hogy a fal­vak­ban 1956 nya­rán-őszén káosz ural­ko­dott. A tár­sa­dal­mi ellen­ál­lás utol­só para­zsai vidé­ken huny­tak ki, de a vidék nem homo­gén töm­böt alko­tott: önál­ló tör­té­ne­tük volt az ipa­ri góc­pon­tok­nak és az egye­te­mi váro­sok­nak – közöl­te Föld­váry­né Kiss Réka.

For­rás: MTI / vasar​nap​.hu