Hírek Vélemények/Publicisztikák ⚘️Magyar nyelv nap­ja⚘️

⚘️Magyar nyelv nap­ja⚘️

„ Az ember újra és újra cso­dá­lat­tal döb­ben rá, hogy micso­da pom­pás muzsi­kát
rej­tett el az Úris­ten a magyar nyelv­ben.
Zenél, mint a hegyi for­rás vize,
zúg és moraj­lik, mint az orkán,
csat­tan, mint a rózsa­pi­ros leány­aj­kon
a csók, áhí­tat­tal zso­lozs­má­zik,
mint vén bolt­íves temp­lom mélyén az orgo­na.
Lélek­eme­lő tudat, hogy ennek a nagy­sze­rű nyelv­nek a zené­je nem szűnt meg
a világ­égés pok­lá­ban, az erő­sza­kos ide­gen hatá­sok tapo­sá­sa alatt,
hanem újra és újra elő­bú­vik vala­hon­nan, mint siva­tag­ban a patak,
s bár­mer­re is vál­toz­zék a világ,
föl­csen­dül hang­ja gálya­ra­bok ajkán, buj­do­sók őrtü­zei mel­lett,
bör­tön­ben, palo­tá­ban, mindenütt. ”